UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình sở KẾ hoạch và ĐẦu tưtải về 1.05 Mb.
trang8/8
Chuyển đổi dữ liệu08.06.2018
Kích1.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8


Mẫu 1.

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MoSEDP CẤP XÃUỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

……………… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------ -------------------------

Số: ……../UBND ..………, ngày ...... tháng ...... năm ..........

V/v triển khai công tác

lập kế hoạch MoSEDP năm……


Kính gửi:

  • Các Ban, Ngành, Đoàn thể xã

  • Các Cơ quan, Đơn vị đóng trên địa bàn

  • Các Trưởng thônĐể chuẩn bị cho công tác xây dựng kế hoạch MoSEDP năm ……........... của xã; UBND xã yêu cầu các Ban, Ngành, Đoàn thể xã, đơn vị sự nghiệp đóng trên địa bàn và các Trưởng thôn triển khai công tác thu thập thông tin, xây dựng mục tiêu, đề xuất giải pháp và dự tính nguồn lực thực hiện kế hoạch năm…….. thuộc lĩnh vực do đơn vị phụ trách.

Các phiếu cung cấp thông tin đề xuất kế hoạch và tài liệu kèm theo gửi về UBND xã trước ngày ...../tháng ..../.năm..........để tổng hợp.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phối hợp cung cấp thông tin để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã.

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Đảng uỷ xã;

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;

- Trưởng các bộ phận, đoàn thể;

- Các TV Tổ công tác;

- Lưu: VT.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH


Mẫu 2a.

THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI XÃ.....


UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ .............................

--------------

-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đc lp – Tự do – Hnh phúc

----------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

S:........./QĐ-UBND

. , ngày ….. tháng ….. năm… 20…


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập tổ công tác lập kế hoạch phát triển

kinh tế - xã hội theo định hướng thị trường

---------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND - UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Thực hiện văn bản số..... ngày.../..../201....của... Quangr Bình, về việc thành lập tổ công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo định hướng thị trường;

Xét đề nghị của Văn phòng UBND xã ........


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập tổ công tác, lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo định hướng thị trường xã ............gồm các ông, bà (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Tổ công tác có nhiệm vụ phối hợp với các ban ngành, các trưởng thôn, các thành phần liên quan khác tham mưu lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo định hướng thị trường của xã năm.......

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng UBND xã, các ông (bà) có tên tại Điều 1 và các thành phần liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Như­ điều 3; CHỦ TỊCH

- Ban điều phối DA SRDP;

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;

- L­ưu VT.
DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ CÔNG TÁC

Ban hành kèm theo Quyết Định số: .../QĐ-UBND ngày .../…./201.. của UBND xã...
TT

Họ và Tên

Chức vụ hiện nay

Phân công nhiệm vụ

1
P. Chủ tịch UBND

Tổ Trưởng

2
Chuyên viên VP UBND/kế toán NS

Tổ phó

3
Chủ tịch Hội PN xã

Tổ viên

4
Chủ tịch hội ND xã

Tổ viên

5
BT Đoàn TNCSHCM

Tổ viên

Mẫu 2b.

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG CẤP THÔN

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ .............................

---------------

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đc lp – Tự do – Hnh phúc

---------------------------------

----------------

S:........./QĐ-UBND

. , ngày ….. tháng ….. năm…. 20…


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập tổ công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

theo định hướng thị trường của các thôn

....................................


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND - UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Thực hiện Công văn số: .............. ngày .../.../201... của...........Hà Tĩnh, về việc thành lập tổ công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo định hướng thị trường;

Theo đề nghị của Văn phòng UBND xã.


QUYẾT ĐỊNH:
Điều1: Thành lập ........ tổ công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo định hướng thị trường của các thôn ........ gồm các ông, bà (có danh sách kèm theo).

Điều 2: Tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức hội nghị kế hoạch của thôn và phối hợp với Tổ công tác cấp xã lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo định hướng thị trường của xã năm..............

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng UBND xã, các ông bà có tên trong các tổ công tác và các thành phần liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Như­ điều 3; CHỦ TỊCH

- Ban điều phối DA SRDP;

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;

- L­ưu VT.

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ CÔNG TÁC CỦA CÁC THÔN

Ban hành kèm theo Quyết định số: .../QĐ-UBND ngày .../.../201... của UBND xã......
Thôn 1

TT

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

Phân công nhiệm vụ

1
Trưởng thôn

Tổ Trưởng

2
Bí thư chi bộ

Tổ phó

3
Chi hội PN

Tổ viên

4
Chi hội ND

Tổ viên

5
Chi đoàn TN

Tổ viên
Thôn 2

1
Trưởng thôn

Tổ Trưởng

2
Bí thư chi bộ

Tổ phó

3
Chi hội PN

Tổ viên

4
Chi hội ND

Tổ viên

5
Chi đoàn TN

Tổ viên
Thôn 3

1
Trưởng thôn

Tổ Trưởng

2
Bí thư chi bộ

Tổ phó

3
Chi hội PN

Tổ viên

4
Chi hội ND

Tổ viên

5
Chi đoàn TN

Tổ viên
Thôn 4

1
Trưởng thôn

Tổ Trưởng

2
Bí thư chi bộ

Tổ phó

3
Chi hội PN

Tổ viên

4
Chi hội ND

Tổ viên

5
Chi hội CCB

Tổ viên
Thôn 5

1
Trưởng thôn

Tổ Trưởng

2
Mẫu 3.

MẪU SOẠN THẢO MoSEDP CẤP XÃ


UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ.............................. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------- ----------------------------------
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG XÃ...........NĂM 201..
Phần I.

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 201...

I. Những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện KHPT KTXH xã 6 tháng đầu năm

Thuận lợi

Khó khăn

1. Thuận lợi cần phát huy và khai thác

1.1. Các yếu tố ở địa bàn xã

1.2. Các yếu tố bên ngoài

2. Những khó khăn, hạn chế

2.1. Các yếu tố ở địa bàn xã

2.2. Các yếu tố bên ngoài

II. Đánh giá tình hình

1. Kinh tế

1.1. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp

a) Trồng trọt

Kết quả đạt được:

+ Năng suất:

+ Sản lượng:

+ Giá trị:

Những tồn tại:

Nguyên nhân tồn tại:

Đề xuất giải pháp khắc phục:

b) Chăn nuôi

Kết quả đạt được:

Những tồn tại:

Nguyên nhân tồn tại:

Đề xuất giải pháp khắc phục:

c) Thuỷ sản:

Kết quả đạt được:

Những tồn tại:

Nguyên nhân tồn tại:

Đề xuất giải pháp khắc phục:

d) Lâm nghiệp

Kết quả đạt được:

Những tồn tại:

Nguyên nhân tồn tại:

Đề xuất giải pháp khắc phục:

1.2. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Kết quả đạt được:

Những tồn tại:

Nguyên nhân tồn tại:

Đề xuất giải pháp khắc phục:

1.3. Thương mại và dịch vụ

Kết quả đạt được:

Những tồn tại:

Nguyên nhân tồn tại:

Đề xuất giải pháp khắc phục:

2. Văn hoá xã hội

2.1. Giáo dục và dạy nghề

Kết quả đạt được:

Những tồn tại:

Nguyên nhân tồn tại:

Đề xuất giải pháp khắc phục:

2.2. Y tế, dân số, KHH gia đình

Kết quả đạt được:

Những tồn tại:

Nguyên nhân tồn tại:

Đề xuất giải pháp khắc phục:

2.3. Văn hoá thông tin, thể dục thể thao

Kết quả đạt được:

Những tồn tại:

Nguyên nhân tồn tại:

Đề xuất giải pháp khắc phục:3. Hạ tầng kỹ thuật và môi trường

3.1. Giao thông, xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật

Kết quả đạt được:

Những tồn tại:

Nguyên nhân tồn tại:

Đề xuất giải pháp khắc phục:

3.2. Tài nguyên môi trường

Kết quả đạt được:

Những tồn tại:

Nguyên nhân tồn tại:

Đề xuất giải pháp khắc phục:

3.3. Chương trình dự án

Kết quả đạt được:

Những tồn tại:

Nguyên nhân tồn tại:

Đề xuất giải pháp khắc phục:4. Thực hiện chính sách xã hội và quản lý chính quyền

4.1. Thực hiện các chính sách lao động, thương binh, xã hội

Kết quả đạt được:

Những tồn tại:

Nguyên nhân tồn tại:

Đề xuất giải pháp khắc phục:

4.2. Thanh tra, tư pháp, xây dựng chính quyền

Kết quả đạt được:

Những tồn tại:

Nguyên nhân tồn tại:

Đề xuất giải pháp khắc phục:

4.3. An ninh trật tự và quốc phòng

Kết quả đạt được:

Những tồn tại:

Nguyên nhân tồn tại:

Đề xuất giải pháp khắc phục:5. Tài chính

5.1. Ngân sách và đầu tư phát triển

Kết quả đạt được:

Những tồn tại:

Nguyên nhân tồn tại:

Đề xuất giải pháp khắc phục:III. Dự kiến kết quả đạt được cả năm

IV. Các biện pháp thực hiện kế hoạch đến cuối năm
Phần II:

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 201..

I. Dự báo tình hình

1. Mục tiêu dài hạn và định hướng phát triển của năm kế hoạch

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Kinh tế

a. Sản xuất nông lâm nghiệp

b. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

c. Thương mại và dịch vụ

2.2. Văn hoá xã hội

a. Giáo dục

b. Y tế, dân số, KHH gia đình

c. Văn hoá thông tin, thể dục thể thao

2.3. Hạ tầng kỹ thuật và tài nguyên môi trường

a. Giao thông, xây dựng và phát triển cơ sổ hạ tầng kỹ thuật

b. Tài nguyên và môi trường

c. Chương trình dự án

2.4. Thực hiện chính sách xã hội và quản lý chính quyền

a. Thực hiện các chính sách lao động, thương binh, xã hội

b. Thanh tra, tư pháp, xây dựng chính quyền

c. An ninh trật tự & quốc phòng

d. Hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội

2.5. Tài chính

a. Ngân sách và đầu tư phát triển

b. Khối tư nhân

3. Chỉ tiêu phát triển

II. Các giải pháp chính

1. Kinh tế

1.1. Sản xuất nông, lâm,ngư, diêm nghiệp

1.2. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

1.3. Thương mại & dịch vụ2. Văn hoá xã hội

2.1. Giáo dục

2.2. Y tế, dân số, KHH gia đình

2.3. Văn hoá thông tin, thể dục thể thao3. Hạ tầng kỹ thuật & tài nguyên môi trường

3.1. Giao thông, xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật

3.2. Tài nguyên và môi trường

3.3. Chương trình dự án4. Thực hiện chính sách xã hội và quản lý chính quyền

4.1. Thực hiện các chính sách lao động, thương binh, xã hội

4.2. Thanh tra, tư pháp, xây dựng chính quyền

4.3. An ninh trật tự & quốc phòng

4.4. Hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội

5. Tài chính

5.1.Ngân sách và đầu tư phát triển

5.2. Khuyến khích khối tư nhân và các loại hình hợp tác xã (Tổ nhóm, hợp tác xã)

III. Khung kế hoạch

1. Kế hoạch đã có nguồn lực

2. Kế hoạch đề xuất nguồn lực

IV. Tổ chức thực hiện, theo dõi & đánh giá
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- TT Đảng ủy; CHỦ TỊCH

- TT Hội đồng;

- Chủ Tịch, các PCT UBND xã;- Lưu VT.

PHẦN PHỤ LỤC

Phụ lục 1. SỐ LIỆU CƠ BẢN XÃ ………, HUYỆN……….., TỈNH QUẢNG BÌNH


Phụ lục 2. TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH MoSEDP XÃ ….., HUYỆN ….., TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 201…

Phụ lục 3. KHUNG KẾ HOẠCH GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA MoSEDP XÃ …., HUYỆN ……, TỈNH QUẢNG BÌNH


Phụ lục 4. TỔNG HỢP NGUỒN LỰC THỰC HIỆN KÊ HOẠCH

Phụ lục 4. KẾ HOẠCH CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO NỘI DUNG KINH TẾ
: 3cms -> upload -> skhvdt -> File -> MoSEDP
upload -> Quyết định ban hành Nội quy lao động (Mẫu số 02)
upload -> Ủy ban quốc gia vì SỰ tiến bộ CỦa phụ NỮ việt nam
upload -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
upload -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
upload -> BỘ TÀi chính bộ TƯ pháP
upload -> Thủ tục: Đăng ký hợp đồng cá nhân đối với lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài a Trình tự thực hiện
upload -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ nghị
File -> Ubnd tỉnh quảng bình sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
MoSEDP -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở KẾ hoạch và ĐẦu tư Độc lập- tự do- hạnh phúc


1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương