Quyết định ban hành Nội quy lao động (Mẫu số 02)tải về 8.63 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích8.63 Kb.
#425
Quyết định ban hành Nội quy lao động (Mẫu số 02)

Mẫu số 2: Ban hành kèm theo thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH, ngày 22/09/2003 của Bộ Lao động-Thương Binh và x hội.

Tên đơn vị CỘNG HỊA X HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số : Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

Ngày tháng năm
QUYẾT ĐỊNH CỦA . . . . . . . . . . . . . . . . .

(ghi r chức vụ v tn đơn vị)

về việc ban hành Nội quy lao động
- Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 06 năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động ngày 02/04/2002.
- Căn cứ Nghị định số 41/CP ngà 06 tháng 07 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 04 năm 2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 07 năm 1995 của Chính phủ.
- Căn cứ Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 09 năm 2003 của Bộ lao động- Thương binh và x hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 07 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, Nghị định số 33/2003/NĐ-

CP ngày 02 tháng 04 năm 2003 của Chính phủ.

- Căn cứ Giấy phép kinh doanh ngày. . . . tháng . . . . . năm của (cơ quan có thẩm quyền) quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị.

Theo đề nghị của (Trưởng phịng tổ chức hnh chnh/Trưởng phịng nhn sự).


QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành km theo Quyết định này Nội quy lao động của đơn vị.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ đăng ký Nội quy lao động, những quy định trước đây trái với quyết định này đều bi bỏ.

Điều 3: Các ông (bà) trưởng (phó) phòng (Ban) và mọi người trong đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận: Thủ trưởng đơn vị- Như Điều 3, (ký tên, đóng dấu)

- Ghi tên cơ quan thông báoViệc đăng ký Nội quy lao động,
Каталог: Thu tuc hanh chinh -> so%20lao%20dong
Thu tuc hanh chinh -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Thu tuc hanh chinh -> Nghị ĐỊnh quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
Thu tuc hanh chinh -> Giám đốc Sở Lao động tb&xh tỉnh, thành phố
so%20lao%20dong -> Mẫu số 3 (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2003/tt- blđtbxh ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và X hội)
Thu tuc hanh chinh -> 32. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị hỏng, bị mất cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý
Thu tuc hanh chinh -> 47. Đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa a Trình tự thực hiện
Thu tuc hanh chinh -> Mẫu số 48/HĐtc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
so%20lao%20dong -> Mẫu số 3b: Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-blđtbxh ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề

tải về 8.63 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương