UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình sở KẾ hoạch và ĐẦu tưtải về 1.05 Mb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu08.06.2018
Kích1.05 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Hướng dẫn Quy trình lập MoSEDP hàng năm cấp xã

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

SỔ TAY

HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

HÀNG NĂM CẤP XÃ (MoSEDP)


Quảng Bình, tháng 6 năm 2014


MỤC LỤC


MỤC LỤC 1

I. GIỚI THIỆU 4

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LẬP KẾ HOẠCH MoSEDP 5

1. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức: 5

2. Các bước lập MoSEDP 6

3. Phân cấp và tiến trình lập kế hoạch MoSEDP cấp xã 9

3.1. Các công việc được triển khai ở cấp thôn 9

3.2. Các công việc được triển khai ở cấp xã 10

Biểu 1. 15

SỐ LIỆU CƠ BẢN XÃ ………, HUYỆN……….., TỈNH QUẢNG BÌNH 15

Biểu 2. 26

THỐNG KÊ NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ ĐÃ XÁC ĐỊNH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ……., HUYỆN……, TỈNH QUẢNG BÌNH 26

Biểu 3. 27

BIỂU PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ, NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP XÃ ……, HUYỆN ……., TỈNH QUẢNG BÌNH 27

(Sử dụng công cụ phân tích cây vấn đề và cây giải pháp) 27

Biểu 4. 28

DANH MỤC CÁC CHUỖI SẢN PHẨM TIỀM NĂNG, KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP THỨ TỰ ƯU TIÊN 28

Biểu 5. 29

PHÂN TÍCH CHUỖI SẢN PHẨM ƯU TIÊN …… XÃ ……, HUYỆN……., TỈNH QUẢNG BÌNH 29

Biểu 6. 30

ĐÁNH GIÁ ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU, CƠ HỘI, THÁCH THỨC VÀ THỨ TỰ ƯU TIÊN CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG CẢI THIỆN CHUỖI SẢN PHẨM ……....., XÃ............... HUYỆN ……......., TỈNH QUẢNG BÌNH 30

(sử dụng công cụ SWOT) 30

Biểu 7. 31

PHÂN TÍCH CÂY MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH SEDP-CMO 31

(Sử dụng công cụ phân tích cây mục tiêu ) 31

Biểu 8. 32

TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH MoSEDP XÃ ….., HUYỆN ….., TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 201… 32

Biểu 9. 33

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA MoSEDP XÃ …., HUYỆN ……, TỈNH QUẢNG BÌNH 33

Mẫu 1. 37

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MoSEDP CẤP XÃ 37

Mẫu 2a. 39

THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI XÃ..... 39

Mẫu 2b. 41

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG CẤP THÔN 41

Mẫu 3. 43

MẪU SOẠN THẢO MoSEDP CẤP XÃ 43

Phụ lục 1. SỐ LIỆU CƠ BẢN XÃ ………, HUYỆN……….., TỈNH QUẢNG BÌNH 47

Phụ lục 3. KHUNG KẾ HOẠCH GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA MoSEDP XÃ …., HUYỆN ……, TỈNH QUẢNG BÌNH 47
CÁC TỪ VIẾT TẮT


B:

Biểu

KTXH:

Kinh tế Xã hội

M:

Mẫu

MOI:

Cơ hội thị trường

MoSEDP

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội định hướng thị trường

SEDP

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

S:

Sơ đồ

SRDP

Dự án Phát triển Nông thôn Bền vững

SWOT:

Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức

VC:

Chuỗi giá trị


LỜI NÓI ĐẦU
Sau hơn một phần tư thế kỷ đổi mới, kể từ khi bước vào thực hiện mô hình kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu nổi bật, diện mạo đất nước hoàn toàn đổi mới. Những thành quả đạt được có vai trò đóng góp rất quan trọng, có hiệu quả của công tác kế hoạch, đặc biệt là công tác lập, theo dõi, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cấp.

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội là công cụ quan trọng trong việc định hướng, điều hành thực hiện các mục tiêu đảm bảo khả thi và phát triển bền vững với hiệu quả cao nhất. Chính phủ đã có nhiều nỗ lực đổi mới công tác lập kế hoạch nhằm phát huy dân chủ ở cấp cơ sở, đồng thời thích ứng với bối cảnh nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, làm thế nào để công tác lập kế hoạch trở nên Thực tiễn hơn, Thiết thực hơn, gắn với Thị trường và huy động sự Tham gia của các bên liên quan đang là một thách thức lớn cần phải vượt qua.

Hiện nay, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Sổ tay hướng dẫn Quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội định hướng thị trường hàng năm cấp xã có sự tham gia của cộng đồng (MOP-SEDP) áp dụng trên một số địa phương tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai và học tập kinh nghiệm từ một số địa phương khác, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh nhận thấy công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt ở cấp cơ sở (xã/phường) cần được tiếp tục hoàn thiện nhằm huy động sự tham gia rộng rãi của cộng đồng, của các thành phần kinh tế, tiếp cận được các cơ hội trong nền kinh tế thị trường.

Được sự tài trợ của Ban quản lý Dự án SRDP tỉnh Quảng Bình, với sự hỗ trợ của tư vấn từ Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn I, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình triển khai biên soạn cuốn “Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội định hướng thị trường (MoSEDP)” nhằm cung cấp những hướng dẫn cơ bản giúp cán bộ kế hoạch cấp xã huy động sự tham gia của cộng đồng, của các thành phần kinh tế trong thu thập, tổng hợp, phân tích và lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng thị trường, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội định hướng thị trường là một cách tiếp cận mới, chưa được áp dụng rộng rãi trong thực tiễn. Vì vậy, những nội dung được biên soạn trong cuốn sổ tay này cần được tiếp tục hoàn thiện. Trong thời gian tới, mong nhận được sự góp ý của các tổ chức và cá nhân quan tâm.

Mọi thông tin xin gửi về:

Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình

Địa chỉ: 09 Quang Trung – Đồng Hới – Quảng Bình

Điện thoại: 052 3824636/0913462366 Email: nguyendinhitpcdpi@gmail.com


I. GIỚI THIỆU


1. Khái niệm

- Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội hàng năm cấp xã: Là công cụ quản lý điều hành các hoạt động KTXH trên địa bàn xã, là sự cụ thể hóa ý chí, nguyện vọng và các nhu cầu phát triển của các ban ngành, đoàn thể và người dân trong xã và các định hướng phát triển của tỉnh, huyện thành các mục tiêu, giải pháp và hành động cụ thể của chính quyền và cộng đồng dân cư trong xã, trong khả năng nguồn lực cho phép trong vòng một năm.

- Lập kế hoạch phát triển KTXH có sự tham gia: Là quá trình thu hút các thành viên trong cộng đồng tham gia vào quá trình lập kế hoạch mỗi cấp.

- Lập Kế hoạch phát triển KTXH định hướng thị trường (MoSEDP): Là việc lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội có sự tham gia, hướng tới thị trường dựa trên hệ thống thông tin thị trường và cơ hội thị trường.- Thị trường: Là nơi diễn ra sự trao đổi/mua bán các sản phẩm (hàng hóa/dịch vụ).

- Thông tin thị trường: Là những thông tin liên quan đến quá trình cung ứng, sản xuất, phân phối, trao đổi/mua bán, tiêu dùng các sản phẩm (hàng hóa/dịch vụ), trong nền kinh tế thị trường, việc nắm vững và phân tích tốt thông tin thị trường là cơ sở cho việc lập kế hoạch mang lại hiệu quả cao và bền vững.

- Cơ hội thị trường: Là những cơ hội có thể cải thiện quá trình cung ứng, sản xuất, phân phối, trao đổi/mua bán, tiêu dùng các sản phẩm (hàng hóa/dịch vụ) nhằm mang lại lợi ích lớn hơn cho cộng đồng.

- Mục tiêu của bản kế hoạch: Là những ý chí nhằm thay đổi cải thiện đời sống kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn lập kế hoạch.

- Mục tiêu tổng quát: Thể hiện ý chí của toàn xã khi kết thúc năm lập kế hoạch. Ví dụ: xã trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới/ hoặc xã trở thành xã khá trong toàn huyện,

- Mục tiêu cụ thể: Ý chí của xã thể hiện trên từng lĩnh vực nhằm đạt được mục tiêu tổng quát. Ví dụ: trong lĩnh vực trồng trọt: Năng suất cây trồng được nâng cao; ...

- Chỉ số của bản kế hoạch: Là thước đo sự phát triển nhằm hướng đến mục tiêu. Có các loại chỉ số khác nhau: chỉ số đầu vào, chỉ số hoạt động, chỉ số đầu ra, chỉ số kết quả, chỉ số tác động. Chỉ số có thể phân theo lĩnh vực kinh tế, xã hội, chỉ số về môi trường và tài nguyên;…

- Chỉ tiêu của bản kế hoạch: là lượng hóa của chỉ số, ví dụ: Thu nhập từ trồng lúa đạt 30 triệu/ha; Tỷ lệ giảm nghèo 2%/năm.

2. Mục tiêu của lập MoSEDP

a) Thu hút sự tham gia rộng rãi của người dân địa phương, các bộ phận chuyên môn của địa phương, các tổ chức đoàn thể xã hội ở địa phương, của các doanh nghiệp trên địa bàn và các thành phần liên quan khác;

b) Kế hoạch được xây dựng hướng tới thị trường dựa trên thông tin thị trường, cơ hội thị trường;

c) Kế hoạch đảm bảo mục tiêu giảm nghèo được ưu tiên, lợi ích của người nghèo được coi trọng.

d) Kế hoạch đa dạng hóa nguồn lực đáp ứng tốt nhất nhu cầu phát triển của cộng đồng trong bối cảnh nền kinh tế thị trường.


: 3cms -> upload -> skhvdt -> File -> MoSEDP
upload -> Quyết định ban hành Nội quy lao động (Mẫu số 02)
upload -> Ủy ban quốc gia vì SỰ tiến bộ CỦa phụ NỮ việt nam
upload -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
upload -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
upload -> BỘ TÀi chính bộ TƯ pháP
upload -> Thủ tục: Đăng ký hợp đồng cá nhân đối với lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài a Trình tự thực hiện
upload -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ nghị
File -> Ubnd tỉnh quảng bình sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
MoSEDP -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở KẾ hoạch và ĐẦu tư Độc lập- tự do- hạnh phúc


  1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương