Thủ tục: Đăng ký hợp đồng cá nhân đối với lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài a Trình tự thực hiệntải về 13.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích13.84 Kb.
#1154
Thủ tục: Đăng ký hợp đồng cá nhân đối với lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

a) Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ đăng ký hợp đồng lao động cá nhân với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

+ Bước 2: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy xác nhận việc đăng ký hợp đồng cá nhân cho người lao động. Nếu không chấp thuận phải trả lời và nêu rõ lý do bằng văn bản.

b) Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại: Sở lao động – Thương binh và Xã hộic) Thành phần số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đăng ký kèm bản sao Hợp đồng cá nhân, có bản dịch bằng tiếng Việt.

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – TB&XH

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản cam kết

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2007, có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2007.

+ Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật 72/2006/QH ngày 29/11/2006 và Nghị định 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết và thi hành một số điều của Luật 72/2006/QH.

Phụ lục số 02

Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH

ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Tên doanh nghiệp CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày ... tháng ... năm ...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động

đi làm việc ở nước ngoài

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội


1.Tên doanh nghiệp: .................................................................

Tên giao dịch: .....................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ......................................................................

Điện thoại: .........................................; Fax: ......................; E-mail:

3. Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: ................

4. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .............. do ................. cấp ngày ......... tháng .......... năm

5. Vốn pháp định tại thời điểm đề nghị cấp Giấy phép: ………………

Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Hồ sơ kèm theo gồm:

1. ....................................................................................................................

2. ....................................................................................................................3. ....................................................................................................................

TỔNG GIÁM ĐỐC

HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Каталог: 3cms -> upload -> sldtbxh -> File
File -> Thủ tục Giải quyết trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945
File -> Ủy ban quốc gia vì SỰ tiến bộ CỦa phụ NỮ việt nam
File -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi số: 1184/QĐ-LĐtbxh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> Kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ở Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
File -> Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước
File -> BỘ lao đỘng – thưƠng binh và XÃ HỘI
File -> Mẫu đơn, tờ khai đính kèm: Mẫu số 1
File -> BỘ lao đỘng thưƠng binh
File -> Thủ tục Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng a Trình tự thực hiện
File -> Thủ tục: Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-ttg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ

tải về 13.84 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương