UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa viêt namtải về 7.76 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích7.76 Kb.
#3019

UỶ BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ BẮC KẠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1043/ UBND – KT

V/v: Chuẩn bị báo cáo đánh giá sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM.Bắc Kạn, ngày 23 tháng 11 năm 2012

Kính gửi:

- UBND xã Xuất Hoá;

- UBND xã Nông Thượng;

- UBND xã Dương Quang;

- UBND xã Huyền Tụng.

Thực hiện văn bản số 21/BCĐ-VPĐP ngày 16/11/2012 của BCĐ xây dựng Nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn về việc chuẩn bị báo cáo đánh giá sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông Thôn Mới.

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được đầy đủ, Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM thị xã Bắc Kạn yêu cầu BCĐ các xã báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị của địa phương (theo đề cương gửi kèm- tại CV số 21/BCĐ-VPĐP ngày 16/11/2012 của BCĐ xây dựng Nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn)

* Thời gian và địa chỉ gửi: Các đơn vị gửi báo cáo về UBND thị xã (qua Phòng Kinh tế) trước ngày 01/12/2012 bằng văn bản và File điện tử theo địa chỉ email: kinhtetxbk@gmail.com.vn.

Nhận được văn bản này đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện kịp thời./.


Nơi nhận:

- Như kính gửi;- Lưu VP.


TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Đình Sính

Каталог: DocumentLibrary -> e1c3f7c1d924f80c
DocumentLibrary -> Tính cấp thiết của đề tài
DocumentLibrary -> TỈnh bắc kạn số: 53/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
e1c3f7c1d924f80c -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạN
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
e1c3f7c1d924f80c -> Ubnd-qlđt v/v: Triển khai công tác tổng vệ sinh trong ngày 21/12/2012 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> Nghị định 135/2004/NĐ-cp của Chính phủ về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý VI phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người thành niên
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạN
DocumentLibrary -> Ubnd tỉnh bắc kạn sở KẾ hoạch & ĐẦu tư

tải về 7.76 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương