Ubnd tỉnh bắc kạn sở KẾ hoạch & ĐẦu tưtải về 18.76 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích18.76 Kb.
#4181

UBND TỈNH BẮC KẠN

SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ


Số: 1132/ KH&ĐT- TTr
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Kạn, ngày 10 tháng 12 năm 2014

V/v Báo cáo tình hình thực hiện

công tác đấu thầu năm 2014.


Kính gửi: - UBND các huyện, thị xã,

- Các sở, ban ngành chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh.


Căn cứ công văn số: 8910/ BKHDT- QLĐT ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v Báo cáo tình hình công tác đấu thầu năm 2014;

Thực hiện công văn số 4617/UBND- KHTH ngày 03 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn v/v Báo cáo tình hình công tác đấu thầu năm 2014.

Với chức năng là cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu tại địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn đề nghị UBND các huyện, thị xã, các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thấu năm 2014 theo những nội dung sau:

I. Nội dung báo cáo:

1. Tình hình phổ biến, quán triệt việc thực hiện Luật Đấu thầu 2013, Nghị định 63/2014/NĐ -CP ; tình hình áp dụng các thông tư quy định chi tiết việc lập hồ sơ mời thầu (gói thầu xây lắp, gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, gói thầu tư vấn, gói thầu mua sắm hàng hoá); hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp; hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh; hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp; báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu; báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp; báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu tư vấn và thông tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo đấu thầu.

2. Tình hình thực hiện phân cấp trong đấu thầu trước và sau khi Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định 63/2014/NĐ –CP có hiệu lực thi hành, các văn bản hướng dẫn về phân cấp trong đấu thầu đã ban hành tại địa phương.

3. Nhận xét, đánh giá về năng lực của đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu (số lượng cán bộ có chứng chỉ tham gia khoá học đấu thầu/số lượng cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu), trong đó cần nêu rõ nhu cầu ( nếu có) đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệm vụ về đấu thầu và các kiến thức khác cho cán bộ làm đấu thầu.

4. Tình hình triển khai các hoạt động thanh tra, kiểm tra về đấu thầu (số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý) và giải quyết kiến nghị về đấu thầu (số lượng các cuộc kiến nghị và kết quả xử lý) và tình hình thực hiện xử lý vi phạm về đấu thầu.

5. Tổng hợp đánh giá kết quả công tác đấu thầu trong năm 2014 những tồn tại, hạn chế trong quản lý và thực hiện đấu thầu cần phải khắc phục trong thời gian tới và các kiến nghị (về cơ chế chính sách, về phương hướng dẫn thực hiện…) để đảm bảo hiệu quả trong quản lý và thực hiện công tác đấu thầu.II. Phần tổng hợp số liệu:

Tổng hợp số liệu theo Biểu mẫu kèm theo (Lưu ý: Sử dụng file Exel và đơn vị tính cho tất cả các biểu mẫu là “triệu đồng”.

Ngoài nội dung báo cáo chính theo hướng dẫn tại văn bản này, Các cơ quan, đơn vị báo cáo đầy đủ các thông tin, số liệu theo các biểu mẫu gửi kèm. Công văn này được đăng tải trên địa chỉ www.sokhdt.backan.gov.vn

Để chuẩn xác số liệu và tránh trùng lặp đề nghị:

UBND các huyện, thị xã, các chủ đầu tư trong báo cáo của mình không tổng hợp

Kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu do Tổng công ty 91/Tập đoàn kinh tế nhà nước phê duyệt ( Tổng công ty 91/Tập đoàn kinh tế nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập).III. Phương thức nộp báo cáo:

Gửi trực tiếp bằng đường công văn (gồm nội dung báo cáo và phần tổng hợp số liệu) đến Sở Kế hoạch và Đầu tư; Địa chỉ số: 09, đường Trường Chinh, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Gửi file Word phần nội dung báo cáo và file Exel phần tổng hợp số liệu báo cáo công tác đấu thầu năm 2014 theo Biểu mẫu qua địa chỉ email: thuongdpibk@gmail.com

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, các chủ đầu tư gửi báo cáo đồng thời theo 02 cách nêu trên đến Sở Kế hoạch& Đầu tư trước ngày 20/01/2015 để Sở Kế hoạch & Đầu tư tổng hợp trình UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch & Đầu tư đúng thời hạn. Trường hợp đơn vị nào không gửi báo cáo đúng theo thời gian yêu cầu thì Sở Kế hoạch &Đầu tư tổng hợp danh sách gửi UBND tỉnh xem xét, quyết định biện pháp xử lý phù hợp./.Nơi nhận:

- Như kính gửi;- Lưu VT-TTr.K/T GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


Đinh Quang Tuyên
Каталог: DocumentLibrary
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạN
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> Tính cấp thiết của đề tài
DocumentLibrary -> TỈnh bắc kạn số: 53/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạN
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa viêt nam
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
DocumentLibrary -> Ubnd-qlđt v/v: Triển khai công tác tổng vệ sinh trong ngày 21/12/2012 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> Nghị định 135/2004/NĐ-cp của Chính phủ về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý VI phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người thành niên
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạN

tải về 18.76 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương