Ubnd-qlđt v/v: Triển khai công tác tổng vệ sinh trong ngày 21/12/2012 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 9.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích9.75 Kb.
#3634

UỶ BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BẮC KẠN

Số: 1097/UBND-QLĐT

V/v: Triển khai công tác tổng vệ sinh trong ngày 21/12/2012


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

B¾c K¹n, ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2012


Kính gửi: - Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh đóng trên địa bàn.
Căn cứ Kế hoạch số 365/KH-BTC ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Ban Tổ chức Lễ công bố quyết định danh lam thắng cảnh Hồ Ba Bể là Di tích Quốc gia đặc biệt và thị xã Bắc Kạn là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Bắc Kạn

Căn cứ Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 05/12/2012 của UBND thị xã Bắc Kạn về chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường và An toàn giao thông trên địa bàn thị xã Bắc Kạn phục vụ Lễ công bố quyết định danh lam thắng cảnh Hồ Ba Bể là Di tích Quốc gia đặc biệt và thị xã Bắc Kạn là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Bắc Kạn

Để phục vụ cho Lễ công bố diễn ra vào ngày 29 tháng 12 năm 2012 theo Kế hoạch của Ban Tổ chức Lễ công bố và UBND thị xã Bắc Kạn ngày 21 tháng 12 năm 2012 từ 14 h00 toàn bộ các xã phường thực hiện tổng vệ sinh trên địa bàn. Để góp phần vào công tác bảo vệ môi trường và sạch đẹp đô thị UBND thị xã Bắc Kạn đề nghị các Sở, Ban, Ngành của tỉnh đóng trên địa bàn cùng tham gia tổng vệ sinh trong và ngoài trụ sở làm việc. Toàn bộ rác thải được tập kết trên hè đường trước các trụ sở cơ quan để Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Kạn vận chuyển và xử lý trong bãi rác của thị xã.

Nhận được Văn bản này UBND thị xã Bắc Kạn đề nghị các cơ quan Sở, Ban, Ngành đóng trên địa bàn phối hợp cùng thị xã triển khai thực hiện ./.


Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Như kính gửi; CHỦ TỊCH

- CT, PCT UBND thị xã

- Lưu: VT.
Lèng Văn ChiếnКаталог: DocumentLibrary -> e1c3f7c1d924f80c
DocumentLibrary -> Tính cấp thiết của đề tài
DocumentLibrary -> TỈnh bắc kạn số: 53/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
e1c3f7c1d924f80c -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạN
e1c3f7c1d924f80c -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa viêt nam
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
DocumentLibrary -> Nghị định 135/2004/NĐ-cp của Chính phủ về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý VI phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người thành niên
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạN
DocumentLibrary -> Ubnd tỉnh bắc kạn sở KẾ hoạch & ĐẦu tư

tải về 9.75 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương