UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạNtải về 9.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích9.21 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ BẮC KẠN
Số: 1023/UBND-DT

V/v thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo theo QĐ số 102/2009/QĐ-TTg


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bắc Kạn, ngày 19 tháng 11 năm 2012

Kính gửi: UBND các xã thị xã Bắc Kạn.


Căn cứ văn bản số 247/CV-BDT ngày 12/11/2012 của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Để triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn năm 2013 có hiệu quả, đúng mục đích, đối tượng thụ hưởng.

UBND thị xã đề nghị UBND các xã thực hiện một số nội dung sau:

1. Kiểm tra, rà soát và lập danh sách các trường hợp hộ nghèo của xã trong quá trình tổng hợp còn sai sót nhầm lẫn trong năm 2012 như: thiếu hộ, thiếu khẩu, sai địa chỉ, họ và tên... gửi về UBND thị xã Bắc Kạn ( qua phòng Dân tộc) trước ngày 20/11/2012 để kịp thời tổng hợp báo cáo tỉnh xem xét Quyết định điều chỉnh, bổ sung.

2. UBND các xã chỉ đạo các Thôn, Bản thuộc đối tượng thụ hưởng theo Quyết định 102/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đóng góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn năm 2013 trên cơ sở định hướng chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị trực tuyến ngày 7/11/2012. Tổng hợp các ý kiến đóng góp của cơ sở gửi về UBND thị xã Bắc Kạn ( qua phòng Dân tộc) trước ngày 25/11/2012 để kịp thời báo cáo UBND tỉnh.( có dự thảo Kế hoạch kèm theo)

Nhận được Công văn này yêu cầu UBND các xã nghiêm túc triển khai thực hiện ./.
Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, DT.


TM.UỶ BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH
Ma Ngọc Vũ

: DocumentLibrary -> e1c3f7c1d924f80c
DocumentLibrary -> Tính cấp thiết của đề tài
DocumentLibrary -> TỈnh bắc kạn số: 53/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
e1c3f7c1d924f80c -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa viêt nam
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
e1c3f7c1d924f80c -> Ubnd-qlđt v/v: Triển khai công tác tổng vệ sinh trong ngày 21/12/2012 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> Nghị định 135/2004/NĐ-cp của Chính phủ về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý VI phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người thành niên
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạN
DocumentLibrary -> Ubnd tỉnh bắc kạn sở KẾ hoạch & ĐẦu tư
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương