HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạNtải về 14.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích14.28 Kb.
#3814

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH BẮC KẠN

Số: 12 /NQ-HĐND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Kạn, ngày 18 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Thông qua Đề án thành lập thị trấn Vân Tùng,

huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ - CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị định số 62/2011/NĐ - CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 34/2009/TT - BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Thông tư số 02/2012/TT - BNV ngày 15 tháng 6 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn;

Sau khi xem xét Tờ trình số 28/TTr - UBND ngày 03 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án thành lập thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn; Báo cáo Thẩm tra số 29/BC-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2014 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án thành lập thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, trên cơ sở diện tích đất tự nhiên, dân số và địa giới hành chính thuộc xã Vân Tùng. Trong đó:

1. Diện tích đất tự nhiên: 5.110 ha.

2. Quy mô dân số: 3.813 người.

3. Số thôn, khu phố gồm: Khu phố, Khu 1, Khu 2 và các thôn Bản Liềng, Đông Piẩu, Nà Ké, Nà Bốc, Nà Sáng, Cốc Lùng, Đèo Gió, Nà Lạn, Bản Súng, Nà Pài.Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa VIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2014./.Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- VPQH, VPCP, VPCTN;

- Ban công tác đại biểu (UBTVQH);

- Bộ Nội vụ;

- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;

- UBMTTQ và các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- TT. huyện (thị) ủy, HĐND UBND các huyện, thị xã;

- LĐVP;


- Phòng Công tác ĐBQH, HĐND, TT-DN;

- Lưu: VT.
CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Hà Văn Khoát

Каталог: DocumentLibrary -> 60746780b0a0adfc
60746780b0a0adfc -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> Tính cấp thiết của đề tài
DocumentLibrary -> TỈnh bắc kạn số: 53/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạN
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa viêt nam
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
DocumentLibrary -> Ubnd-qlđt v/v: Triển khai công tác tổng vệ sinh trong ngày 21/12/2012 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> Nghị định 135/2004/NĐ-cp của Chính phủ về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý VI phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người thành niên
DocumentLibrary -> Ubnd tỉnh bắc kạn sở KẾ hoạch & ĐẦu tư

tải về 14.28 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương