UỶ ban nhân dân huyện núi thàNHtải về 27.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.08.2016
Kích27.45 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN NÚI THÀNH

Số: 275/TB-UBND


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập ­- Tự do - Hạnh phúc

Núi Thành, ngày 15 tháng 8 năm 2014THÔNG BÁO


Kết luận cuộc họp giao ban công tác bồi thường GPMB và giải quyết một số vướng mắc dự án Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Núi Thành.

Ngày 13/8/2014, Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành tổ chức giao ban công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải quyết một số vướng mắc dự án Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn huyện Núi Thành. Đồng chí Nguyễn Minh Khả, Phó Chủ tịch UBND huyện Chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có Đồng chí Phạm Văn Quyện - Phó Chủ tịch Phụ trách UBND huyện; Lãnh đạo các cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Thanh tra, Tư pháp, Công an, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Đội Quy tắc và Xây dựng Công trình công cộng, Văn phòng HĐND và UBND huyện; Chủ tịch UBND và Cán bộ Địa chính - Xây dựng các xã Tam Anh Nam, Tam Hiệp, Tam Nghĩa và thị trấn Núi Thành; Khối trưởng Khối 2 thị trấn Núi Thành; Lãnh đạo Trung tâm Bồi thường GPMB thuộc Công ty TNHH MTV Đầu tư - Phát triển Kỳ Hà Chu Lai; Đại diện Nhà đầu tư Cienco 5 BOT và Đơn vị thi công.

Sau khi nghe đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Trung tâm Bồi thường Giải phóng mặt bằng (Kỳ Hà Chu Lai) và các địa phương báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường GPMB và tái định cư dự án Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua các xã Tam Anh Nam, Tam Hiệp, Tam Nghĩa và thị trấn Núi Thành, ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu dự họp, Đ/c Nguyễn Minh Khả kết luận:

Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư GPMB dự án Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn các xã Tam Anh Nam, Tam Hiệp, Tam Nghĩa và thị trấn Núi Thành trong thời gian qua đã có nhiều cố gắng và đạt được một số kết quả nhất định; tuy nhiên, tiến độ bàn giao mặt bằng vẫn chưa đáp ứng kế hoạch đã đề ra, khối lượng công việc cần phải thực hiện nhiều, các vướng mắc chưa được tập trung giải quyết dứt điểm. Do đó, để đẩy nhanh tiến độ GPMB đảm bảo kế hoạch chung, trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn liên quan bám sát Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 29/7/2014 của UBND huyện về Hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư GPMB dự án Mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn huyện Núi Thành để triển khai thực hiện và hoàn thành đảm bảo đúng tiến độ.

2. Yêu cầu các Đơn vị bồi thường phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan bổ sung đầy đủ các thiếu sót, kịp thời giải quyết các vướng mắc theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 914/UBND-KTN ngày 18/3/2014, Thông báo số 202/TB-UBND ngày 09/6/2014, Thông báo số 235/TB-UBND ngày 07/7/2014, Thông báo số 273/TB-UBND ngày 04/8/2014 ... và bổ sung các chế độ, chính sách còn thiếu sót cho nhân dân như: Hỗ trợ chuyển đổi nghề, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, hỗ trợ ổn định đời sống, thưởng tiến độ...

3. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các Đơn vị bồi thường phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức đối thoại, giải thích, giải quyết các vướng mắc cho nhân dân và vận động các hộ chấp hành nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng thi công; đồng thời, có kế hoạch bảo vệ thi công đối với các hộ không chấp hành; UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Tổ công tác bảo vệ thi công của địa phương sớm tổ chức bảo vệ thi công đối với các trường hợp địa phương đã đề xuất bảo vệ thi công tại cuộc họp; trường hợp cần hỗ trợ, tăng cường lực lượng, có đề xuất báo cáo UBND huyện chỉ đạo.

4. Về giải quyết một số vướng mắc:

- Đối với các trường hợp có Đơn, thư khiếu nại, kiến nghị: Yêu cầu các Đơn vị bồi thường, UBND các xã, thị trấn cần chủ động, phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết dứt điểm. Đối với đoạn qua thị trấn Núi Thành, giao UBND thị trấn Núi Thành lập danh sách cụ thể, tổng hợp các trường hợp vướng mắc có Đơn, thư khiếu nại, kiến nghị... mời các cơ quan: Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, các Đơn vị bồi thường cùng tham gia giải quyết và trả lời bằng văn bản cụ thể cho nhân dân. Đề nghị UBND thị trấn Núi Thành sắp xếp lịch làm việc kể cả ngày thứ 7, Chủ nhật để tổ chức rà soát, xử lý cụ thể; yêu cầu các cơ quan nêu trên bố trí tham gia xử lý.

- Đối với trường hợp bà Trần Thị Biểu (thị trấn Núi Thành): Giao UBND thị trấn Núi Thành nghiên cứu các quy định để sớm có văn bản trả lời đơn khiếu nại cho Bà đảm bảo theo quy định và tổ chức lực lượng bảo vệ thi công.

- Đối với hộ ông Võ Văn Tâm (thị trấn Núi Thành): Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện phối hợp với UBND thị trấn Núi Thành và các cơ quan liên quan khẩn trương giải quyết dứt điểm việc bồi thường, hỗ trợ đối với dự án Nâng cấp và mở rộng đường Huỳnh Thúc Kháng, hoàn thành trước ngày 20/8/2014.

- Đối với phần diện tích đất của Chùa Minh Tân, thị trấn Núi Thành, nằm ngoài giấy chứng nhận QSD đất được cấp, bị ảnh hưởng của dự án mở rộng Quốc lộ 1: UBND thị trấn Núi Thành hoàn chỉnh hồ sơ liên quan gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND huyện văn bản báo cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

- Đối với việc đề nghị bồi thường, hỗ trợ đối với bồn xăng dầu của hộ gia đình ông Lê Viết Thảo, xã Tam Hiệp: Trung tâm Bồi thường GPMB (Kỳ Hà Chu Lai) làm việc với hộ gia đình, đề nghị hộ cung cấp hồ sơ thiết kế, xây dựng liên quan, căn cứ vào các quy trình về bồi thường, GPMB, để làm cơ sở tính bồi thường, hỗ trợ theo quy định và vận động hộ bàn giao mặt bằng để thi công; trường hợp hộ không cung cấp được hồ sơ liên quan nhưng quá trình thi công thực tế có bị ảnh hưởng, giao Trung tâm Bồi thường GPMB (Kỳ Hà Chu Lai) căn cứ các quy định hiện hành để tham mưu báo cáo đề xuất UBND tỉnh giải quyết.

- Trường hợp hộ ông Nguyễn Hồng Phúc (xã Tam Anh Nam): Trung tâm Bồi thường GPMB (Kỳ hà Chu Lai) phối hợp Nhà đầu tư để giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ theo phạm vi thu hồi đất, GPMB của dự án Mở rộng Quốc lộ 1.

- Trường hợp hộ bà Nguyễn Thị Thanh Vân (xã Tam Anh Nam): Đề nghị Nhà đầu tư xem xét, tính bồi thường, hỗ trợ theo phạm vi GPMB đã được phê duyệt; trường hợp Nhà đầu tư không thống nhất, đề nghị có văn bản trả lời cụ thể cho hộ bà Vân được biết.

- Đối với các trường hợp yêu cầu cụ thể của các hộ nhưng căn cứ vào các quy định hiện hành và chính sách đền bù không đảm bảo quy định, yêu cầu các Đơn vị bồi thường trả lời bằng văn bản cho các hộ rõ.

- Đối với các trường hợp địa phương đã đề nghị cưỡng chế, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Trung tâm Bồi thường GPMB (Kỳ Hà Chu Lai) phối hợp với địa phương, phòng Tài nguyên và Môi trường lập các thủ tục cưỡng chế theo đúng quy định (cụ thể như các trường hợp ông Nguyễn Đình Minh, ông Nguyễn Đắc Trung, ông Phạm Quang Bích (Tam Anh Nam); hộ ông Nguyễn Minh Thế (Tam Nghĩa); hộ bà Trần Thị Biểu (thị trấn Núi Thành),...).

- Đối với hệ thống xử lý thoát nước dọc Quốc lộ 1 và cống thoát nước tại Khối 2 (Nhà may Viên) thị trấn Núi Thành, đề nghị Nhà đầu tư bố trí cán bộ mời Đơn vị tư vấn, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải và địa phương kiểm tra, lập thủ tục bổ sung để xử lý sớm việc ngập úng theo đề nghị của nhân dân.

5. Đề nghị Nhà đầu tư chỉ đạo Đơn vị thi công khẩn trương triển khai thi công những đoạn đã được bàn giao mặt bằng; tập trung đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành thảm nhựa đối với các đoạn đã thi công xong phần cấp phối; có giải pháp thi công hợp lý để sớm trả lại mặt bằng và hạn chế việc ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt cũng như sản xuất kinh doanh của các hộ dân sống dọc tuyến Quốc lộ 1; mời các Đơn vị Kiểm định, Bảo hiểm cùng các địa phương tổ chức kiểm tra, xác định cụ thể từng trường hợp có nhà cửa bị nứt do ảnh hưởng chấn động trong quá trình thi công, có đơn giá bồi thường, hỗ trợ cho các trường hợp bị ảnh hưởng và công khai giá trị cho nhân dân biết để các hộ yên tâm và tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ để bàn giao mặt bằng thi công; chỉ đạo Đơn vị thi công sớm xây dựng hoàn trả lại cống, mương thoát nước dọc tuyến Quốc lộ 1; tăng cường công tác phối hợp với địa phương, kịp thời phản ánh các vướng mắc trong quá trình thi công cho các cơ quan liên quan của huyện và địa phương để phối hợp giải quyết.

6. Đối với dự án Xây dựng cầu An Tân: Yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất sớm triển khai công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ trình phê duyệt theo quy định; để có mặt bằng thi công, ưu tiên thực hiện trước công tác bồi thường, GPMB đối với đoạn phía Bắc cầu An Tân đảm bảo hoàn thành và bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án 6 (Chủ đầu tư) trước ngày 10/9/2014.

Trên đây là ý kiến kết luận của Đ/c Nguyễn Minh Khả tại cuộc họp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:


- UBND tỉnh (B/c);

- TTTV, HĐND huyện;

- CT, các PCT UBND huyện;

- Các cơ quan liên quan;

- UBND các xã, thị trấn liên quan;

- TT BTGPMB (Kỳ Hà Chu Lai);

- Cienco 5 BOT;

- Lưu: VT-UBND, Đăng cổng TTĐT.

TL.CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)

Trần Lê Hùng


: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương