UỶ ban nhân dân huyệN ĐIỆn bàn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 25.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích25.41 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

straight connector 3HUYỆN ĐIỆN BÀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

straight connector 2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 655 /TB-UBND

Điện Bàn, ngày 05 tháng 12 năm 2014


THÔNG BÁO

Kết luận của Đồng chí Trần Úc - Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn

tại cuộc họp thông qua Báo cáo đánh giá hiện trạng môi trường các cơ sở sản xuất,

các Cụm Công nghiệp trên địa bàn huyện và đề xuất biện pháp

bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững

straight connector 1

Ngày 02/12/2014, Uỷ ban nhân dân huyện Điện Bàn tổ chức cuộc họp thông qua Báo cáo đánh giá hiện trạng môi trường các cơ sở sản xuất, các Cụm Công nghiệp trên địa bàn huyện và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Úc – Phó Chủ tịch UNBND huyện. Tham dự cuộc họp, có đồng chí Phan Minh Dũng - Phó Chủ tịch UNBND huyện; Đại diện Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các phòng: Tài nguyên&Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm Phát triển các Cụm Công nghiệp – Thương mại & Dịch vụ, Văn phòng HĐND&UBND huyện; Giám đốc và cán bộ Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường tỉnh Quảng Nam

Sau khi nghe Giám đốc Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường tỉnh Quảng Nam trình bày tóm tắt báo cáo; ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp; đồng chí Trần Úc – Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Trong những năm qua, cùng với Khu Công nghiệp Điện Nam-Điện Ngọc, các CSSX, các CCN đã góp phần không nhỏ trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Phát triển các CCN, KCN đã thu hút nguồn vốn đầu tư lớn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người dân tại địa phương Tuy nhiên, hoạt động của các CCN, KCN cũng gây ra những vấn đề môi trường cần được quan tâm giải quyết. Cùng với sự phát triển của các CCN, KCN, lượng thải và các chất gây ô nhiễm môi trường cũng gia tăng, gây tác hại đến sức khỏe người dân, một số cơ sở sản xuất do chạy theo lợi nhuận, không quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, xả nước thải, khí thải bừa bãi, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng xấu đến sự phát triển bền vững của huyện.

Trước thực trạng nêu trên, UBND huyện đã giao cho Phòng Tài nguyên&Môi trường huyện phối hợp với các cơ quan liên quan khảo sát, đánh giá thực trạng môi trường các CSSX, CCN trên địa bàn huyện. Báo cáo đã đánh giá được mức độ ô nhiễm môi trường cũng như các nguồn phát sinh và lượng thải tại các CCN, CSSX trên địa bàn huyện, xu hướng diễn biến chất lượng môi trường không khí trong tương lai, tác động của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe cộng động, vấn đề KT-XH, môi trường tự nhiên,...Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: việc phân tích thực trạng quản lý môi trường chưa cụ thể, các giải pháp đưa ra còn chung chung, tính thực tiễn chưa cao. Vì vậy, để đáp ứng được nhu cầu của UBND huyện trong công tác quản lý, hoạch định chính sách cũng như tìm được giải pháp hiệu quả giảm thiểu tác hại của môi trường, xử lý kịp thời các vấn đề về môi trường đã và đang phát sinh tại các CSSX, CCN trên địa bàn huyện, UBND đề nghị Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường tỉnh Quảng Nam, các cơ quan, ban ngành liên quan phối hợp triển khai một số nội dung sau:

1/ Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường tỉnh Quảng Nam:

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp, phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan của huyện hoàn thiện báo cáo, UBND huyện lưu ý thêm một số nội dung chính sau đây:

* Về đánh giá thực trạng:

- Đề nghị Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường tỉnh Quảng Nam, ngoài số liệu khảo sát, sử dụng thêm nguồn số liệu thứ cấp: Nguồn số liệu do Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Điện Bàn cung cấp (về định hướng phát triển, quy hoạch các cụm công nghiệp, dự báo xu hướng dịch chuyển,...); nguồn số liệu do Phòng Tài nguyên&Môi trường và các ngành cung cấp về mức độ ô nhiễm môi trường qua thanh tra, quan trắc hàng năm để đánh giá một cách chính xác, cụ thể hiện trạng môi trường tại các CSSX, CCN trên địa bàn huyện, từ đó đưa ra những giải pháp quản lý, bảo vệ môi trường hiệu quả.

- Tập trung phân tích, đánh giá một cách cụ thể, rõ ràng thực trạng quản lý môi trường tại địa phương: về cơ chế chính sách, quy hoạch đầu tư, tài chính nhân lực, tổ chức thực hiện, công tác tuyên truyền…qua đó rút ra được những mặt còn tồn tại trong công tác quản lý môi trường (về nhân sự tại phòng TNMT, tại Trung tâm phát triển CNN TM&DV, các công cụ, phương tiện quản lý kỹ thuật,...) để đưa ra những giải pháp quản lý tốt hơn.

* Về giải pháp:

Ngoài 4 nhóm giải pháp, kiến nghị (giải pháp về quản lý) đã trình bày tại báo cáo: Cơ chế, chính sách; Qui hoạch đầu tư CNN gắn với BVMT; Tài chính, nhân lực cho công tác quản lý; các đề xuất, kiến nghị, UBND huyện đề nghị Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường tỉnh Quảng Nam bổ sung và chi tiết thêm:

- Nhóm giải pháp kỹ thuật: Giải pháp xử lý cụ thể tình trạng ô nhiễm môi trường cho từng nhóm doanh nghiệp theo ngành nghề kinh doanh (Doanh nghiệp chế biến hải sản-SX thức ăn gia súc, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến gỗ,...), nhóm giải pháp kỹ thuật cho từng CCN trên địa bàn huyện theo thứ tự ưu tiên, trên cơ sở các giải pháp đặt ra sao cho vừa đảm bảo phát triển sản xuất nhưng cũng giảm thiểu tối đa tác động của ô nhiễm môi trường.

- Nhóm giải pháp quản lý:

+ Giải pháp về nguồn nhân lực cho công tác quản lý môi trường: Cụ thể bố trí nhân sự tại phòng TNMT, tại Trung tâm phát triển CNN TM&DV, nội dung nâng cao hiệu quả công tác quản lý tại các cơ quan có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, tiêu chuẩn cán bộ làm công tác quản lý môi trường tại các phòng ban, các xã, thị trấn.

+ Phương pháp đánh giá và các tiêu chuẩn để đánh giá một cách chính xác nhà đầu tư đảm bảo về môi trường trước khi tiếp nhận dự án đầu tư vào các CCN trên địa bàn huyện.

+ Giải pháp về trang bị công cụ, phương tiện kỹ thuật tối thiểu phục vụ cho công tác quản lý môi trường.

- Nhóm giải pháp về tài chính: Song song với các nhóm giải pháp về kỹ thuật, quản lý, Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường cần đưa ra được Tổng mức đầu tư để giải quyết thực trạng ô nhiểm môi trường hiện nay và đảm bảo môi trường các cụm công nghiệp trong 5 năm tới, mức kinh phí cho từng giải pháp tương ứng với các nhóm giải pháp để UBND huyện có cơ sở bố trí kinh phí thực hiện.

2/ Các cơ quan, ban ngành liên quan:

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Cung cấp đầy đủ số liệu về quy hoạch CCN, giao thông, điện, thông tin liên lạc,… cho Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường tỉnh Quảng Nam làm cơ sở hoàn thiện báo cáo.

- Phòng Tài nguyên&Môi trường chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính-Kế hoạch, phòng Kinh tế-Hạ tầng, Trung tâm phát triển CNN TM&DV, VP HĐND&UBND nghiệm thu kết quả nhiệm vụ (báo cáo), đơn vị được giao nhiệm vụ phải căn cứ vào kết quả thẩm định nội dung đề cương báo cáo, khối lượng thực hiện, dự toán kinh phí đã được phê duyệt và các điều kiện có liên quan tiến hành nghiệm thu kết quả báo cáo cho đơn vị tư vấn.

Sau khi có biên bản nghiệm thu kết quả và báo cáo UBND huyện, phòng Tài nguyên&Môi trường tiến hành thanh lý hợp đồng cho đơn vị tư vấn theo từng nội dung cụ thể, đảm bảo chặt chẽ, đúng với quy định hiện hành.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường căn cứ báo cáo đã được nghiệm thu, lập kế hoạch về lộ trình thời gian, kinh phí tham mưu UBND huyện đưa vào chương trình công tác năm 2015 để triển khai các nhóm giải pháp giải quyết thực trạng ô nhiễm môi trường tại các CCN, CSSX trên địa bàn huyện.

Trên đây, là kết luận của đồng chí Trần Úc - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thông qua Báo cáo đánh giá hiện trạng môi trường các cơ sở sản xuất, các Cụm Công nghiệp trên địa bàn huyện và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững. Căn cứ nội dung thông báo này, yêu cầu các ngành, và đơn vị, cá nhân liên quan triển khai thực hiện./.Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND huyện(b/c);

- Thành phần dự họp;

- CVP, A Tuy-PVP;

- Lưu VT.

E:\Trangn\Vanban\TB-Thông qua BC đánh giáô nhiễm môi trường tại các CSSX, CCN.docx


TL CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG
(Đã ký)

Nguyễn Đức Tuy


: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương