UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam huyện ba bể Độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 8.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích8.84 Kb.
#22787
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN BA BỂ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1274 /UBND-VP Ba Bể, ngày 9 tháng 11 năm 2012

V/v thực hiện Nghị quyết số 535/NQ-UBTVQH13

ngày 12/10/2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

Kính gửi:

- Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện;

- UBND các xã, thị trấn.
Căn cứ Nghị quyết số: 535/NQ-UBTVQH13 ngày 12/10/2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường, ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Văn bản số 8619/VPCP-KTN ngày 29/10/2012 của Văn phòng Chính phủ;

Thực hiện Văn bản số: 3008/UBND-CN ngày 05/11/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Nghị quyết số 535/NQ-UBTVQH13 ngày 12/10/2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, UBND huyện giao cho phòng Tài nguyên - Môi trường huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn báo cáo định kỳ hàng năm tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 535/NQ-UBTVQH13 trên địa bàn.Riêng năm 2012 báo cáo trước ngày 12/11/2012 để báo cáo Sở Tài nguyên - Môi trường theo quy định.

UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về phòng Tài nguyên - Môi trường.

Yêu cầu phòng Tài nguyên - Môi trường huyện và UBND các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện./.


Nơi nhận:TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

- - TT UBND huyện;

KT. CHỦ TỊCH

- - Như kính gửi (T/h);

- - LĐVP;PHÓ CHỦ TỊCH

- - Lưu: VT, Bảy.Nguyễn Văn DongКаталог: DocumentLibrary -> 7a59edcbd70c974b
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> Tính cấp thiết của đề tài
DocumentLibrary -> TỈnh bắc kạn số: 53/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạN
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa viêt nam
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
DocumentLibrary -> Ubnd-qlđt v/v: Triển khai công tác tổng vệ sinh trong ngày 21/12/2012 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> Nghị định 135/2004/NĐ-cp của Chính phủ về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý VI phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người thành niên
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạN
7a59edcbd70c974b -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam huyện ba bể Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 8.84 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương