UỶ ban kiểm tra đẢng cộng sản việt namtải về 46.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích46.25 Kb.

ĐẢNG UỶ BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

UỶ BAN KIỂM TRA

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM*


Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2013

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN


Xây dựng Báo cáo thực hiện nội dung kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch số 272-KH/UBKT ngày 25/11/2013 của UBKT Đảng ủy Bộ

Để đạt được mục đích, yêu cầu và đảm bảo nội dung, thời gian kiểm tra theo Kế hoạch số 272-KH/UBKT ngày 25/11/2013. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ xây dựng đề cương hướng dẫn để cấp ủy các tổ chức đảng được kiểm tra xây dựng báo cáo thực hiện nội dun, như sau:

-----------------------------------------------------------------------------------------


ĐẢNG BỘ BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

ĐẢNG ỦY (chi bộ)…………….

*


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2013

Số - BC/ĐU (CB)BÁO CÁO

Báo cáo thực hiện nội dung kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch số 272-KH/UBKT ngày 25/11/2013 của UBKT Đảng ủy Bộ

Thực hiện Chương trình số 43-CTr/UBKT ngày 08/02/2013 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT và Kế hoạch số 272-KH/UBKT ngày 25/11/2013 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ về “Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2013”.

Đảng ủy…………… báo cáo như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1- Tình hình chung:

- Nêu khái quát đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị.

- Về tổ chức Đảng và đảng viên: tổng số đảng viên (phân tích nam, nữ, dân tộc; trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, đảng viên chính thức, dự bị, cấp ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra.....), số tổ chức đảng trực thuộc (nếu có),

- Về hệ thống tổ chức, bộ máy hoạt động của cơ quan, và các đơn vị đoàn thể trực thuộc (nêu số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị.....).2- Thuận lợi và khó khăn:

Những yếu tố tác động, ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng.

- Về thuận lợi:

- Về khó khăn:II.(A) ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐẢNG ĐƯỢC KIỂM TRA

1. Lãnh đạo thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Cấp uỷ trực thuộc trong việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước:

+ Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành TW khóa XI của Đảng "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", trọng tâm là việc thực hiện kế hoạch, biện pháp khắc phục những vấn đề đã kết luận sau đợt tự phê bình và phê bình theo tình thần Nghị quyết TW4.

+ Lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...những hoạt động cụ thể đã được triển khai thực hiện cụ thể.

+ Việc thực hiện "Năm nâng cao chất lượng chi bộ", việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 10/01/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan TW về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan TW"; triển khai thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 10/01/2012 của Ban bí thư TW Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

- Việc chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết TW3 khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong cán bộ, đảng viên. Công tác xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện trong đảng bộ, chi bộ, cơ, quan đơn vị.

+ Tình hình tiết kiệm chống lãng phí trong: Sửa chữa, xây dựng cơ bản, định mức sử dụng, xây dựng mới; việc quản lý sử dụng đất đai, trụ sở làm việc; mua sắm tài sản, trang thiết bị; tiết kiệm trong sử dụng ngân sách, các nguồn thu khác (nếu có). Việc tổ chức đoàn ra, đoàn vào.

+ Chế độ báo cáo thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện vụ việc liên quan đến tham nhũng, lãng phí và xử lý (nếu có). Công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp quy, xây dựng các tiêu chuẩn định mức kinh tế, kỹ thuật của cơ quan, đơn vị. Các giải pháp của đơn vị trong việc phòng ngừa tham nhũng, lãng phí.2. Việc thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng

- Về chế độ sinh hoạt đảng, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đảng, chất lượng sinh hoạt, ý thức thái độ chấp hành. Nền nếp sinh hoạt của cấp uỷ, công tác kiện toàn bổ sung, củng cố nâng cao chất lượng cấp uỷ viên.

- Công tác phát triển đảng viên mới, công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đảng viên.

- Công tác quản lý, bổ sung hồ sơ đảng viên.

- Lãnh đạo quán triệt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng trong cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và đảng viên.

- Việc xây dựng, tổ chức, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát trên các mặt của công tác kiểm tra, giám sát như: Kiểm tra chấp hành; kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra dấu hiệu vi phạm; kiểm tra tài chính; giám sát của cấp ủy, chi bộ.

- Việc phân công cấp uỷ, Uỷ ban kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định.

- Các loại sổ, sách ghi chép của cấp ủy với các nội dung như biên bản, nghị quyết; đảng phí; theo dõi công văn đi (đến); đảng tịch; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; công tác thi đua khen thưởng; công tác quản lý lưu trữ tài liệu, hồ sơ lý lịch đảng viên.

- Giải pháp trong việc củng cố xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

3. Kiểm tra tài chính đảng và việc thu nộp quản lý và sử dụng đảng phí đối với tổ chức đảng trực thuộc

Thực hiện chế độ đảng phí: việc thu nộp của đảng viên, tổ chức đảng; công tác quản lý sử dụng có số liệu cụ thể kèm theo.II.(B) ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐẢNG ĐƯỢC GIÁM SÁT

1. Việc thực hiện kế hoạch, biện pháp khắc phục những vấn đề đã kết luận sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Báo cáo kết quả thực hiện theo Chỉ thị số 31-CT/ĐU ngày 31/01/2013 của Đảng ủy Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, cụ thể gồm có các nội dung sau:

- Việc tiếp tục lãnh đạo quán triệt nội dung Nghị quyết TW4 khóa XI.

- Việc xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm giải quyết tốt những tồn tại, hạn chế, yếu kém của tập thể cấp ủy, lãnh đạo và từng cá nhân đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan đơn vị sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XI. Kết quả triển khai trên thực tế việc giải quyết yếu kém, tồn tại, hạn chế; nêu rõ chuyển biến đã đạt được.

- Việc thực hiện công tác tự phê bình và phê bình thường xuyên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 trong sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ.

- Việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; nhất là các nội dung liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI, gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị.2. Việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát Quy định những điều đảng viên không được làm

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW ngày 15/3/2012 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, để thống nhất nhận thức và tổ chức thực hiện.

- Việc thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên chấp hành nghiêm chỉnh Quy định này và làm báo cáo định kỳ gửi cấp uỷ, ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp trên.

3. Việc tổ chức sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt đảng bộ, chi bộ. Cấp ủy ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị

* Đối với Đảng uỷ:

- Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc của Đảng ủy đối với các chi bộ trực thuộc nâng cao chất lượng sinh hoạt theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng các cấp.- Việc duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ và công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt của Ban Chấp hành Đảng ủy.

- Việc duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ và công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt của của Đảng bộ.

- Đánh giá việc sinh hoạt có đúng với nội dung Hướng dẫn 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW hay không.

- Công tác kiểm tra, giám sát các Chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở về chế độ sinh hoạt có đúng với nội dung Hướng dẫn số 09- HD/BTC/TW ngày 02/3/2012 thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên có liên quan đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ hay không. (lưu ý: phần đánh giá việc chấp hành, thực hiện nội dung sinh hoạt theo Chỉ thị số 10-CT/TW, đối với các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, giống như phần đánh giá của chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối)* Đối với chi bộ:

- Đánh giá việc duy trì chế độ sinh hoạt cấp ủy và công tác chuẩn bị nội dung sinh trước khi sinh hoạt chi bộ, cấp uỷ có họp thống nhất dự thảo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước, đề ra nhiệm vụ tháng tới (hoặc dự kiến những nội dung họp chuyên đề); phân công chuẩn bị nội dung; định thời gian và lựa chọn hình thức, nội dung sinh hoạt cho phù hợp.

- Đánh giá việc tổ chức sinh hoạt chi bộ có đúng với nội dung Hướng dẫn số 09- HD/BTCTW ngày 02/3/2012 như:

+ Việc chuẩn bị các thủ tục của cuộc họp (kiểm tra số lượng đảng viên dự họp; chương trình, thời gian, nội dung; Chủ tọa, thư ký cuộc họp)

+ Có thông báo một số tình hình chung trước khi đi vào nội dung chính hay không ( thông tin nội bộ, tình hình thời sự trong và ngoài nước; phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh.

+ Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết, đề ra nhiệm vụ Chi bộ tháng tới.

+ Chi bộ thảo luận, tham gia ý kiến: (việc phát huy dân chủ trong thảo luận, thực hiện nguyên tắc tự phê bình, phê bình …)

- Thông qua kết luận (nghị quyết) của chi bộ (tóm tắt, ý kiến thảo luận; kết luận những vấn đề lớn, trọng tâm; biểu quyết ...

- Về tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tùy theo từng thời điểm để sinh hoạt chi bộ chuyên đề cho phù hợp như: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh….)

- Việc lãnh đạo chỉ đạo của Cấp ủy đối với các tổ chức đoàn thể thực hiện sau khi có Nghị quyết của Chi bộ.4. Việc xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra

* Công tác kiểm tra:

- Việc xây dựng kế hoạch theo chương trình công tác kiểm tra hằng năm, 6 tháng,… (xác định rõ nội dung, đối tượng, trọng tâm, trọng điểm, hình thức, thời gian, thời điểm kiểm tra...).

- Việc trực tiếp tiến hành kiểm tra ở một số lĩnh vực quan trọng, địa bàn trọng điểm; việc huy động lực lượng các ban của cấp uỷ của các ngành có liên quan tham gia (lập tổ hoặc đoàn kiểm tra).

- Việc các thành viên của cấp uỷ xây dựng kế hoạch kiểm tra về các nội dung thuộc nhiệm vụ được cấp uỷ phân công phụ trách, đề xuất kiểm tra chuyên sâu một số vấn đề đối với các tổ chức đảng cấp dưới.

- Việc xây dựng và ban hành văn bản thông báo kết luận các cuộc kiểm tra.

- Kết quả công tác kiểm tra đã triển khai: Tổng số tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra trên thực tế. Nhận xét, đánh giá, kết luận về ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) và nguyên nhân; rút ra những kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

* Công tác giám sát:

- Việc xây dựng kế hoạch theo chương trình công tác kiểm tra hằng năm (xác định rõ nội dung, đối tượng, trọng tâm, trọng điểm, hình thức, thời gian, thời điểm giám sát...).

- Việc phân công cấp uỷ viên dự các cuộc họp, hội nghị của cấp uỷ, tổ chức đảng cấp dưới thuộc phạm vi phụ trách.  Việc cấp uỷ viên thực hiện trách nhiệm báo cáo kết quả giám sát đã được phân công bằng văn bản cho ban thường vụ hoặc cho cấp uỷ biết để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo.

- Việc tổ chức trực tiếp tiến hành giám sát theo chuyên đề ở một số tổ chức đảng, đảng viên được giao những nhiệm vụ quan trọng liên quan trực tiếp đến phát huy dân chủ ở cơ sở, phát triển kinh tế, thực hiện chính sách xã hội, chăm lo đời sống, giải quyết việc làm cho nhân dân.

- Qua giám sát đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, định kỳ hằng năm (hoặc đột xuất), cấp uỷ nhận xét, đánh giá về ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) và nguyên nhân; rút ra những kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo, về tổ chức thực hiện; bổ sung, sửa đổi những vấn đề cần thiết; phát hiện những nhân tố mới...III- ĐÁNH GIÁ CHUNG (Nội dung này dùng chung cho cả kiểm tra, giám sát)

1- Về ưu điểm:

- Nêu những ưu điểm cơ bản; nguyên nhân chủ quan và khách quan.2- Về tồn tại, khuyết điểm:

- Nêu những tồn tại, khuyết điểm, nguyên nhân chủ quan và khách quan.IV- KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Kiến nghị và đề xuất những vấn đề có liên quan đến các nội dung kiểm tra, giám sát nêu trên:

- Đối với Đảng ủy Bộ

- Đối với Đảng ủy Khối

- Đối với BCH TW
Nơi nhận: T/M ĐẢNG UỶ (CHI BỘ)

- UBKT Đảng ủy Bộ

- Đoàn KT, GS

- Lưu HSKT Đảng uỷ (chi bộ).

………………………………………………………………………………………………………

Trên đây là Đề cương Hướng dẫn nội dung báo cáo, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đề nghị các đảng ủy, chi bộ được kiểm tra, giam sát nghiên cứu thực hiện./.
Nơi nhận:

- UBKT ĐUK (b/c);

- BTV ĐU Bộ (b/c);

- UV UBKT ĐUB, TV Đoàn KT, GS (t/h);

- Các TCĐ được kiểm tra, giám sát (t/h);

- Lưu UBKT ĐUB.
T/M ỦY BAN KIỂM TRA

PHÓ BÍ THƯ - CHỦ NHIỆMTrịnh Quang Khải


: Lists -> bonongnghiep News -> Attachments
Attachments -> Danh sách các doanh nghiệp Ma-rốc hoặc liên doanh với Ma-rốc nhập khẩu và kinh doanh cà phê A. Nhập khẩu và kinh doanh cà phê hoà tan
Attachments -> CỤc bảo vệ thực vật cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> 2. Tên thủ tục hành chính: Tên đơn vị kê khai: Lĩnh vực
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
Attachments -> VÀ phát triển nông thôN
Attachments -> Nhãm B&c tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 524-2002 Thuèc trõ cá chøa ho¹t chÊt 2,4-D
Attachments -> CỤc bảo vệ thực vật cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỔng cục thống kê việt nam
Attachments -> Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Attachments -> Kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh thú y đối với thịt và sản phẩm động vật
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương