TRƯỜng đẠi học nông lâm tp. HỒ chí minh thống kê SỐ LƯỢng bài báO ĐĂng trên tạP chí khkt nln số issn: 1859-1523tải về 124.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích124.71 Kb.
#38994
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHKT NLN SỐ ISSN: 1859-1523

Số 1 và 2 năm 2014


TT

TÊN BÀI

TÊN TÁC GIẢ

Tên tạp chí

Số XB

Năm XBÑaùnh giaù hoaït löïc moät soá enzyme söû duïng trong thöùc an chaên nuoâi

Evaluating the activity of some enzymes used in animal feedDöông Duy Ñoàng

TC KHKTNLN

1/2014

2014Xaùc ñònh tyû leä tieâu hoùa vaø giaù trò naêng löôïng cuûa phuï phaåm töø nhaø maùy saûn xuaát acid amin ñoái vôùi heo taêng tröôûng

Determining the digestibility and energy value of by-product originated from amino acid manufactures as tested in growing pigsDöông Duy Ñoàng vaø Nguyeãn Vaên Hieäp

TC KHKTNLN

1/2014

2014Xaùc ñònh tyû leä thereonine/lysine trong thöùc an gaø thòt coù nhieàu DDGS vaø caùm gaïo

Determination of threonine/lysine ratio in broiler feed with high DDGS and rice bran

Döông Duy Ñoàng vaø Nguyeãn Vaên Hieäp

TC KHKTNLN

1/2014

2014Giun saùn kyù sinh treân meøo ôû thò xaõ Taây Ninh vaø Thuû Daàu Moät

Parasitic helminths on cats in Tay Ninh and thu Dau Mot towns

Leâ Höõu Khöông vaø Döông Tieåu Mai

TC KHKTNLN

1/2014

2014Ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa moät soá dung dòch duøng ñeå xeùt nghieäm phaân tìm tröùng cuûa caùc loaøi giun saùn thöôøng gaëp treân heo, boø, gaø

Assess the efficiency of some solutions used in analyzing common parasite eggs on pigs, cattle and poultryDöông Tieåu Mai, Leâ Höõu Khöông vaø Laâm Thò Thu Höông

TC KHKTNLN

1/2014

2014AÛnh höôûng cuûa diformate trong khaåu phaàn leân heä vi khuaån ñöôøng ruoät vaø naêng suaát cuûa heo naùi vaø heo con theo meï ñeán 60 ngaøy tuoåi

The effects of diet diformate on enteric bacteria counts and performance of sows and theirs nursery-to-60-day-old piglets

Hoà Thò Kim Hoa, Leâ Thaønh Höng vaø Traàn Thò Daânù

TC KHKTNLN

1/2014

2014Phaân laäp vaø xaùc ñònh moät soá tính chaát coù lôïi cuûa vi khuaån Lactobacilli töø phaân heo con sau cai söõa

Innitial screening and characterization of benefial Lactobacilli isolated from post-weaning piggets

Traàn Thanh Tieán, Vuõ Kim Ngoïc Khaùnh, Traàn Thò Daân vaø Hoà Thò Kim Hoa

TC KHKTNLN

1/2014

2014AÛnh höôûng cuûa moät saûn phaåm synbiotics leân heä vi khuaån trong phaân vaø naêng suaát gaø thòt

Effects of a commercial symbiotic product on broiler fecal bacteria and growth performance

Hoà Thò Kim Hoa, Leâ Thanh Vuõ, Laâm Minh Thuaän vaø Traàn Thò Daân

TC KHKTNLN

1/2014

2014Thöû nghieäm moät soá phöông thöùc nuoâi vòt thòt Trial on methods of raising the growing duck

Nguyeãn Vaên Hieäp

TC KHKTNLN

1/2014

2014AÛnh höôûng cuûa axit benzoic vaø khaû naêng trung hoøa axit cuûa khaåu phaàn ñeán taêng tröôûng vaø söùc khoûe cuûa heo con sau cai söõa

Effects of benzoic acid and dietary acid binding capacity on growth performance and health of weaned pigs

Phan Ngoïc Quí, Ñoàng Ñöùc Toaøn, Nguyeãn Ngoïc Haûi vaø Cheá Minh Tuøng

TC KHKTNLN

1/2014

2014Khuyeán caùo xaây döïng hai moâ hình chuoàng nuoâi nhoâng caùt Leoiolepis guttata (Cuvier, 1829) phuø hôïp vôùi ñieàu kieän nuoâi vaø voán ñaàu tö taïu huyeän Baéc Bình, tænh Bình Thuaän

Recommendations for the building of two types of enclosures for rearing of the spotted butterfly lizard, Leiolepis guttata (cuvier, 1829), suitable with the environmental conditions and the investing capital in bac binh district, binh thuan province

Traàn Tình, Traàn Ngoïc Nguyeãn Kim Dieäu, Voõ Kim Thoâng, Traàn Vaên Chính, François Malaisse, Eric Haubruge, Anne-Julie Rochette, Abigail de Martynoff vaø Andreù Theùwis

TC KHKTNLN

1/2014

2014AÛnh höôûng cuûa tieàn xöû lyù maøng gaác ñeán quaù trình trích ly daàu

Effect of pre-treatment of gac aril on oil extractionPhan Taïi Huaân vaø Traàn Thò Myõ Trinh

TC KHKTNLN

1/2014

2014Ñaùnh giaù hieä traïng oâ nhieãm nguoàn nöôùc ngaàm taïi thò xaõ Thuaän An Bình Döông vaø ñeà xuaát giaûi phaùp quaûn lyù

Evaluating groundwater pollution in Thuan An town, Binh Duong province and propose the suitable management sollutionLeâ Quoác Tuaán vaø Vuõ Minh Anh

TC KHKTNLN

1/2014

2014Nghieân cöùu aûnh höôûng cuûa khôûi ñieåm cho aên leân sinh tröôûng, phaùt trieån vaø tyû leä soáng giai ñoaïn ñaàu cuûa aáu truøng toâm heà (Hymenocera picta Dana, 1852)

Effect of starting feeding points on growth, development and survival rate of early larval stages of harlequin shrimp (Hymenocera picta Dana, 1852)Traàn Vaên Duõng vaø Löông Thò Haâu

TC KHKTNLN

1/2014

2014Xaây döïng quy trình chaån ñoaùn vi ruùt ñaàu vaøng treân toâm suù Penaeus monodon baèng kyõ thuaät RT-PCR moät böôùc

Develop onestep rt-pcr for detect yellow head virus in black tiger shrimp Penaeus monodonHuyønh Ñaêng Sang, Huyønh Thanh Truùc vaø Huyønh Taán Phi

TC KHKTNLN

1/2014

2014Nghieân cöùu moät soá moâi tröôøng thích hôïp trong nhaân nuoâi meo gioáng naám baøo ngö (Pleurotus florida)

Research some suitable environments for tissue culture method propagated by the mushroom Pleurotus floridaPhaïm Thò Ngoïc, An Thò Thu Höông vaø Phan Thò Ngoïc Myõ

TC KHKTNLN

1/2014

2014AÛnh höôûng cuûa loaïi cô chaát vaø hai möùc boå sung cheá phaåm EM ñeán naêng suaát cuûa naám baøo ngö traéng (Pleurotus florida)

Effect of substrate and two additional em liquids on the yield of mushroom Pleurotus floridaPhaïm Thò Ngoïc, Nguyeãn Thanh Maãn vaø Leâ Thò Haèng

TC KHKTNLN

1/2014

2014Xaây döïng quy trình taïo reã tô caây muoàng traâu (Cassiaalata) baèng vi khuaån Agrobacterium rhizogenes ATCC 15834

Hairy root culture of cassia alata by Agrobacterium rhizogenes ATCC 15834

Quaùch Ngoâ Dieãm Phöông, Kieán Thò Ngoïc Xuyeán vaø Buøi Vaên Leä

TC KHKTNLN

1/2014

2014Khaû naêng sinh tröôûng, phaùt trieån vaø toång hôïp caùc hôïp chaát töï nhieân cuûa chuûng taûo Chlorella sp. thu thaäp ôû soâng Saøi Goøn thaønh phoá Hoà Chí Minh

Growth, development and synthesis potential of biochemical compounds in Chlorella sp. Collected at Saigon river – Ho Chi Minh cityNguyeãn Vaên Toaøn, Tröông Thò Trang Nhö, Nguyeãn Thò Kim Linh

TC KHKTNLN

1/2014

2014Vi nhaân gioáng caây oaûi höông Lavandula angustifolia

Micropropagation of Lavandula angustifoliaBuøi Ngoïc Dö vaø Traàn Thò Leä Minh

TC KHKTNLN

1/2014

2014Tính khaùng vi sinh vaät vaø khaùng oxi hoaù cuûa caùc saûn phaåm Cordyceps nuoâi caáy trong phoøng thí nghieäm

Anti-Microorganism and anti-oxidation activities of cordryceps products cultured in the laboratoryLeâ Thò Dieäu Trang, Nguyeãn Thò Ngoïc Anh, Leâ Phöôùc Thoï vaø Traàn Coâng Sôn

TC KHKTNLN

1/2014

2014Nuoâi caáy heä sôïi naám Cordyceps sinensis ôû quy moâ phoøng thí nghieäm

Culturing Cordyceps sinensis mycelial in the laboratory scale

Traàn Coâng Sôn, Leâ Phöôùc Thoï vaø Leâ Thò Dieäu Trang

TC KHKTNLN

1/2014

2014Nghieân cöùu ñaëc ñieåm caáu truùc röøng töï nhieân traïng thaùi IIIA3 taïi khu vöïc Beán Cöï thuoäc vöôøn Quoác gia Caùt Tieân

Study on structure characteristics of IIIA3 forest status at area Ben Cu of Cat Tien national parkNguyeãn Vaên Dong

TC KHKTNLN

1/2014

2014Moät soá ñaëc ñieåm taùi sinh cuûa thaûm thöïc vaät thaân goã ôû khu vöïc Ña Coä thuoäc vöôøn Quoác gia Caùt Tieân

Some characteristics of natural regeneration proces of woody vegettation cover in Da Co area of Cat Tien national park

Nguyeãn Vaên Dong

TC KHKTNLN

1/2014

2014Caûi tieán heä thoáng canh taùc luùa treân ñaát nhôø nöôùc trôøi taïi xaõ Xuaân Thaønh, huyeän Xuaân Loäc, tænh Ñoàng Nai

Improvement of the rained rice farming systems in Xuan Thanh, Xuan Loc district, Dong Nai province

Traàn Anh Vuõ vaø Phaïm Vaên Hieàn

TC KHKTNLN

2/2014

2014Bao chuøm nuï hoa ñeå taïo quaû khoâng haït cho böôûi Ñöôøng laù cam [Citrus maxima (Burm.) Merr. cv. ‘Duong la cam’] ôû huyeän Vónh Cöûu, tænh Ñoàng Nai

Covering flower bud clusters to create seedless fruit for Duong la cam pummelo [Citrus maxima (Burm.) Merr. cv. ‘Duong la cam’] in Vinh Cuu district, Dong Nai province

Vuõ Maïnh Haø vaø Nguyeãn Vaên Keá

TC KHKTNLN

2/2014

2014AÛnh höôûng cuûa noàng ñoä GA3 vaø NAA ñeán soá haït/quaû böôûi Ñöôøng laù cam [Citrus maxima (Burm.) Merr. cv. ‘Duong la cam’] ôû huyeän Vónh Cöûu, tænh Ñoàng Nai

Effects of GA3 and NAA concentration on seed number per fruit of Duong la cam pummelo [Citrus maxima (Burm.) Merr. cv. ‘Duong la cam’] in Vinh Cuu district, Dong Nai province

Vuõ Maïnh Haø vaø Nguyeãn Vaên Keá

TC KHKTNLN

2/2014

2014Xaây döïng quy trình vaø baûo toàn in vitro 10 maãu gioáng saû coù haøm löôïng tinh daàu cao trong boä söu taäp gioáng saû thuoäc Ñaïi hoïc Noâng Laâm thaønh phoá Hoà Chí Minh

Invotro conservation procedue establisment for ten lemon grass accessions from germplasm garden on Nong Lam university

Thò Caåm Vieät vaø Buøi Minh Trí

TC KHKTNLN

2/2014

2014AÙp duïng heä thoáng ngaâm chìm taïm thôøi trong vi nhaân gioáng mía ñöôøng (Saccharum officinarum L.)

Application of temporary immersion system in micropropagation of sugarcane (Saccharum officinarum L.)

Phan Thò Hoøa, Ngoï Thò Thaém vaø Toân Baûo Linh

TC KHKTNLN

2/2014

2014Ñaùnh giaù khaû naêng tích luõy cadmium cuûa baøo tai chuoät nhoû (Salvinia mimima) vaø söû duïng laøm sinh vaät chæ thò moâi tröôøng

Assessment of the cadmium accumulation potential of Salvinia mimima and using as biondication for cadmium infeted - wastewater

Phaïm Ngoïc Thaïch, Quan Hoàng Vaân, Traàn Thaønh Thaùi, Leâ Hoàng Thuûy Tieân vaø Ñoã Ngoïc Thanh Mai

TC KHKTNLN

2/2014

2014Nghieân cöùu xaùc ñònh phöông phaùp saáy laù chuøm ngaây

Study on determining drying for moringa oleifera leaves

Leâ Anh Ñöùc

TC KHKTNLN

2/2014

2014Phaãu thuaät baét con treân choù ñeû khoù

Dystocia and the effect of cesarean section in female dogs

Leâ Quang Thoâng, Traàn Leâ Bích Tuyeàn vaø Vuõ Kim Chieán

TC KHKTNLN

2/2014

2014AÛnh höôûng cuûa moâi tröôøng dinh döôõng leân toác ñoä sinh tröôûng, haøm löôïng protein vaø lipid cuûa taûo Spirulina platensis (Geitler, 1925) nuoâi trong nöôùc maën

Effect of nutrient media on growth rate, protein and lipid contents of Spirulina platensis (Geitler, 1925) cultured in seawater

Traàn Thò Leâ Trang, Ñaëng Thò Men vaø Leâ Hoaøng Baûo Chaâu

TC KHKTNLN

2/2014

2014Nghieân cöùu söû duïng tuyeán truøng ñaùnh giaù chaát löôïng ñaát vuøng hoà tieâu tænh Bình Phöôùc

Study on using nematode to assess soil quality of pepper cultivation area in Binh Phuoc province

Nguyeãn Thò Bích Nhò, Leâ Quoác Tuaán vaø Döông Ñöùc Hieáu

TC KHKTNLN

2/2014

2014Nghieân cöùu, ñaùnh giaù chaát löôïng nöôùc soâng Ñoàng Nai ñoaïn chaûy qua tænh Ñoàng Nai vaø ñeà xuaát giaûi phaùp quaûn lyù

Evaluate of water quality of Dong Nai river across Dong Nai province and proposal management solution

Phaïm Thò Haûi Yeán vaø Leâ Quoác Tuaán

TC KHKTNLN

2/2014

2014ÖÙng duïng coâng ngheä buøn haït hieáu khí (Aerobic granule) xöû lyù nöôùc thaûi gieát moå gia suùc

Application of aerobic granular slubge treating slaughter-house wastewater

Buøi Xuaân Thaønh, Ñoã Vaên Ñieàn vaø Nguyeãn Tri Quang Höng

TC KHKTNLN

2/2014

2014Ñaùnh giaù chaát löôïng vaø an toaøn veä sinh saûn phaåm noâng nghieäp ñöôïc baùn trong sieâu thò vaø chôï truyeàn thoáng taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh

Quality and sanitary-safe assessment of agricultural products selling in traditional markets in Ho Chi Minh city

Phaïm Taán Nhaät vaø Nguyeãn Vinh Quy

TC KHKTNLN

2/2014

2014Phaân caáp naêng suaát röøng troàng keo lai (Acacia mangium x auriculiformis) taïi huyeän Ñaék tænh Ñaék Laék

Grading of plantation forest yield of acacia hybrid species at Lak district, DakLak province

Nguyeãn Hoàng Laâm, Hoaøng Ñình Quang vaø Phaïm Xuaân Ñaûm

TC KHKTNLN

2/2014

2014Nghieân cöùu tính chaát vaät lyù vaø cô hoïc cuûa thaân caây döøa

The physical and mechanical properties of wood from coconut tree

Hoaøng Xuaân Nieân

TC KHKTNLN

2/2014

2014Nghieân cöùu saûn xuaát vaùn daùn töø thaân caây döøa

Plywood production from coconut trunk

Hoaøng Xuaân Nieânõ

TC KHKTNLN

2/2014

2014Nghieân cöùu aûnh höôûng cuûa dòch chieát töø laù Neem leân söï sinh tröôûng cuûa loaïi naám gaây beänh thaùn thö (Colletotrichum sp.) treân xoaøi vaø öùng duïng trong baûo quaûn xoaøi caùt Hoøa Loäc

Study on the effest on Neem leaf extracts on the growth of the fungus Colletotrichum sp. causing anthracnose on mango

Leâ Thò Thanh

TC KHKTNLN

2/2014

2014ÖÙng duïng vi sinh vaät ñoái khaùng tröôùc vaø sau thu hoaïch ñeå kieåm soaùt beänh sau thu hoaïch treân traùi caây

Application of antagonistic microorganism before and after havest to control posthavest dieases on fruit

Traàn Ñình Maïnh vaø Vuõ Thò Laâm An


TC KHKTNLN

2/2014

2014


tải về 124.71 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương