Tr­êng §¹i häc khoa häc tù nhiªn


Thêi gian vµ h×nh thøc ®µo t¹otải về 471.81 Kb.
trang2/6
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích471.81 Kb.
#39015
1   2   3   4   5   6

2.2. Thêi gian vµ h×nh thøc ®µo t¹o


- §èi víi thÝ sinh cã b»ng th¹c sÜ : Kh«ng tËp trung 3 n¨m

- §èi víi thÝ sinh chØ cã b»ng cö nh©n : Kh«ng tËp trung 5 n¨m


2.3. C¸c m«n thi tuyÓn ®Çu vµo


- C¸c thÝ sinh cã b»ng th¹c sÜ ph¶i thi 3 m«n: M«n chuyªn ngµnh; m«n ngo¹i ng÷ tr×nh ®é C; b¶o vÖ ®Ò c­¬ng nghiªn cøu theo h­íng chuyªn ngµnh dù thi.

- C¸c thÝ sinh cã b»ng ®¹i häc nh­ng ch­a cã b»ng th¹c sÜ ph¶i thi 5 m«n: M«n c¬ b¶n, m«n c¬ së, m«n chuyªn ngµnh, m«n ngo¹i ng÷ tr×nh ®é C vµ b¶o vÖ ®Ò c­¬ng nghiªn cøu theo h­íng chuyªn ngµnh dù thi.PhÇn II. Khung ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o

1. Môc tiªu ®µo t¹o

1.1. VÒ kiÕn thøc: TiÕn sü ph¶i lµ ng­êi cã tr×nh ®é cao vÒ lý thuyÕt vµ thùc hµnh, cã n¨ng lùc s¸ng t¹o, ®éc lËp nghiªn cøu, cã kh¶ n¨ng h­íng dÉn nghiªn cøu khoa häc vµ ho¹t ®éng chuyªn m«n, ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt ®­îc nh÷ng vÊn ®Ò cña khoa häc – c«ng nghÖ vµ kinh tÕ.

1.2. VÒ n¨ng lùc vµ kü n¨ng:

 • Sau khi hoµn thµnh c¸c chuyªn ®Ò vµ b¶o vÖ thµnh c«ng luËn ¸n tiÕn sü, ng­êi häc sÏ trë thµnh chuyªn gia cã kh¶ n¨ng:

 • Gi¶ng d¹y t¹i c¸c Tr­êng §¹i häc vµ cao ®¼ng cã liªn quan, h­íng dÉn c¸c kho¸ luËn tèt nghiÖp ®¹i häc, luËn v¨n Th¹c sü vµ tham gia h­íng dÉn luËn ¸n TiÕn sü.

 • §¶m nhiÖm chñ tr× c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu Khoa häc – C«ng nghÖ c¸c cÊp thuéc lÜnh vùc chuyªn m«n cña m×nh.

1.3. VÒ nghiªn cøu:

C¸c lÜnh vùc chuyªn s©u ®µo t¹o tiÕn sü thuéc chuyªn ngµnh Sinh lý häc ng­êi vµ ®éng vËt bao gåm: • Sinh lý thÇn kinh

 • Sinh lý néi tiÕt

 • Sinh lý dinh d­ìng hÊp thu

 • Sinh lý m¸u vµ miÔn dÞch huyÕt häc

 • Sinh lý sinh s¶n, d©n sè vµ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh

 • Sinh lý lao ®éng vµ nghÒ nghiÖp trong c¸c m«i tr­êng ®Æc biÖt (nãng, Èm, ¸p lùc, ®é s©u, ®é cao)

 • Sinh lý ®au vµ gi¶m ®au

 • Sinh lý c¸c c¬ quan c¶m gi¸c

Sinh lý c¸c hÖ thèng kinh l¹c, huyÖt vµ c¬ chÕ t¸c dông cña ch©m cøu

2. Néi dung ®µo t¹o

2.1. Tãm t¾t yªu cÇu ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o

 • §èi víi NCS cã b»ng Th¹c sÜ ®óng chuyªn ngµnh

Tæng sè tín chỉ ph¶i tÝch luü 6 tín chỉ: trong ®ã:

+ Khèi kiÕn thøc b¾t buéc: 0 tín chỉ

+ Khèi kiÕn thøc tù chän: 6 trong sè 12 tín chỉ

LuËn ¸n tèt nghiÖp (yªu cÇu vµ thêi gian lµm luËn ¸n) 2-3 n¨m • §èi víi NCS ch­a cã b»ng Th¹c sü hoÆc cã b»ng Th¹c sü kh«ng ®óng chuyªn ngµnh

Víi tr­ßng hîp ch­a cã b»ng th¹c sü th× cÇn hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh c¸c m«n häc cña th¹c sü chuyªn ngµnh sinh häc thùc nghiÖm, trõ luËn v¨n th¹c sü.

Víi tr­êng hîp cã b»ng Th¹c sü kh«ng ®óng chuyªn ngµnh th× cÇn hoµn thµnh mét sè m«n bæ sung theo qui ®Þnh chung ®Ó cã kiÕn thøc nÒn th¹c sü chuyªn ngµnh .

LuËn ¸n tèt nghiÖp (yªu cÇu vµ thêi gian lµm luËn ¸n) 2-3 n¨m


TT

M
2.2 Ch­¬ng tr×nh khung

2.2.1. §èi víi thÝ sinh ch­a cã b»ng th¹c sÜ
ã


môn học

Tên môn học

(ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh)

Số tín chỉ


Số giờ tín chỉ:

TS (LL/ThH/TH)

Số tiết học:

TS (LL/ThH/TH)

Mã số

các môn học tiên quyết

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

I

Khối kiến thức chung

11


1

MG01

Triết học

Phylosophy

4

60 (60/0/0)

180 (60/0/120)
2

MG02

Ngoại ngữ chung

Foreign language for general purposes

4

60 (30/30/0)

180 (30/60/0/90)


3

MG03

Ngoại ngữ chuyên ngành

Foreign language for specific purposes

3

45 (15/15/15)

135 (15/30/90)


II

Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành

26

II.1. Các học phần bắt buộc (Compulsory Subjects)

20


4

SHTT 503

Ph©n lo¹i sinh häc

Biosystematics

3

45 (25/0/20)

135 (25/0/110)
5

SHTT 504

Sinh häc ph©n tö

Molecular Biology

3

45 (25/0/20)

135 (25/0/110)
6

SHTN-505

§iÖn sinh lý

Electrophysiology

2

30 (15/0/15)

90 (15/0/75)
7

SHTN-506

Phãng x¹ sinh häc

Radiobiology

2

30 (15/0/15)

90 (15/0/75)
8

SHTN-507

C«ng nghÖ tÕ bµo vµ ph«i ®éng vËt

Animal Cell and Embryo Technology

2

30 (15/0/15)

90 (15/0/75)
9

SHTN-508

C«ng nghÖ tÕ bµo thùc vËt

Plant cell technology

2

30 (15/0/15)

90 (15/0/75)
10

SHTN-509

Ho¸ sinh häc axit nucleic

Biochemistry of nucleic acids

2

30 (15/0/15)

90 (15/0/75)
11

SHTN-510

Quang hîp

Photosynthesis

2

30 (15/0/15)

90 (15/0/75)
12

SHTN-511

Sinh häc mµng tÕ bµo vµ c¸c bÖnh liªn quan

Biology of membranes and related diseases

2

30 (15/0/15)

90 (15/0/75)II.2 .C¸c häc phÇn tù chän ( Elective Subjects

6/20


13

SHTN-512

Siªu cÊu tróc tÕ bµo

Ultrastructure of the cell

2

30 (15/0/15)

90 (15/0/75)
14

SHTN-513

M« häc chuyªn khoa

Special histology

2

30 (15/0/15)

90 (15/0/75)
15

SHTN-514

C¸c chÊt chuyÓn ho¸ thø sinh

Secondary metabolite substances.

2

30 (15/0/15)

90 (15/0/75)
16

SHTN-515

Ho¸ sinh häc c¸c qu¸ tr×nh l·o ho¸

Biochemistry of Aging

2

30 (15/0/15)

90 (15/0/75)
17

SHTN-516

Sinh lý c¸c hÖ thô c¶m

Physiology of sense systems

2

30 (15/0/15)

90 (15/0/75)
18

SHTN-517

Sinh lý ho¹t ®éng thÇn kinh cÊp cao

Physiology of higher functions of the nervous system

2

30 (15/0/15)

90 (15/0/75)
19

SHTN-518

Lý sinh tÕ bµo

Biophysics of the cell

2

30 (15/0/15)

90 (15/0/75)
20

SHTN-519

Ho¹t ®éng cña gen trong tÕ bµo

Gene expression in the cell.

2

30 (15/0/15)

90 (15/0/75)
21

SHTN-520

Sinh lý thùc vËt øng dông

Applied Plant Physiology

2

30 (15/0/15)

90 (15/0/75)
22

SHTN-521

C¸c chÊt ®iÒu hoµ sinh tr­ëng thùc vËt

Plant Growth Regulators

2

30 (15/0/15)

90 (15/0/75)
III

LuËn v¨n (Thesis)

15

Tổng (Total)

52C¸c chuyªn ®Ò tiÕn sÜ


TT

M· m«n häc

Tªn m«n häc

(ghi bng tiếng Vit và tiếng Anh)

Số tín chỉ


S gi tín ch:

TS (LL/ThH/TH)

S tiết hc:

TS (LL/ThH/TH)

Mã s

các môn hc tiên quyết

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

I

Khi kiến thc chung

1

DG01


Ngoi ng chuyªn ngµnh n©ng cao

Advanced foreign language for specific purposes

3

45(0/0/45)

135(0/0/135)
II

Khi kiến thc cơ s và chuyªn ngành
II.1 . C¸c häc phÇn lùa chän

6/12


1

SHSL§ 601
Sinh lý lao ®éng

Work Physiology

2

30 (15/0/15)

90 (15/0/75)
2

SHSL§ 602
Sinh lý thÇn kinh

Neurophysiology

2

30 (15/0/15)

90 (15/0/75)
3

SHSL§ 603
Sinh lý néi tiÕt

Endocrinology

2

30 (15/0/15)

90 (15/0/75)
4

SHSL§ 604
Sinh lý tuÇn hoµn

Cardiovascular Physiology

2

30 (15/0/15)

90 (15/0/75)
5

SHSL§ 605
Sinh lý h« hÊp

Respiratory Physiology

2

30 (15/0/15)

90 (15/0/75)
6

SHSL§ 606
HuyÕt häc

Hematology

2

30 (15/0/15)

90 (15/0/75)
III

Lun ¸n


tải về 471.81 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương