Stt soá nhaäp Teân saùch, taøi lieäu, taïp chítải về 125.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.04.2018
Kích125.56 Kb.

STT

Soá nhaäp

Teân saùch, taøi lieäu, taïp chí

Soá löôïng

Nguoàn cung caáp

Kyù hieäu

Phaân loaïi

Nội dung

XAÙC SUAÁT THOÁNG KEÂ & THOÁNG KEÂ Y HOÏC

01

00314

International statistical classification of diseases and related health problems- vol 1

01

Khoâng roõ

ID2-10

610

International statistical classification of diseases and related health problems

02

00317

Biostatistics: Afoundaton for analysis in the health sciences- Wayne W.Daniel- Wiley- 2000

01

Ts.Ninh taëng Vieän

IE2-2

610

Sinh thống kê

03

00320

Internatonal statistical classification and related health problems- Vol3 WHO1994

01

Khoâng roõ

ID2-11

610

Internatonal statistical classification and related health problems

04

00357

Statistics in Psychological Research – Ray – Macmillan-1962

01

Toå chöùc VH AÙ chaâu (9/1/1975)

ID2-13

519

Statistics in Psychological Research

05

00358

Meùthodes statistiques en expeùrimentation biologie- J.Lellouch, P.lazar- Flamarion – 1974

01

Khoâng roõ

ID2-14

519

Meùthodes statistiques en expeùrimentation biologie

06

00356

Statistics = uncertainty and behavior – I.Savage- Houghton Mifflin – 1986

01

Toå chöùc VH AÙ chaâu

ID2-12

519

Thống kê

07

00359

Probability and statistics – Alder and Roessler – Freeman- 1968

01

Toå chöùc VH AÙ chaâu(13/10/74)

ID2-15

519

Probability and statistics

08

00360

The design and Analysis of Experiments – Mendenhall- Wadsworth Publishing Company-1968

01

Khoâng roõ

ID2-16

519

The design and Analysis of Experiments

09

00486

Quantitative reseach in Human biology and Medicine – Sigismund Peller, M.D- WHO – John rght & Sos 1967

01

WHO taëng (22/11/74)

IE2-4

519

Quantitative reseach in Human biology and Medicine

10

00565

Statistique et statistiques en santeù publique tome 2 – Genevieøve Masseù – 1990

02

Khoâng roõ

ID2-20

519

Statistique et statistiques en santeù publique tome 2

11

00561

Introduction to statistical analysis – Wilfrid J.Dixon, Frank J.Massey – McGraw-Hill- 1969

01

Khoâng roõ

ID2-19

519

Introduction to statistical analysis

12

00614

L’essai theùrapeutique chez l’homme- D.Schwartz, R.Flamant, J.Lellouch-Flammarion – 1987

01

Khoâng roõ

ID2-21

519

L’essai theùrapeutique chez l’homme

13

00660

Guide pratique d’utilisatuion des Sanitaires- observatoire reùgional de santeù de Bretagne – 1990

01

Bs.Chaùnh taëng

ID2-23

519

Guide pratique d’utilisatuion des Sanitaires- observatoire reùgional de santeù de Bretagne

14

00712

Statistical methos in clinical and preventive medicine- Austin Bradford Hill, Brobert Platt- Oxford University Press- 1962

01

Toå chöùc VH AÙ Chaâu

IE2-5

519

Statistical methos in clinical and preventive medicine

15

00716

Les statistiques un outil du management(enseignement programmeù) – Claude Rameau- 1971

03

Rennes

IE2-6

519

Les statistiques un outil du management

16

00758

Thoáng keâ öùng duïng trong quaûnlyù- Vincent Giard- NXB Thanh nieân- 1999

01

Khoâng roõ (1/2000)

XA3-12

655

Thoáng keâ öùng duïng trong quaûnlyù

17

00765

Statistique et statistiques en santeù publique tome 2 – Genevieøve Masseù – 1990

02

Khoâng roõ

IE2-10

519

Statistique et statistiques en santeù publique tome 2

18

00780

Concepts of Statistical Inference- William C.Guenther0 McGraw-Hill-1965

01

Toå chöùc VH AÙ chaâu taëng (09/1/1975)

IE1-11

519

Concepts of Statistical Inference

19

00626

Some Theory of Sampling- William Edwards Deming – Wiley- 1950

01

Boä Y teá VN coäng hoøa taëng

ID2-22

519

Some Theory of Sampling

20

00802

Parametric and nonparametric statistical procedures- david j..Sheskin- chapman- 2004

02

Ts.Ninh (taøi lieäu photoâ)

IE2-12

519

Parametric and nonparametric statistical procedures

21

00751

Gestion financieør analyse statique analyse dynamique eùvaluation des entreprises-Patrice Vizzavona- 1983

01

Khoâng roõ

IE2-7

519

Gestion financieør analyse statique analyse dynamique eùvaluation des entreprises

22

2238

Statistics for Biology and Health Modern Infectious Disease Epidemiology- Concepts, Methods, Mathematical Models, and Public Health- Alexander Kramer, Mirjam Kretzschmar, Klaus Krickeberg, 2010,443 trang

02

GS.TS. Lê Hoàng Ninh

XIVC1-6

519

Statistics for Biology and Health Modern Infectious Disease Epidemiology- Concepts, Methods, Mathematical Models, and Public Health

23

2239

Springer Series in Statistics- Design of Observational Studies- Paul R .Rosenbaum, 2010 Springer, 384 trang

02

GS.TS. Lê Hoàng Ninh

XIVC1-7

519

Springer Series in Statistics- Design of Observational Studies

24

2268

Epidemiology and Biostastics: An Introduction to clinical research- Bryan Kestenbaum, MD MS University of Washington, Seattle, 180 trang

01

GS.TS. Lê Hoàng Ninh

XIVC2-13

610.1

Epidemiology and Biostastics: An Introduction to clinical research

25

2269

Statistical Methods in Medical Research (fourth edition) P.Armitage, G. Berry, J.N.S.Matthews, 2002, 816 trang

01

GS.TS. Lê Hoàng Ninh

XIVC1-10

519

Statistical Methods in Medical Research

26

2270

Biostatistics – A Foundation for Analysis in the Health Sciences (9th edition)- Wayne W.Daniel, 2009, 783 trang

01

GS.TS. Lê Hoàng Ninh

XIVC1-11

519

Biostatistics – A Foundation for Analysis in the Health Sciences (9th edition)

27

2272

World Health Statistics 2012- WHO, 2012,176 trang

01

GS.TS. Lê Hoàng Ninh

XIVC1-12

519

World Health Statistics
22

00844

Categorical Data Analysis- Alan Agresti- - Wiley- 2002

01

Khoâng roõ (taøi lieäu photo 710 trang)

IE2-13

519


Categorical Data Analysis

23

00863

Statistics – Robert S.Witte, John S.Witte- Wiley- 2004- 620

01

Khoâng roõ (taøi lieäu photo)

IE2-14

519

Thoáng keâ

24

0557

Analyse descriptive multivarieùe – Claudine Robert – Flammarion – 1989

01

Khoâng roõ (9/92)

ID2-18

519

Phaân tíchmoâ taû


25

00112

Statistics with Applicatons to the Biological and health Sciences Richard D.Remington , M. Anthony Schork -1970

01

Khoâng roõ

ID2-1

519

Thoáng keâ öùng duïng sinh hoïc anh khoa hoïc söùc khoûe

26

00155

Xaùc xuaát thoáng keâ – PGS Ñaëng Haán – NXB Thoáng keâ 1996

02

Khoâng roõ

ID2-2

519

Xaùc xuaát thoáng keâ

27

00163

Xaùc suaát xöû lyù soá lieäu thoáng keâ – Nguyeãn Baùc Vaên –NXB GD 1998

02

Khoâng roõ

ID2-3

519

Thoáng keâ

28

00164

Môû ñaàu thoáng keâ xaùc suaát – Nguyeãn Baùc Vaên – NXB Giaùo duïc 1998

01

Khoâng roõ

ID2-4

519

Thoáng keâ

29

00165

Thoáng keâ xaõ hoäi hoïc (xaùc xuaát thoáng keâ B) – Ñaøo Höõu Hoà – NXB ÑH Quoác gia Haø Noäi 2000

01

Khoâng roõ

ID2-5

519

Thoáng keâ XHH

30

00166

Lyù thuyeát xaùc suaát – Nguyeãn Duy Tieán , Vuõ Vieät Yeân- NXB GD 2000

01

Khoâng roõ

ID2-6

519

Xaùc suaát

31

00167

Giaùo trình xaùc suaát thoáng keâ – Toáng Ñình Quyø – NXB Giaùo duïc 1999

01

Khoâng roõ

ID2-7

519

Xaùc suaát thoáng keâ

32

00176

Caùc phöông phaùp thoáng keâ cuûa qui hoïach caùc thöïc nghieäm cöïc trò – V.V. Nalimov, N.A.Tsernova- NXB KH&KT 1984

02

Khoâng roõ

IE1-1

519

Thoáng keâ

33

01061

Epi-Info Version 5- - Andrew G.Dean, Jeffrey A.Dean, Anthony H.burton and Richard C.Dicker- Centers for Disease Control, Atlanta, georgia 1990- 385 trang -Traduction francaise par Robert Freund, Bernard Junod et Hervé Saout- Original anglais-

01

Bs.Chánh

IE2-15

519

Phân tích thống kê

34

01256

Intuitive Biostatistics- A Nonmathematical Guide to Statistical Thinking- Harvey Motulsky- Oxford University Press- 2010- 447 trang

02

Tài liệu Viện photo (06/6/2011)

XIVC1-1

519

Sinh thống kê trực giác

35

01257

The Stata Survival manual- David Pevalin, Karen Robson- The McGrawHill- 2009- 373 trang

02

Tài liệu Viện photo (06/6/2011)

XIVC1-2

519

The Stata Survival manual

36

2178

Thống kê cơ bản trong Y sinh học (đào tạo chuyên khoa I dịch tễ học thực địa) – Bộ Y tế, NXB Y học Hà Nội, năm 2012, 168 trang

05

Trung tâm đào tạo theo biên bản bàn giao ngày 02/4/2013

XIVC1-4

519

Thống kê cơ bản trong Y sinh học

37

2209

Survey Methods and Practices- Statistics Canada, 2010, 396 trang

01

PGS.TS. Lê Hoàng Ninh

XIVC1-5

519

Survey Methods and Practices

38

2248

Biostatistical Design and Analysis Using R- A Practical Guide- Murray Logan, Wiley –Blackwell, 2010,546 trang

01

GS.TS. Lê Hoàng Ninh

XIVC1-8

519

Biostatistical Design and Analysis Using R

39

2254

Applied Logistic Regression – David W.Hosmer, Stanley Lemeshow, 2000, 375 trang

01

GS.TS. Lê Hoàng Ninh

XIVC1-9

519

Applied Logistic Regression

40

2285

Introduction to methos for research in official statistics- United nation statistical institute for Asia and the Pacific, 179 trang

01

GS.TS. Lê Hoàng Ninh

XIVC1-13

519

Introduction to methos for research in official statistics

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương