TỈnh yên bái số: 2052/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 10.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích10.87 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI


Số: 2052/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 19 tháng 11 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt số người thuộc đối tượng người nghèo, cựu chiến binh thời kỳ

chống Pháp, chống Mĩ mua Thẻ bảo hiểm y tế năm 2008 của thành phố

Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và các huyện: Lục Yên, Trạm Tấu
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế; Thông tư liên tịch số 21/2005/TTLT-BYT-BTC ngày 27 tháng 7 năm 2005 của liên Bộ: Y tế và Tài Chính hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế bắt buộc;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 179/TTr-LĐTBXH-BTXH ngày 15 tháng 11 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt số người mua Thẻ bảo hiểm y tế bắt buộc năm 2008 thuộc đối tượng được hưởng khám, chữa bệnh cho người nghèo và đối tượng cựu chiến binh thời kỳ chống Pháp, chống Mĩ của thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và các huyện: Lục Yên, Trạm Tấu, cụ thể như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ vào số người được phê duyệt tại Điều 1 có trách phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm Xã hội tỉnh mua Thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo qui định và bàn giao Thẻ bảo hiểm y tế cho Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để cấp phát cho các đối tượng đúng thời gian qui định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài Chính, Sở Y tế, Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và các huyện: Lục Yên, Trạm Tấu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:

- TT. UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Trung tâm Công báo tỉnh;- Lưu VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Hoµng ThÞ H¹nh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương