TỈnh yên bái số: 1692/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 34.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích34.7 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI


Số: 1692/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 16 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đổi tên Chi cục Phát triển Lâm nghiệp tỉnh Yên Bái thành Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Yên Bái và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Yên BáiUỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 91/2003/QĐ-BNN ngày 04 tháng 9 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Lâm nghiệp;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/TTLT-BNN-BNV ngày 02 tháng 4 năm 2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Căn cứ Công văn số 279 CV/HCTH-LN ngày 04 tháng 5 năm 2004 của Cục Lâm nghiệp về việc thành lập Chi cục Lâm nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Sở Nội vụ,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Chi cục Phát triển Lâm nghiệp tỉnh Yên Bái thành Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Yên Bái

1. Vị trí, chức năng

Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Yên Bái là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Yên Bái có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Yên Bái đặt tại tổ 3, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Yên Bái có nhiệm vụ tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong các lĩnh vực:

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các luật, pháp lệnh, văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành; xây dựng các văn bản hướng dẫn chuyên ngành trình cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển, chương trình dự án về lâm nghiệp và chỉ đạo triển khai thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lâm nghiệp;

- Xây dựng phương án quản lý, biện pháp chỉ đạo, kiểm tra về sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp, sử dụng vật tư lâm nghiệp, trồng rừng, phòng và chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng trong tỉnh chỉ đạo trồng thử nghiệm, khuyến cáo và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về giống cây trồng lâm nghiệp mới;

- Tổ chức điều tra, phân loại rừng, thống kê diện tích, cơ cấu, trữ lượng của từng loại rừng; theo dõi, đánh giá diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp; lập bản đồ rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh;

- Quản lý quy hoạch ba loại rừng: Rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất; tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập các khu rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và các khu rừng có tầm quan trọng khác thuộc địa phương quản lý theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức thực hiện việc sắp xếp, đổi mới và phát triển các Lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh theo phương án đã được phê duyệt;

- Thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp; thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán các dự án và các công trình xây dựng cơ bản về lâm sinh;

- Tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các lĩnh vực: Cấp và thu hồi giấy phép thuộc các lĩnh vực lâm nghiệp theo quy định của pháp luật; chỉ đạo công tác khuyến lâm; hướng dẫn việc tiêu thụ, chế biến lâm sản trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức công tác dự báo thị trường lâm sản;

- Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về lâm nghiệp; tổ chức công tác thống kê diễn biến đất lâm nghiệp, diễn biến rừng theo quy định;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các dự án và xây dựng các mô hình về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm thực hiện các chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền giao;

- Trên cơ sở định mức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khai thác rừng, khoanh nuôi tái sinh và làm giàu rừng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế kỹ thuật, chế độ chính sách trong lĩnh vực lâm nghiệp;

- Thực hiện hợp tác quốc tế theo phân cấp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật;

- Quản lý tổ chức, biên chế và tài sản của Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Yên Bái theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

b) Dịch vụ hành chính công:

- Thẩm định các dự án, thiết kế kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật cho các thành phần kinh tế (tổ chức, hộ gia đình, cá nhân) về: Khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh, nuôi dưỡng làm giàu rừng; thiết kế kỹ thuật vườn ươm, trồng rừng và nghiệm thu, phúc tra kết quả trồng rừng; thiết kế khai thác gỗ và lâm sản, vệ sinh rừng sau khai thác; chế biến lâm sản.

- Dịch vụ xây dựng các dự án, đề tài khoa học về lâm nghiệp.

- Tham gia đấu thầu thực thi các công trình lâm nghiệp.

- Dịch vụ chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất cho các thành phần kinh tế.

- Thực hiện kiểm nghiệm, kiểm định chất lượng hạt giống của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hạt giống trước vụ gieo ươm và cây giống của các vườn ươm trước khi xuất vườn.

2. Tổ chức bộ máy

a) Lãnh đạo:

- Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Yên Bái có Chi cục trưởng và không quá hai Phó Chi cục trưởng.

- Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Yên Bái; Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng về một số lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

b) Bộ máy giúp việc:

- Phòng Tổ chức - Hành chính;

- Phòng Kế hoạch - Quy hoạch;

- Phòng Lâm sinh.

Chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn do Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Yên Bái quy định, các phòng chuyên môn có Trưởng phòng và không quá hai Phó trưởng phòng.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật, chế độ, chính sách đối với các chức danh Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ của tỉnh.

3. Biên chế

a) Biên chế của Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Yên Bái thuộc biên chế hành chính. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Yên Bái, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ xác định biên chế trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định giao hàng năm.

b) Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ của tỉnh.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 71/2003/QĐ-UB ngày 04 tháng 3 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Phát triển Lâm nghiệp tỉnh Yên Bái.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Yên Bái, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các ngành chức năng có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:

- TT - TØnh uû;

- TT - H§ND tØnh;

- TT - UBND tØnh;

- Côc L©m nghiÖp;

- Ban Ph¸p chÕ H§ND tØnh;

- Së Néi vô;

- Phã V¨n phßng UBND tØnh (NC, TH);

- Trung t©m C«ng b¸o tØnh;

- Nh­ ®iÒu 3 Q§;- L­u: VT, NC, NLN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân LộcCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương