TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 19.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích19.59 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH YÊN BÁI


Số: 1193/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 28 tháng 7 năm 2008QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Vệ sinh

an toàn thực phẩm tỉnh Yên Bái

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 26 tháng 7 năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 06/2007/CT-TTg ngày 28/3/2007 của Thủ t­ớng Chính phủ về việc triển khai các biện pháp cấp bách đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số572/TTr-SYT ngày 12/6/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Yên Bái gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Bà Phạm Thị Thanh Trà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Tr­ởng ban;

2. Bà Đào Thị Ngọc Lan - Giám đốc Sở Y tế: Phó Tr­ởng Ban th­ờng trực;

3. Ông L­ờng Văn Hom - Phó Giám đốc Sở Y tế: Phó ban;

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - Phó Giám đốc Sở Tài chính: Uỷ viên;

5. Ông Lê Kim Long - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu t­: Uỷ viên;

6. Ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, TT và DL: Uỷ viên.

7. Ông Đặng Quang Khánh- Phó Giám đốc Sở Giáo dục và ĐT: Uỷ viên;

8. Ông Đoàn Kim Thành - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Uỷ viên;

9. Ông Phan Bá Hùng - Phó Giám đốc Sở Công th­ơng: Uỷ viên;

10. Ông Đặng Trần Chiêu - Phó Giám đốc Công an tỉnh: Uỷ viên;

11. Ông Hà Huy Th­ợng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ: Uỷ viên;

12. Ông Trần Viết Thắng- Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh: Uỷ viên th­ờng trực.

Điều 2. Cơ quan th­ờng trực Ban chỉ đạo thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đặt tại Trung tâm Y tế dự phòng, Sở Y tế; đ­ợc sử dụng con dấu của Sở Y tế trong chỉ đạo, điều hành thuộc thẩm quyền của Ban chỉ đạo.

Ban chỉ đạo thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh có tổ công tác giúp việc (phụ lục kèm theo). Thành viên Ban chỉ đạo và tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm vụ cụ thể do tr­ởng ban phân công.Điều 3. Ban chỉ đạo thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh có nhiệm vụ:

- Tham m­u cho Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch và các văn bản chỉ đạo thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh.

- Chỉ đạo các ngành, địa ph­ơng, các cơ quan, đơn vị thực hiện kế hoạch đ­ợc phê duyệt.

- Tổ chức phối hợp liên ngành để kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về VSATTP của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống trong toàn tỉnh.

- Tổ chức công tác truyền thông về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm; Tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo Trung ­ơng kết quả thực hiện theo quy định.Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ tr­ởng các sở, ban ngành của tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị, thành phố và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 871/QĐ-UBND ngày 25/6/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái./.Nơi nhận:

- Cục VSATTP - Bộ Y tế;

- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;

- Nh­ Điều 3;

- TT Công báo tỉnh;

- L­u: VT, VX.

CHỦ TỊCHHoàng Th­ương Lượng

DANH SÁCH

Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện

vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Yên Bái

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 7 năm 2008

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái)
1. Ông Trần Duy H­ng - Chánh Thanh tra Sở Y tế: Tổ tr­ởng;

2. Ông Đào Mạnh Thắng - Chi cục phó, Chi cục Quản lý thị tr­ờng: Tổ phó;

3. Ông Lê Hồng Sơn - Chi cục phó, Chi cục Tiêu chuẩn đo l­ờng chất l­ợng: Thành viên;

4. Bà Đỗ Thành Ph­ơng: Chi cục phó, Chi cục Thú y: Thành viên;

5. Ông Nguyễn Xuân Quý - Chi cục tr­ởng, Chi cục Bảo vệ thực vật: Thành viên;

6. Ông Tạ Công Lộc - Phó Giám đốc Trung tâm Thuỷ sản: Thành viên;

7. Ông Phạm Đắc Ninh - Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y, sở Y tế: Thành viên;

8. Ông Trần Khắc Quyền - Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khoẻ: Thành viên;9. Bà Lộc Thị Mai - Tr­ởng khoa Vệ sinh an toàn thực phẩm, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh: Th­ ký.Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương