TỈnh yên báI §éc lËp T­ do H¹nh phóc Số: 1806/QĐ-ubnd yên Bái, ngày 24 tháng 10 năm 2007 quyếT ĐỊNHtải về 19.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích19.86 Kb.
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH YÊN BÁI §éc lËp - T­ do - H¹nh phóc


Số: 1806/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 24 tháng 10 năm 2007
QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Công trình: Xây dựng đường dây 220 Kv Việt Trì - Yên Bái,
đoạn qua xã Thịnh Hưng, xã Phú Thịnh huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (đợt 4)CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 122/2005/QĐ-UB ngày17/5/2005, Quyết định số 333/2005/ QĐ-UBND ngày 26/9/2005, Quyết định số 247/2006/QĐ-UBND ngày 15/6/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành, sửa đổi bổ sung quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại tỉnh Yên Bái kèm theo Bộ đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, cây cối, hoa màu khi nhà nước thu hồi đất tại tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 580/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định về phân loại đường phố giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 2051/QĐ-EVN-TĐ-KTDT ngày 4 tháng 8 năm 2003 của Tổng công ty Điện lực Việt Nam về việc Phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán dự án đường dây 220 Kv Việt Trì - Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 672/QĐ-UB ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thu hồi đất nông lâm nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân đang quản lý, sử dụng thuộc các huyện Trấn Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái giao cho Ban quản lý dự án công trình điện miền Bắc - Tổng Công ty Điện lực Việt Nam để xây dựng tuyến đường dây 220Kv Việt Trì - Yên Bái;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 989/TTr-STC ngày 12 tháng 10 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Xây dựng đường điện 220 Kv Việt Trì - Yên Bái, đoạn qua các xã Thịnh Hưng, Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, với những nội dung sau:

1. Dự toán phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gồm: Kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 06 hộ dân cư thuộc các xã Thịnh Hưng, Phú Thịnh, huyện Yên Bình; kinh phí tổ chức thực hiện của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; kinh phí thẩm định.

2. Dự toán phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 58.048.600 đồng.

(Năm mươi tám triệu, không trăm bốn mươi tám nghìn, sáu trăm đồng chẵn)

Trong đó:

- Bồi thường, hỗ trợ cho 06 hộ gia đình: 53.148.600 đồng.

- Kinh phi tổ chức thực hiện của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Yên Bình: 4.400.000 đồng.

- Kinh phí thẩm định: 500.000 đồng.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; kinh phí thẩm định được trích từ nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây 220 Kv Việt Trì - Yên Bái. Ban quản lý dự án công trình Điện miền Bắc có trách nhiệm chi trả. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Yên Bình có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng; Kho bạc nhà nước Yên Bái; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Yên Bình; Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Yên Bình; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã: Thịnh Hưng, Phú Thịnh; Trưởng Ban quản lý dự án công trình Điện miền Bắc và 06 hộ dân cư có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:

-Như điều 3 QĐ;-Lưu: VT, TC, XD.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Nguyễn Văn Bình

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương