TỈnh vĩnh phú ––––––– Số 1850/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 9.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích9.71 Kb.
#12023

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH PHÚ

–––––––


Số 1850/QĐ-UB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––––Vĩnh Phú, ngày 22 tháng 12 năm 1993

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ
V/v giảm miến thuế nông nghiệp do thiên tai vụ mùa năm 1993
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ
- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp được Quốc hội thông qua ngày 30/6/1989 .

- Căn cứ điều 0 nghị định 52/HĐBT ngày27/5/1989 của Hội đồng Bộ trưởng ( nay là Chính phủ ) quy định chi tiết thi hành chính sách giảm miễn thuế nông nghiệp.

- Căn cứ vào tình hình, mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra trong vụ mùa 1993 . Xét đề nghị của UBND các huyện, thành, thị, Cục thuế tỉnh Vĩnh Phú tại tờ trình số 949/CT-TNN ngày 16/12/1993.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Giảm thuế nông nghiệp vụ mùa 1993 với tổng số thuế là 837.030 kg quy thóc cho 13 huyện, thành thị ( trong đó có 261 xã, 50.476 hộ nộp thuế ( theo danh sách kèm theo ) .


Điều II: Số thuế được giảm trên đây được trừ vào số thuế ghi thu phải nộp của từng hộ gia đình trong năm 1993 . Trường hợp hộ nộp thuế đã nộp đủ thuế năm 1993 thì được chuyển trừ vào nghĩa vụ nộp thuế của năm sau ;

Điều III: Chủ tịch uỷ ban nhân dân các huyện, thành, thị thông báo mức thuế được giảm đến từng uỷ ban nhân dan xã, chỉ đạo uỷ ban nhân dân xã, hợp tác xã thông báo số thuế được giảm đến từng hộ gia đình theo danh sách được duyệt trước khi quyết toán thu nộp thuế nông nghiệp năm 1993.

Điều IV: Các Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục thuế Vĩnh Phú, Giám đốc sở Tài chính Vật giá, Chi cục trưởng chi cục kho bạc nhà nước Vĩnh Phú, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị,căn cứ quyết định thi hành .
TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ

Q.CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lâm(đã ký)

tải về 9.71 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương