TỈnh phú thọ Số: 1486/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 8.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích8.19 Kb.
#8182

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH PHÚ THỌ


Số: 1486/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, ngày 14 tháng 6 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

tỉnh Phú Thọ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo”;

Căn cứ Quyết định số 2765/2006/QĐ-UBND ngày 03/10/2006 của UBND tỉnh Phú Thọ “Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Phú Thọ”;

Căn cứ Thông báo Kết luận số 853-TB/TU ngày 07/6/2013 của Thường trực Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ đối với ông Phan Quang Thao, kể từ ngày ký Quyết định.

Thời hạn giữ chức vụ đến khi đủ tuổi về hưu theo quy định.Điều 2. Lương và phụ cấp chức vụ của ông Phan Quang Thao được hưởng theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông Phan Quang Thao căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- TTTU, TTHĐND tỉnh;

- CT, các PCT;

- Ban TCTU;

- Như điều 3;

- Sở Nội vụ;- CVP, các PVP;

- Lưu VT, VX2. Chu Ngọc Anh

tải về 8.19 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương