TỈnh phú thọ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 75.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích75.55 Kb.
#8503

UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH PHÚ THỌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––

––––––––––––––––––––––––

Số: 3410/2006/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 8 tháng 12 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH

Về một số chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành

ngân sách địa phương năm 2007
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật NSNN số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Luật NSNN;

Căn cứ QĐ số 1506/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán NSNN năm 2006; Quyết định số 3771/QĐ-BTC ngày 16/11/2006 của Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi NSNN năm 2006; Thông tư số 107/2006/TT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2007;

Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và những quan điểm chủ trương xây dựng dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2007,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi:

Năm 2007 là năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2007 - 2010, căn cứ nguồn thu ngân sách địa phương được hưởng và số bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương, việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp và số bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện được ổn định trong cả thời kỳ, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương và theo nguyên tắc:

- Khuyến khích các cấp, các ngành tăng cường khai thác nguồn thu phát sinh trên địa bàn; phân cấp nguồn thu gắn với phân cấp quản lý thu, gắn trách nhiệm của các cấp chính quyền trong việc quản lý và sử dụng NSNN.

- Phân cấp tối đa nguồn thu cho ngân sách cấp dưới, song phải đảm bảo điều hòa nguồn thu cân đối giữa các cấp và trong từng cấp ngân sách, tránh tình trạng không điều hòa được nguồn thu giữa đơn vị thừa và đơn vị thiếu, gây ảnh hưởng cân đối của từng cấp ngân sách.

- Đối với khoản thu từ tiền sử dụng đất (bao gồm cả tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất) tiếp tục thực hiện cơ chế cân đối trong NSĐP để đầu tư xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng năm 2007, song để nguồn thu này đầu tư có hiệu quả, tập trung cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhất là các vùng đô thị, trung tâm phát triển công nghiệp, khuyến khích các cấp tăng cường khai thác tối đa nguồn thu này.

(Việc điều hành, quản lý và sử dụng tiền thu từ nguồn sử dụng đất, sẽ có hướng dẫn riêng)

- Từ năm 2007 thực hiện Nghị quyết số 68/2006/QH11 ngày 31/10/2006 của Quốc hội, nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết không đưa vào cân đối thu chi NSĐP mà được quản lý qua NSNN, việc quản lý thu chi từ nguồn này, UBND tỉnh có quyết định cụ thể.

- Về phân cấp nhiệm vụ chi phải phù hợp với phân cấp quản lý Nhà nước về các lĩnh vực kinh tế - xã hội đảm bảo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng. Các chỉ tiêu cụ thể được giao của từng cấp ngân sách năm kế hoạch và phải thực hiện nguyên tắc phân cấp nhiệm vụ chi gắn với trách nhiệm, khả năng quản lý, quy mô, điều kiện cụ thể của từng huyện, thành, thị.

Điều 2. Về phân bổ và giao dự toán NSĐP năm 2007.

Là năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách do vậy việc phân bổ và giao dự toán thu, chi NSĐP năm 2007 phải bám sát các quy định của Luật NSNN, các luật thuế, các văn bản hướng dẫn thực hiện luật và phải trên cơ sở mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tiêu chí, định mức phân bổ NSĐP, dự toán được giao cụ thể đối với từng ngành, từng lĩnh vực, từng đơn vị đúng chính sách, đúng chế độ quy định và theo hướng đảm bảo sự phát triển của NSĐP, tăng khả năng tự cân đối giảm dần số bổ sung từ ngân sách cấp trên.1. Về dự toán thu NSNN:

- Trên cơ sở mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 - 2010 đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 thông qua; khả năng thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2006, dự báo tăng trưởng kinh tế và nguồn thu trên địa bàn; tính đúng tính đủ nguồn thu phát sinh theo chế độ, dự kiến thu nội địa tăng tối thiểu từ 15 - 17% so với năm 2006.

- Dự toán thu NSNN phải thực hiện đầy đủ các quy định về nuôi dưỡng nguồn thu, khuyến khích sản xuất kinh doanh, tăng xuất khẩu, mở rộng thị trường, giao dự toán thu chú ý phải bám sát những chế độ chính sách mới ban hành thực hiện cho năm 2006 và 2007; lộ trình cải cách hành chính về thuế, các luật thuế sửa đổi bổ sung, đảm bảo không bỏ sót nguồn thu, chống thất thu có hiệu quả.

- Đối với thuế xuất nhập khẩu, trên cơ sở dự báo kim ngạch xuất khẩu nhất là các mặt hàng chịu thuế xuất, nhập khẩu chủ yếu trên địa bàn. Đẩy nhanh và củng cố hoạt động của điểm thông quan (Cảng khô) nhằm thu hút nguồn thu cho NSNN.2. Về phân bổ và giao dự toán chi NSĐP:

Căn cứ dự toán thu NSNN trên địa bàn, thu NSĐP được hưởng 100% theo quy định của Luật NSNN, dự toán chi cân đối NSĐP được xây dựng trên cơ sở định mức, tiêu chuẩn phân bổ chi NSĐP năm 2007 và được phân bổ cụ thể đối với từng lĩnh vực chi đảm bảo cơ cấu chi hợp lý giữa chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên.

2.1. Về chi đầu tư XDCB:

Phân bổ và giao dự toán chi đầu tư XDCB phải thực hiện đúng quy định về quản lý vốn đầu tư XDCB, tập trung ưu tiên đầu tư những dự án công trình trọng điểm của địa phương (công trình giao thông, thủy lợi, phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế; khắc phục hậu quả thiên tai…) tránh phân bổ dàn trải gây lãng phí.

- Đối với cấp tỉnh:

+ Đảm bảo hoàn trả đủ các khoản ngân sách đã ứng trước phải thu hồi vào dự toán ngân sách năm 2007 (Trung ương đã trừ trong dự toán được giao).

+ Ưu tiên bố trí vốn đối ứng các dự án ODA, các dự án của Bộ, ngành theo cam kết.

+ Bố trí vốn cho các công trình trọng điểm về giao thông, thủy lợi, các công trình phúc lợi xã hội, các dự án chuyển tiếp, dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm.

+ Chủ động bố trí vốn trả nợ các khoản vay Ngân hàng phát triển, vốn nhàn rỗi Kho bạc và tạm ứng từ NSTW đến hạn.

+ Vốn quy hoạch và chuẩn bị đầu tư.

+ Chỉ đầu tư mới các công trình cấp bách, có chủ trương đầu tư và đủ thủ tục quy định, song không vượt quá nguồn lực Trung ương bố trí.

- Đối với cấp huyện, xã:

Trên cơ sở nguồn vốn thu từ tiền sử dụng đất (bao gồm cả đấu giá đất) được hưởng từ tỷ lệ % phân chia theo quy định và các khoản ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu để thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm; nguồn tăng thu từ ngân sách cấp huyện, xã và các nguồn huy động hợp pháp khác… UBND các cấp trình HĐND cùng cấp bố trí vốn đầu tư tập trung cho những dự án quan trọng đã hoàn thành đưa vào sử dụng, các dự án chuyển tiếp do UBND huyện, xã làm chủ đầu tư; chỉ đầu tư cho các công trình mới khi thực sự cần thiết.

Đối với những công trình, dự án thực hiện từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh phải bố trí thực hiện đúng mục đích và dự toán được giao.

2.2. Về chi thường xuyên:

- Phân bổ và giao dự toán chi thường xuyên dựa trên cơ sở hệ thống tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên NSĐP năm 2007 được HĐND tỉnh phê chuẩn chế độ, định mức chi tiêu và trong phạm vi dự toán được Chính phủ và Bộ Tài chính thông báo dự toán chi xây dựng cụ thể cho từng lĩnh vực, từng ngành, từng đơn vị, tập trung kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quan trọng chủ yếu, quán triệt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo an ninh quốc phòng và xóa đói giảm nghèo. Dự toán chi thường xuyên năm 2007 của các ngành, các cấp đã bao gồm kinh phí cải cách tiền lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004, Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 và Nghị định 119/2005/NĐ-CP ngày 27/9/2005 của Chính phủ.

- Đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, dự toán phân bổ đảm bảo không thấp hơn mức thông báo của Bộ Tài chính. Còn các lĩnh vực khác căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội, các chế độ chính sách và nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao. UBND các cấp trình HĐND cùng cấp quyết định và phân bổ dự toán cho các đơn vị thuộc ngân sách cấp mình phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đảm bảo đúng theo Luật NSNN.

- Đơn vị dự toán cấp trên phân bổ giao dự toán chi cho đơn vị cấp dưới phải khớp đúng với dự toán chi được UBND giao cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực.

- Phân bổ và giao dự toán chi thường xuyên đảm bảo kinh phí thực hiện các chế độ chính sách mới ban hành của Trung ương và của tỉnh; chủ động bố trí nguồn đảm bảo nhu cầu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương của Chính phủ theo Nghị định 93/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 và Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ và quy định tại Thông tư số 88/2006/TT-BTC ngày 29/9/2006 của Bộ Tài chính, theo phương thức:

+ 50% tăng thu NSĐP (không kể tăng thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất thực hiện năm 2006 so dự toán năm 2006 được Thủ tướng Chính phủ giao.

+ 10% tiết kiệm chi thường xuyên NSĐP (không kể các khoản chi lương và có tính chất lương).

+ 35% thu viện phí (sau khi trừ thuốc, máu dịch truyền).

+ 40% số thu học phí và thu sự nghiệp khác.

- Số kinh phí còn dư sau khi đảm bảo nhu cầu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm ngân sách năm 2006 chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2007.

Sau khi thực hiện các biện pháp và các nguồn nên trên mà không đủ nguồn thì ngân sách cấp trên bổ sung để đảm bảo nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2007. Trường hợp nguồn thực hiện cải cách tiền lương xác định theo các quy định trên của các đơn vị dự toán ngân sách các cấp và ngân sách các cấp chính quyền địa phương lớn hơn nhu cầu chi thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, tiếp tục chuyển nguồn này sang năm sau để tạo nguồn cải cách tiền lương, không sử dụng cho các mục tiêu khác.

- Ngân sách các cấp chính quyền địa phương quản lý tập trung nguồn 10% tiết kiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc ngân sách cấp mình (không kể các đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện cơ chế tài chính theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và cơ quan Nhà nước thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ) thực hiện điều hòa chung giữa các đơn vị khi xác định nguồn thu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương của từng cơ quan, đơn vị thuộc ngân sách cấp mình.

- Bố trí dự phòng ngân sách các cấp theo quy định của Luật NSNN không thấp hơn mức dự phòng đã được giao để chủ động thực hiện phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh….

- Trong quá trình quyết định phân bổ dự toán thu, chi ngân sách, trường hợp HĐND quyết định dự toán thu ngân sách cao hơn mức cấp trên giao, thì dự toán chi bố trí tăng thêm tương ứng (không kể tăng chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất) tối thiểu 50% thực hiện cải cách tiền lương; phần còn lại bổ sung dự phòng NSĐP, tăng dự trữ để chủ động trong quá trình điều hành ngân sách, thực hiện những nhiệm vụ, chế độ, chính sách quan trọng được cấp có thẩm quyền quyết định và xử lý thanh toán nợ khối lượng xây dựng cơ bản theo chế độ quy định.3. Về thời gian phân bổ và giao dự toán:

Căn cứ vào dự toán được Chính phủ, Bộ Tài chính, định mức phân bổ chi thường xuyên NSĐP được HĐND tỉnh thông qua, UBND các cấp tổ chức phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị thuộc cấp mình trình HĐND cùng cấp quyết định đảm bảo đúng thời gian quy định của Luật NSNN, trong đó:

- UBND tỉnh căn cứ quyết định giao dự toán của Thủ tướng Chính phủ trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu, chi NSĐP, phương án phân bổ ngân sách tỉnh và mức bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp dưới trước ngày 15/12/2005; đồng thời căn cứ Nghị quyết HĐND tỉnh, thực hiện giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh; nhiệm vụ thu, chi, tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu cho ngân sách cấp dưới, mức bổ sung từ ngân sách tỉnh cho từng huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Thủ trưởng cơ quan Sở, Ban, Ngành, đơn vị dự toán cấp 1 căn cứ vào quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách của UBND tỉnh, trên cơ sở nhiệm vụ được phân cấp, tiến hành phân bổ giao dự toán thu, chi cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc theo đúng quy định tại Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ và Thông tư số 107/2006/TT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điểm tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2007.

- UBND cấp huyện căn cứ quyết định của UBND tỉnh về giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện trước ngày 20/12/2005; đồng thời căn cứ Nghị quyết HĐND cấp huyện giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện, mức bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho từng xã, phường, thị trấn.

- UBND cấp xã căn cứ quyết định của UBND cấp huyện về giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp xã trước ngày 31/12/2006 và thực hiện phân bổ dự toán chi thường xuyên theo từng loại mục lục NSNN theo 4 nhóm mục đã được hướng dẫn tại Công văn số 7541/TC-NSNN ngày 8/7/2004 đồng thời gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch (01 bản) làm căn cứ thanh toán kiểm soát chi.

Điều 3. Một số biện pháp tổ chức và quản lý điều hành NSĐP

1. Tổ chức quản lý thu NSNN:

Thực hiện đầy đủ các chính sách động viên hợp lý, phân tích dự báo các yếu tố tăng trưởng kinh tế, sự biến động của thị trường giá cả và lộ trình cải cách hành chính thuế giai đoạn 2007 - 2010; giám sát và quản lý chặt chẽ các nguồn thu, khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phát triển kinh doanh; đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách, tạo nguồn thu ổn định vững chắc.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thu đối với tất cả các lĩnh vực, từng sắc thuế, từng đối tượng nộp thuế trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong công tác thu nộp thuế của các đơn vị, các đối tượng, đôn đốc thu nộp kịp thời các khoản thuế phát sinh (kể cả nợ đọng) vào ngân sách Nhà nước, đảm bảo nguồn lực tài chính thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Quán triệt đầy đủ các nội dung chủ yếu của chương trình cải cách hành chính thuế, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến và chính sách chế độ quản lý thuế giai đoạn 2007 - 2010 tổ chức chặt chẽ thực hiện tốt quy trình quản lý thu thuế, công tác thanh tra, kiểm tra thu nộp thuế, tổng hợp xử lý dứt điểm các khoản nợ tồn đọng, khắc phục tình trạng thất thu nhất là trong lĩnh vực thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh, tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, thực hiện công tác kiểm tra sau thông quan nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ vi phạm chính sách về thuế.2. Tổ chức quản lý điều hành ngân sách:

2.1. Tổ chức và quản lý và điều hành dự toán.

Trên cơ sở mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2007 đã được HĐND tỉnh thông qua, công tác quản lý và điều hành ngân sách phải bám sát thực hiện đầy đủ các mục tiêu đề ra, các chính sách, chế độ quy định của Trung ương, của tỉnh cho năm 2007 và kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 đảm bảo nguồn lực phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Các cấp, các ngành tổ chức quản lý và điều hành ngân sách đúng theo dự toán, tiêu chuẩn chế độ định mức chi tiêu; thực hiện nghiêm chỉnh quy trình chi ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan Tài chính, Thuế, KBNN thường xuyên kiểm tra và tổ chức thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đảm bảo có hiệu quả, nhất là các chính sách có liên quan đến đối tượng xã hội, xóa đói giảm nghèo…

Ngân sách Nhà nước phải được quản lý chặt chẽ trên tất cả các khâu từ lập dự toán, chấp hành đến quyết toán và kiểm toán ngân sách, xử lý kiên quyết kịp thời các tổ chức cá nhân sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước sai mục đích, điều chuyển nguồn thu sai quy định giữa các cấp ngân sách, cấp phát vốn sai chế độ, chi vượt dự toán, chi ứng trước không có nguồn… làm ảnh hưởng đến cân đối và điều hành ngân sách. Các cấp ngân sách hạn chế bổ sung dự toán chi thường xuyên cho các đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ được giao khi không thật sự cần thiết.

Chỉ đạo quản lý chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước đối với các khoản chi chuyển nguồn, các khoản tạm ứng, các khoản chi quản lý qua ngân sách, các khoản vay, cho vay, bảo đảm các nguồn vốn này được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, không lãng phí thất thoát; tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các vi phạm tồn tại trong lĩnh vực tài chính, ngân sách đã được cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán phát hiện kiến nghị thực hiện tăng thu, xuất toán, thu hồi vào ngân sách Nhà nước, các khoản thu chi trái quy định của pháp luật, phản ánh đầy đủ kịp thời các khoản thu học phí, viện phí của các cơ sở công lập và các khoản thu chi quản lý qua ngân sách Nhà nước theo chế độ quy định.

Đối với các cấp chính quyền có biện pháp chỉ đạo thực hiện, huy động từ các nguồn cho đầu tư phát triển theo đúng chế độ quy định; nghiêm cấm huy động đóng góp sai quy định, đóng góp để ngoài sổ sách, sử dụng các khoản đóng góp không đúng mục đích.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra đánh giá tiến độ thực hiện các dự án công trình; đối với các dự án, công trình thực hiện không đúng tiến độ phải kịp thời quyết định hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh để chuyển vốn cho các dự án có tiến độ triển khai nhanh, có khả năng hoàn thành nhưng chưa được bố trí đủ vốn.

Các cấp chính quyền chỉ đạo thu ngân sách vượt dự toán do Chính phủ và HĐND tỉnh giao, sử dụng tối thiểu 50% (không kể thu tiền sử dụng đất bao gồm cả đấu giá đất) để bổ sung nguồn làm lương theo đề án cải cách tiền lương của Chính phủ 50% còn lại để bổ sung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng chế độ, chính sách mới ban hành, khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ, phòng chống các dịch bệnh phát sinh và thực hiện đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật thuộc phân cấp trên địa bàn. Trường hợp số thu không đạt dự toán được giao thì thực hiện giảm chi tương ứng, tập trung cắt giảm những nhiệm vụ chưa thực sự cần thiết, các khoản mua sắm, sửa chữa, hội nghị, tiếp khách… báo cáo Thường trực HĐND cùng cấp xem xét và trình HĐND tại kỳ họp gần nhất.

2.2. Quy trình thủ tục cấp phát, thanh toán kiểm soát chi ngân sách:

- Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSĐP được HĐND quy định, UBND các cấp quyết định công khai ngân sách cấp mình và giao dự toán chi cho các ngành, các đơn vị bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới theo Luật NSNN.

2.2.1. Đối với lĩnh vực đầu tư phát triển:

+ Trên cơ sở dự toán giao, cơ quan Tài chính các cấp thông báo hạn mức theo kế hoạch quý và chuyển vốn sang Kho bạc Nhà nước để chi trả cho các công trình dự toán đủ thủ tục và khối lượng thanh toán, Kho bạc Nhà nước thực hiện giải ngân theo tiến độ thực hiện.

+ Đối với các dự án, công trình trọng điểm được bố trí từ các nguồn vốn (gồm vốn đầu tư tập trung, vốn vay, vốn tạm ứng, vốn các chương trình mục tiêu và bổ sung có mục tiêu khác trong năm), căn cứ vào quyết định của UBND tỉnh, Sở Tài chính thực hiện chuyển vốn sang Kho bạc Nhà nước theo danh mục công trình.

+ Đối với các dự án, công trình được bố trí từ các nguồn vốn do UBND cấp huyện, xã làm chủ đầu tư, căn cứ vào dự toán đã được phân bổ và tiến độ thực hiện công trình, Sở Tài chính chuyển vốn từ ngân sách tỉnh cho các huyện thành thị (qua Kho bạc Nhà nước huyện thành thị) theo hình thức cấp phát có mục tiêu; yêu cầu các chủ đầu tư, UBND các cấp… phải thực hiện chế độ báo cáo với HĐND cùng cấp, các cơ quan quản lý và Sở Tài chính theo đúng quy định tại điểm 2 phần 2 Thông tư số 86/2004/TT-BTC ngày 25/8/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý vốn huy động để đầu tư cơ sở hạ tầng của ngân sách cấp tỉnh; tại mục 1 phần 1 Thông tư số 86/2004/TT-BTC ngày 18/9/2006 cua Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý vốn bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương cho NSĐP.

+ Đối với nguồn vốn từ tiền sử dụng đất (bao gồm cả đấu giá đất) các dự án công trình được bố trí theo thứ tự ưu tiên tập trung nguồn trả nợ các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng từ các năm trước, kinh phí còn lại mới bố trí cho các công trình khởi công mới và được cấp theo tiến độ thu, nộp trong năm.

2.2.2. Đối với lĩnh vực chi thường xuyên:

- Trên cơ sở dự toán năm được cấp có thẩm quyền giao, đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện rút dự toán chi đúng theo chế độ, định mức chi tiêu được ban hành, tất cả các khoản chi NSNN phải được kiểm tra, kiểm soát trong quá trình chi trả, thanh toán, các khoản chi phải có trong dự toán NSNN được cấp có thẩm quyền giao, chi đúng dự toán.

- Mọi khoản chi NSNN được thanh toán theo niên độ ngân sách, cấp ngân sách và đúng theo mục lục NSNN hiện hành; hàng tháng, quý, năm căn cứ vào dự toán năm được cấp có thẩm quyền giao, đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện rút dự toán chi theo chế độ, định mức chi tiêu quy định.

- Thực hiện khoán kinh phí quản lý hành chính cho tất cả các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn; đối với các đơn vị thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính thực hiện theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 20/4/2006 của Chính phủ và Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính; về nguyên tắc quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi NSNN theo Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 9/6/2006 của Bộ Tài chính.

- Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm kiểm soát các hồ sơ, chứng từ và thực hiện chi trả, thanh toán kịp thời các khoản chi NSNN đủ điều kiện thanh toán theo quy định, phối hợp với cơ quan tài chính, cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền trong việc kiểm tra tình hình sử dụng NSNN. Quản lý chi tiêu NSNN theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện kiểm tra, xét duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán trực thuộc và ngân sách cấp dưới theo chế độ quy định.

Điều 4. Công khai tài chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý và sử dụng NSNN.

- Các cấp, các ngành, các đơn vị sử dụng NSNN có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền phổ biến nâng cao ý thức trong việc thực hiện Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng cấp thực hiện cuộc vận động toàn dân thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Trong công tác điều hành ngân sách, thực hiện đầy đủ các biện pháp tiết kiệm chống lãng phí, quản lý chặt chẽ các khoản chi tiêu, các khoản mua sắm sửa chữa lớn tài sản theo đúng chế độ tiêu chuẩn định mức quy định. Tăng cường công tác thanh tra trong chi tiêu ngân sách nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí; phải hoàn thiện kịp thời những sơ hở trong cơ chế quản lý chính sách… để kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đưa ra các biện pháp khắc phục góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Nhà nước.

- NSNN các cấp thực hiện chế độ công khai theo quy định tại Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 6/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp NSNN và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính; các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện việc công bố công khai theo quy định tại Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 23/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được NSNN hỗ trợ; các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện công khai theo quy định tại Thông tư số 29/2005/TT-BTC ngày 4/4/2005 của Bộ Tài chính; các công trình đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN thực hiện công khai theo quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 2/2/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý, sử dụng vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN; đối với các quỹ có nguồn từ NSNN và các quỹ đóng góp của nhân dân thực hiện công khai theo hướng dẫn tại Thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11/3/2005 của Bộ Tài chính. NSNN các cấp, các đơn vị sử dụng ngân sách phải thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện quy chế công khai tại địa phương và gửi cơ quan chức năng để tổng hợp, đánh giá theo chế độ quy định.Điều 5. Tổ chức thực hiện

Căn cứ dự toán NSNN được Thủ tướng Chính phủ và UBND cấp trên giao, trên cơ sở những biện pháp tổ chức quản lý và điều hành ngân sách đã nêu trong quy định này, các Sở ban ngành, đoàn thể và đơn vị sử dụng ngân sách, UBND các huyện thành thị và xã, phường, thị trấn phải xây dựng thành chương trình và đề ra các biện pháp thực hiện đầy đủ nhiệm vụ dự toán NSĐP năm 2007. Quản lý có hiệu quả, đúng mục đích các nguồn vốn có nguồn gốc từ NSNN.Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Doãn Khánh (đã ký)

tải về 75.55 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương