TỈnh thanh hoátải về 14.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích14.69 Kb.
#21763


UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH THANH HOÁ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1843/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 10 tháng 6 năm 2011QUYẾT ĐỊNH

V/v giao đất cho Đồn Biên phòng 483 để sử dụng vào mục đích xây dựng Doanh trại đồn Biên phòng 483 tại xã Tam Chung, huyện Mường Lát.
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư;

Căn cứ Quyết định số 958/QĐ-TM ngày 08/6/2010 của Bộ Tổng tham mưu Phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Đồn BP Tam Chung - 483/Bộ CHBP tỉnh Thanh Hoá;

Xét Đơn xin giao đất số 72/ĐBP ngày 10/01/2011 của Đồn Biên phòng 483;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi tr­ường Thanh Hoá tại Tờ trình số: 289/TTr-STNMT ngày 31/5/2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thu hồi đất và giao đất cho Đồn Biên phòng 483, tại xã Tam Chung, huyện Mường Lát, để xây dựng: Doanh trại Đồn Biên phòng 483.

Diện tích khu đất: 41.510,8 m2. Bao gồm:

- Giao 320,4 m2 đất (đất của hộ gia đình, cá nhân, UBND huyện Mường Lát đã thu hồi theo thẩm quyền).

- Thu hồi 41.190,4 m2 đất do UBND xã Tam Chung quản lý.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Trích lục Bản đồ địa chính khu đất số 580/TLBĐ; tỷ lệ 1/1000; do Văn phòng Đăng kí quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá lập ngày 27/12/2010.

Thời hạn giao đất: Lâu dài.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, các đơn vị sau đây có trách nhiệm:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: Kiểm tra việc thực hiện quyết định này; Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc và các đơn vị có liên quan chỉnh lý hồ sơ địa chính; ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Đồn Biên phòng 483.

2. UBND huyện Mường Lát: Kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hoá theo quy định của pháp luật.

3. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hoá: Chuẩn bị đủ kinh phí để bồi thường cho Chủ có đất bị thu hồi theo quy định; sử dụng đất đúng vị trí, đúng diện tích, đúng mục đích và chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng và bảo vệ môi trường.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Cục Thuế, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát, Chủ tịch UBND xã Tam Chung, Đồn trưởng đồn Biên phòng 483 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Nh­ư điều 3 QĐ; KT. CHỦ TỊCH

- Lưu: VT, NN. PHÓ CHỦ TỊCH

(Truc62)
Nguyễn Đức Quyền (đã ký)


Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> All
All -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
All -> Sè: 1115/Q§-ubnd thanh Ho¸, ngµy 07 th¸ng 4 n¨m 2011
All -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúc
All -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúc
All -> Ñy ban nhn dn TØnh thanh hãa
All -> H§nd tØnh Thanh Ho¸ Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
All -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh Thanh Ho¸
All -> Uû ban nhn dn cénghoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
All -> TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
All -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hóA Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 14.69 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương