TIÊu chuẩn việt nam tcvn 11208: 2015 iso 3093: 2009tải về 0.68 Mb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích0.68 Mb.
1   2   3

A.2 Bột mì và tấm lõi

Đối với phòng thử nghiệm ở độ cao trên 750 m, nơi nhiệt độ sôi của nồi cách thủy thấp hơn 98 °C, tính FN theo mực nước biển, to, sử dụng Công thức (A.2):Trong đó:

X2 = - 849,41 + (3,956 0 x 10-7 x H2) + (454,19 x Ig tH) - (1,978 9 x 10-7 x lg tH x H2)

Trong đó:tH là giá trị chưa hiệu chính đo được ở độ cao H;

H là độ cao trên mực nước biển của phòng thử nghiệm, tính bằng mét (m).

Để tính FN từ công thức (A.1) và (A.2) có thể thay thế bằng cách đọc từ bảng chuyển đổi, cho phép hiệu chỉnh độ cao cụ thể, để thu được các FN đã hiệu chỉnh với từng giá trị đo được.


Phụ lục B

(tham khảo)

Kết quả của phép thử liên phòng thử nghiệmB.1 Bột mì

Phép thử được hướng dẫn bởi Hiệp hội Khoa học và công nghệ quốc tế về Ngũ cốc (ICC) giữa 11 phòng thử nghiệm (trong đó 10 kết quả được giữ lại) trên 10 mẫu bột mì cho kết quả thống kê (được đánh giá theo ICC 107/1[6]) nêu trong Bảng B.1.Bảng B.1 - D liệu về ch số rơi đối với bột mì

Các giá trị tính bằng giâyThông số

Mẫu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Giá trị trung bình

210,6

218,6

244,5

263,9

296,5

333,5

373,9

408,3

457,2

485,9

Độ lệch chuẩn lặp lại, sr,

4,51

4,22

5,03

4,73

5,28

6,74

4,74

10,96

10,88

16,70

Độ lệch chuẩn tương đối lặp lại, %

2,14

1,93

2,06

1,79

1,78

2,02

2,02

2,68

2,38

3,44

Giới hạn lặp lại, r(2,8 sr)

12,63

11,82

14,08

13,25

14,79

18,68

18,88

30,70

30,48

46,76

Độ lệch chuẩn tái lặp, sR

5,66

9,12

10,21

8,20

14,98

16,00

16,00

17,82

13,81

18,89

Độ lệch chuẩn tương đối tái lập, %

2,69

4,17

4,18

3,11

5,05

4,80

4,80

4,37

3,02

3,89

Giới hạn tái lập, R(2,8 sR)

15,84

25,53

28,59

22,97

41,94

44,82

44,82

49,91

38,67

52,90

Độ lệch chuẩn tương đối lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 3,44 %.

Độ lệch chuẩn tương đối tái lập nhỏ hơn hoặc bằng 5,05 %.CHÚ DẪN


là FN trung bình

R là giới hạn tái lập

r là giới hạn lặp lại

1 là công thức tái lập: R = 0,102 5 + 2,103Trong đó: là hệ số hiệu chỉnh đối với công thức tái lập

2 là công thức lặp lại: r = 0,106 9 - 13,547Trong đó: là hệ số hiệu chỉnh đối với công thức lặp lại


: data -> 2017
2017 -> Tcvn 6147-3: 2003 iso 2507-3: 1995
2017 -> Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố
2017 -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 10256: 2013 iso 690: 2010
2017 -> Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-cp ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2017 -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8400-3: 2010
2017 -> TIÊu chuẩn nhà NƯỚc tcvn 3133 – 79
2017 -> Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015
2017 -> Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-cp ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2017 -> Btvqh10 ngày 25 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam


1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương