Các Cục Hải quan tỉnh, thành phốtải về 6.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.08.2017
Kích6.84 Kb.
#32741

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 3046/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế nhập khẩu mặt hàng trứng Artemia

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2017

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Về việc xử lý thuế nhập khẩu đối với mặt hàng trứng Artemia, Bộ Tài chính đã có công văn số 3805/BTC-TCHQ ngày 23/3/2017 báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Ngày 26/4/2017, Văn phòng Chính phủ có công văn số 4251/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Thủ tướng về vấn đề này và yêu cầu Bộ Tài chính thực hiện theo quy định của pháp luật thuế hiện hành.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo thông báo tại công văn số 4251/VPCP-KTTH ngày 26/4/2017 của Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

- Thực hiện ấn định thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế đối với các trường hợp nhập khẩu mặt hàng trứng Artemia làm thức ăn cho tôm, đã khai báo, nộp thuế theo mã hàng khác với mã 0511.91.00.

- Báo cáo kết quả ấn định thuế và thu thuế ấn định bằng văn bản gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) trước ngày 30/5/2017.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./. 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- TT. Vũ Thị Mai (để báo cáo);
- TCT. Nguyễn Văn Cẩn (để báo cáo);
- Cục Kiểm tra sau thông quan (để thực hiện);
- Vụ Thanh tra Kiểm tra (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Đương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái


 

 
Каталог: data -> 2017
2017 -> Tcvn 6147-3: 2003 iso 2507-3: 1995
2017 -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 10256: 2013 iso 690: 2010
2017 -> Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-cp ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2017 -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8400-3: 2010
2017 -> TIÊu chuẩn nhà NƯỚc tcvn 3133 – 79
2017 -> Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015
2017 -> Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-cp ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2017 -> Btvqh10 ngày 25 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam
2017 -> U hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam

tải về 6.84 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương