Th ng sè kü thuËt con l¨n vá thÐp Tiªu chuÈn tht 133tải về 56.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích56.99 Kb.
Th«ng sè kü thuËt con l¨n vá thÐp

Tiªu chuÈn THT - 133


STT

L

L1

D

d

B

t

Cì bi + phít

1

200

240

133

25

14

4

6205ZZ

2

220

260

133

25

14

4

6205ZZ

3

240

280

133

25

14

4

6205ZZ

4

250

290

133

25

14

4

6205ZZ

5

270

310

133

25

14

4

6205ZZ

6

300

340

133

25

14

4

6205ZZ

7

320

360

133

25

14

4

6205ZZ

8

350

390

133

25

14

4

6205ZZ

9

380

420

133

25

14

4

6205ZZ

10

400

440

133

25

14

4

6205ZZ

11

450

490

133

25

14

4

6205ZZ

12

500

540

133

25

14

4

6205ZZ

13

550

590

133

25

14

4

6205ZZ

14

600

640

133

25

14

4

6205ZZ

15

650

690

133

25

14

4

6205ZZ

16

700

740

133

25

14

4

6205ZZ

17

750

790

133

25

14

4

6205ZZ

18

800

840

133

25

14

4

6205ZZ

19

850

890

133

25

14

4

6205ZZ

20

900

940

133

25

14

4

6205ZZ

21

950

990

133

25

14

4

6205ZZ

22

1000

1040

133

25

14

4

6205ZZ

23

1050

1090

133

25

14

4

6205ZZ

24

1100

1140

133

25

14

4

6205ZZ

25

1150

1190

133

25

14

4

6205ZZ

26

1200

1240

133

25

14

4

6205ZZ

: UserFiles -> File
File -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
File -> 29 Thủ tục công nhận tuyến du lịch cộng đồng
File -> BÀi phát biểu củA ĐẠi diện sinh viên nhà trưỜng sv nguyễn Thị Trang Lớp K56ktb
File -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin
File -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịCH
File -> UỶ ban quốc phòng và an ninh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> Số: 38/2009/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> KỲ HỌp thứ TÁM, quốc hội khóa XIII (20/10/2014 – 28/11/2014)
File -> UỶ ban thưỜng vụ quốc hội ban dân nguyện kỳ HỌp thứ SÁU quốc hội khoá XII
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương