Số: 3179/QĐ-ubnd thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2012tải về 16.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích16.51 Kb.
#15597

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

______________


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 3179/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH

Về cho phép thành lập Hội Đông y quận 7

Thành phố Hồ Chí MinhCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội và Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết định phê duyệt Điều lệ của hội hoạt động trong phạm vi quận - huyện, phường – xã, thị trấn;

Xét đơn đề nghị của ông Nguyễn Mạnh Hội, Trưởng Ban vận động thành lập Hội Đông y quận 7 ngày 17 tháng 4 năm 2012; đề nghị của Ủy ban nhân dân quận 7 tại Công văn số 1174/UBND-NV ngày 17 tháng 5 năm 2012 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 405/TTr-SNV ngày 13 tháng 6 năm 2012,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay cho phép thành lập Hội Đông y quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội Đông y quận 7 là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của những người hành nghề đông y, đông dược, các y bác sĩ và những người nghiên cứu về y dược cổ truyền Việt Nam sống tại quận 7 nhằm tập hợp, đoàn kết, giúp đỡ nhau nâng cao trình độ, tự nguyện đem khả năng, kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn phục vụ sức khỏe nhân dân trên địa bàn quận 7;

Hội Đông y quận 7 chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân quận 7;

Hội Đông y quận 7 là tổ chức có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của Nhà nước;

Biên chế, kinh phí hoạt động, trụ sở và phương tiện làm việc của Hội Đông y quận 7 do Hội tự lo liệu theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội và Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.

Điều 2. Hội Đông y quận 7 hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội sau khi được Đại hội hội viên thông qua và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 7 quyết định phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 7, Thủ trưởng các sở - ngành có liên quan và Hội Đông y quận 7 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Thường trực Thành ủy;

- TTUB: CT, các PCT;

- Ban Dân vận Thành ủy;

- Sở Nội vụ (3b);

- Sở Tài chính;

- Sở Y tế;

- Công an thành phố (PC 64);

- VPUB: Các PVP; Các Phòng CV;- Lưu: VT, VX-Nh) L.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Hứa Ngọc Thuận


Каталог: layouts -> lacvietbio -> fckUpload -> 2012-7
2012-7 -> KẾ hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong 6 tháng cuối năm 2012 tại thành phố Hồ Chí Minh
fckUpload -> CHỈ thị SỐ 51-ct/tw ngàY 04-01-2016 CỦa bộ chính trị Về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
fckUpload -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
fckUpload -> QuyếT ĐỊnh về ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
fckUpload -> Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ NỘi vụ
fckUpload -> ĐOÀn tncs hồ chí minh ban chấp hành trung ưƠNG
fckUpload -> HƯỚng dẫn về xử lý sai phạm trong việc thu phí, lệ phí
fckUpload -> Ban thưỜng trực số: 1209

tải về 16.51 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương