Số: 1837/QĐ-ubnd yên Bái, ngày 13 tháng 11 năm 2008tải về 14.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích14.15 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁICỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1837/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 13 tháng 11 năm 2008QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân bổ kinh phí bổ sung từ nguồn

sự nghiệp khoa học năm 2008

___________________________________Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Yªn B¸i

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 294/QĐ-UB ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định quản lý đề tài, dự án và các nhiệm vụ khoa học, công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ cấp tỉnh năm 2008;

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số: 27/TTr-SKHCN ngày 13 tháng 11 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Phân bổ kinh phí bổ sung từ Mục 3, Phần I, Phụ lục 1, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ và xác lập quyền sở hữu công nghiệp, và các nhiệm vụ khác được ghi tại Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 18/3/2008 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kế hoạch tài chính cho các nhiệm vụ hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái năm 2008 để hỗ trợ Sở Khoa học và Công nghệ bổ sung cơ sở vật chất kỹ thuật, tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ, với tổng kinh phí hỗ trợ là: 52.900.000 đồng (Năm mươi hai triệu chín trăm nghìn đồng chẵn).

Điều 2. Việc quản lý, cấp phát kinh phí cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tại Điều 1 theo Quyết định số 294/QĐ-UB ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định quản lý đề tài, dự án và các nhiệm vụ khoa học, công nghệ.Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái./.Nơi nhận:

- TT UBND tỉnh,

- Như điều 3 QĐ (thực hiện),

- Trung tâm Công báo tỉnh;- Lưu: VT, VX.

K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Nguyễn Văn Bình
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương