QuyếT ĐỊnh v/v ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởngtải về 69.01 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích69.01 Kb.
UỶ BAN TRUNG ƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBAN THƯỜNG TRỰC

Số: 1202 /QĐ-MTTW-BTT Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2011QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng

của Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp
BAN THƯỜNG TRỰC

UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003;

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 1999;

Căn cứ Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khoá VII);

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ;

Căn cứ kết quả thực hiện Thông tri số 23-TT/MTTW ngày 08/9/2006 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Uỷ ban MTTQ các cấp trong giai đoạn mới;

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên cơ sở trao đổi làm việc với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ngày 09/12/2011,QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế Thi đua, khen thưởng của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Thông tri số 23-TT/MTTW ngày 08/9/2006 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Điều 3. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các ban, đơn vị cơ quan Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận: TM. BAN THƯỜNG TRỰC

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW; PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ

- UBMTTQVN các tỉnh, thành phố; (Đã ký)

- Các tổ chức thành viên;

- Ban Thường trực MTTW;

- Các ban, đơn vị MTTW;

- Lưu: VT, PTĐKT. Vũ Trọng Kim

QUY CHẾ

Thi đua, khen thưởng của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

(Ban hành theo Quyết định số 1202/QĐ-MTTW-BTT ngày 13 tháng 12 năm 2011

của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam)
CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, đối tượng, tổ chức phong trào thi đua, danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, thủ tục, hồ sơ xét khen thưởng và một số nội dung liên quan đến công tác thi đua khen thưởng của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.Điều 2. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng

1. Nguyên tắc thi đua

Tự nguyện, công khai, đảm bảo tinh thần đoàn kết, hợp tác đạt chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào việc đăng ký thi đua của các tập thể, cá nhân theo mục tiêu, chỉ tiêu và nội dung thi đua. Những tập thể, cá nhân không đăng ký thi đua sẽ không được xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua.

2. Nguyên tắc khen thưởng

Bảo đảm chính xác, công khai, dân chủ, công bằng và kịp thời; thống nhất giữa tính chất, hình thức tổ chức các phong trào thi đua và đối tượng khen thưởng; thành tích đến đâu khen đến đó; tập thể, cá nhân được khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, xứng đáng là tấm gương sáng cho mọi người làm theo.

Không xét khen thưởng đối với những hồ sơ đề nghị khen thưởng không đúng thủ tục, quy trình và thời gian quy định.

Điều 3. Đối tượng được khen thưởng

1. Các tập thể, cá nhân thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp từ Trung ương tới địa phương, cơ sở và khu dân cư.

2. Các tập thể, cá nhân khác có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì phát động.

CHƯƠNG II

TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA, CÁC DANH HIỆU THI ĐUA

VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
Điều 4. Tổ chức phong trào thi đua

1. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thống nhất chương trình hành động với các tổ chức thành viên cùng cấp, phối hợp với chính quyền chỉ đạo, tổ chức, phát động phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Mặt trận.

2. Phát động phong trào thi đua phải có chương trình, kế hoạch, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, phạm vi và đối tượng thi đua cụ thể của địa phương, đơn vị mình. Nội dung của phong trào thi đua là thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động của Mặt trận, trọng tâm là thực hiện các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Ngày vì người nghèo", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", thông qua đó thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh và xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

3. Tổ chức phong trào thi đua phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức; thực hiện kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào; xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, cổ động cho phong trào thi đua.

4. Tổ chức thực hiện tốt đăng ký giao ước thi đua giữa các tập thể, cá nhân đối với các danh hiệu thi đua.

Điều 5. Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng

1. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” (gọi tắt là Kỷ niệm chương) là hình thức khen thưởng cao quý nhất của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam để tặng những cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.a) Tiêu chuẩn:

Kỷ niệm chương được tặng cho các cá nhân đã được khen thưởng Bằng khen của Ủy ban MTTQ cấp tỉnh trở lên và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Ủy viên Ủy ban MTTQ từ cấp Trung ương tới cấp huyện; Trưởng, Phó ban, đơn vị thuộc cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cơ quan Uỷ ban MTTQ cấp tỉnh có thời gian công tác Mặt trận ít nhất 10 năm trở lên.

- Uỷ viên Uỷ ban MTQ cấp xã có thời gian công tác Mặt trận ít nhất 15 năm, trong đó có ít nhất 05 năm liên tục giữ chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã hoặc Trưởng Ban công tác Mặt trận.

- Cán bộ chuyên trách thuộc cơ quan Ủy ban MTTQ từ cấp Trung ương tới cấp huyện có thời gian công tác Mặt trận ít nhất 15 năm trở lên. Đối với nhân viên hành chính, quản trị, tạp vụ, lái xe... có thời gian công tác Mặt trận ít nhất 20 năm.

Trường hợp cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, có thể nêu gương cho hệ thống Mặt trận cả nước học tập thì có thể đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương trước thời hạn quy định, nhưng cũng phải có trên ½ số năm công tác Mặt trận đã quy định ở trên.

- Các trường hợp được đề nghị tặng thưởng đặc cách Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” phải có thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc vận động, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc….b) Tổ chức xét tặng:

- Kỷ niệm chương được xét tặng định kỳ hằng năm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11) và chỉ tặng một lần cho mỗi cá nhân.

- Mỗi năm, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ cấp tỉnh được đề nghị tặng thưởng Kỷ niệm chương cho không quá 30 vị đủ tiêu chuẩn theo quy định và không quá 05 vị đề nghị xét đặc cách. Riêng 04 tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thanh Hoá, Nghệ An được đề nghị tặng thưởng Kỷ niệm chương cho không quá 40 vị đủ tiêu chuẩn theo quy định và không quá 07 vị đề nghị xét đặc cách.

- Đối với các trường hợp được tặng thưởng đặc cách Kỷ niệm chương phải được Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ cấp tỉnh hoặc Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam công nhận, đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ xem xét, quyết định.2. Cờ thi đua của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Cờ thi đua của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam gồm có 02 loại: Cờ xuất sắc toàn diện và Cờ xuất sắc.

Số lượng và loại Cờ thi đua xét tặng hằng năm sẽ do Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn cụ thể.

Cách thức xét tặng: Theo các cụm thi đua.a) Tiêu chuẩn:

- Cờ thi đua của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam được xét tặng vào dịp tổng kết năm công tác cho Uỷ ban MTTQ cấp tỉnh căn cứ theo các tiêu chuẩn như sau:

+ Hoàn thành xuất sắc, toàn diện chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tiêu chí thi đua và nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền địa phương; những hoạt động đột xuất (nếu có) trong năm và có đăng ký thi đua.

+ Có nhiều mô hình tốt, kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong việc hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Xây dựng và nhân rộng được nhiều điển hình, nhân tố mới để các đơn vị khác học tập.

+ Có biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Nội bộ đoàn kết, không có cá nhân trong cơ quan Uỷ ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

- Cờ thi đua của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam còn được xem xét tặng thưởng cho Uỷ ban MTTQ cấp tỉnh vào dịp tổng kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động và hướng dẫn (tiêu chuẩn cụ thể sẽ được quy định phù hợp với từng phong trào thi đua, cuộc vận động).b) Tổ chức xét tặng:

- Đối với cờ thi đua xét tặng vào dịp tổng kết năm công tác:

+ Phải có bản đăng ký thi đua từ đầu năm.

+ Có ý kiến nhận xét, đánh giá bằng văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ về những thành tích đã đạt được trong năm.

+ Có báo cáo những mô hình tốt, kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong việc hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Xây dựng và nhân rộng được các điển hình, nhân tố mới để các đơn vị khác học tập. Có bản tự chấm điểm.

+ Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét, trình Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định việc tặng thưởng Cờ thi đua của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho Uỷ ban MTTQ cấp tỉnh trên cơ sở kết quả bình xét thi đua tại Hội nghị giao ban cụm hàng năm, ý kiến nhận xét đánh giá đồng ý của đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phụ trách cụm thi đua và kết quả theo dõi chấm điểm của các ban, đơn vị thuộc cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

- Việc bình xét, đề nghị và quyết định tặng thưởng Cờ thi đua của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho Uỷ ban MTTQ cấp tỉnh vào dịp tổng kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động sẽ được hướng dẫn cụ thể phù hợp với từng phong trào thi đua, cuộc vận động cụ thể.

3. Bằng khen của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

a) Tiêu chuẩn:

- Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được tặng vào dịp tổng kết năm công tác cho các tập thể, cá nhân thuộc Uỷ ban MTTQ các cấp đạt tiêu chuẩn như sau:

+ Đối với tập thể: Là tập thể tiêu biểu trong số các tập thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm đạt chất lượng, hiệu quả cao và đã có 3 năm liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” hoặc là những tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong số những tập thể đã được tặng các hình thức khen thưởng của Uỷ ban MTTQ cấp tỉnh.

+ Đối với cá nhân: Là cá nhân tiêu biểu trong số các cá nhân hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm đạt chất lượng, hiệu quả cao và đã có 3 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” hoặc là những cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong số những cá nhân đã được tặng Bằng khen của Uỷ ban MTTQ cấp tỉnh.

- Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được tặng cho các tập thể, cá nhân lập được thành tích đặc biệt xuất sắc hoặc thành tích đột xuất, từng trường hợp cụ thể do Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét, quyết định.

- Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được tặng cho các tập thể, cá nhân khác có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì phát động và được các ban, đơn vị chuyên môn cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp tỉnh đề nghị.b) Tổ chức xét tặng:

- Đối với tập thể:

+ Cấp Trung ương: Việc tặng Bằng khen cho các tổ chức thành viên, các ban (đơn vị) thuộc cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét, trình Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định.

+ Cấp tỉnh: Chỉ khen Uỷ ban MTTQ cấp tỉnh/thành phố.

+ Cấp huyện: Cứ 05 huyện được đề nghị khen 01 huyện.

+ Cấp xã: Cứ 35 xã được đề nghị khen 01 xã.

+ Ban công tác Mặt trận: Cứ 150 Ban công tác Mặt trận được đề nghị khen 01 Ban công tác Mặt trận.

- Đối với cá nhân:

+ Việc tặng Bằng khen cho các cá nhân thuộc cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét, trình Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định.

+ Mỗi tỉnh được đề nghị không quá 02 cá nhân thuộc cơ quan Uỷ ban MTTQ cấp tỉnh và theo tỷ lệ 02 cá nhân/01 huyện (cứ 01 huyện được đề nghị không quá 02 cá nhân).4. Cờ thi đua của Uỷ ban MTTQ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Cờ thi đua của Uỷ ban MTTQ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là cấp tỉnh) được xét tặng vào dịp tổng kết năm công tác cho Uỷ ban MTTQ cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi tắt là cấp huyện) đạt các tiêu chuẩn, điều kiện và tuân theo quy trình xét tặng do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp tỉnh quy định.

b) Cờ thi đua của Uỷ ban MTTQ cấp tỉnh còn được xét tặng cho Uỷ ban MTTQ cấp huyện vào dịp tổng kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Uỷ ban MTTQ cấp tỉnh phát động và hướng dẫn. Tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình xét tặng do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp tỉnh quy định.

5. Bằng khen của Uỷ ban MTTQ cấp tỉnh

Đối tượng và tiêu chuẩn do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp tỉnh quy định cụ thể.6. Giấy khen của Uỷ ban MTTQ cấp huyện

Đối tượng và tiêu chuẩn do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện quy định cụ thể.7. Huân chương Đại đoàn kết dân tộc

Cá nhân nào đạt một trong các tiêu chuẩn dưới đây sẽ được Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét hiệp y khen thưởng hoặc đề nghị Chủ tịch nước tặng hoặc truy tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc:

a) Người có công đóng góp hoặc có sáng kiến trong việc đề xuất những chủ trương và có thành tích vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tổ chức thực hiện có hiệu quả, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

b) Người có quá trình cống hiến liên tục cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, đã giữ các chức vụ:

Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 10 năm trở lên hoặc có ít nhất 15 năm liên tục đảm nhiệm nhiệm vụ cấp trưởng của các tổ chức thành viên trong hệ thống Mặt trận từ cấp tỉnh trở lên.

Các đối tượng thuộc tiêu chuẩn này nếu đã được tặng hoặc truy tặng Huân chương các loại theo quy định tại khoản 1 các Điều 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29 và 30 của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ thì chưa được hiệp y khen thưởng hoặc đề nghị Chủ tịch nước tặng (hoặc truy tặng) “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc”.

Về cách thức tính thời gian giữ chức vụ (thể hiện quá trình cống hiến) thực hiện theo Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ.

c) Các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người dân tộc thiểu số, các doanh nhân tiêu biểu và người Việt Nam ở nước ngoài có thành tích xứng đáng trong việc vận động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

8. Đối với các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng khác như:

Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”, “Chiến sĩ thi đua cấp ngành”, “Tập thể lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động xuất sắc”, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen (Giấy khen) của Uỷ ban nhân dân các cấp, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các loại Huân chương các hạng và các phần thưởng danh dự khác thực hiện theo quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ và hướng dẫn của Uỷ ban nhân dân các cấp của địa phương mình.CHƯƠNG III

THỦ TỤC, HỒ SƠ XÉT KHEN THƯỞNG

VÀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH, TRAO TẶNG

Điều 6. Thủ tục xét khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Uỷ ban MTTQ các cấp căn cứ vào các tiêu chuẩn cụ thể đã được quy định cho từng danh hiệu thi đua, từng hình thức khen thưởng để tiến hành bình xét công khai, dân chủ và báo cáo kết quả với Ban Thường trực để xem xét, quyết định khen thưởng hoặc đề nghị Ban Thường trực cấp trên khen thưởng.

Hồ sơ đề nghị cấp trên khen thưởng gửi về bộ phận chuyên môn làm công tác thi đua khen thưởng để tổng hợp, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Điều 7. Hồ sơ đề nghị khen thưởng

1. Hồ sơ gồm có:

- Tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp chịu trách nhiệm xét, trình.

- Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cấp trình.

- Báo cáo thành tích có ý kiến xác nhận của Lãnh đạo cấp trực tiếp quản lý.2. Đối với trường hợp tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc hoặc có thành tích đột xuất thì bộ phận chuyên môn làm công tác thi đua khen thưởng có trách nhiệm phát hiện, hoàn chỉnh hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời; tuỳ theo thành tích đạt được để quyết định khen thưởng ở cấp mình hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng ngay sau khi tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc, đột xuất.

3. Hồ sơ, thủ tục đề nghị tặng thưởng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc thực hiện theo quy định của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.

Điều 8. Thẩm quyền quyết định và trao tặng

1. Các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng của Uỷ ban MTTQ cấp nào do Ban Thường trực cấp đó quyết định theo đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng cấp.

2. Cấp nào quyết định khen thưởng thì lãnh đạo cấp đó trực tiếp trao tặng hoặc uỷ quyền cho lãnh đạo cấp dưới trao tặng.

3. Bộ phận làm công tác thi đua khen thưởng có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ, vào sổ khen thưởng và gửi quyết định, hiện vật khen thưởng về Uỷ ban MTTQ cấp đề nghị khen thưởng.

CHƯƠNG IV

QUỸ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ MỨC CHI TIỀN THƯỞNG
Điều 9. Quỹ thi đua, khen thưởng

1. Quỹ thi đua, khen thưởng của Ủy ban MTTQ các cấp được hình thành, quản lý, sử dụng và quyết toán theo đúng các quy định tại Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/5/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.

2. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ cấp nào ra quyết định khen thưởng thì cấp đó chịu trách nhiệm chi tiền thưởng từ quỹ thi đua, khen thưởng do cấp mình quản lý.

Điều 10. Mức chi tiền thưởng

1. Mức chi tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.

2. Mức chi tiền thưởng kèm theo Cờ thi đua, Bằng khen của Uỷ ban MTTQ cấp tỉnh và Giấy khen của Uỷ ban MTTQ cấp huyện do Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ cùng cấp quyết định sau khi thống nhất với cơ quan tài chính cùng cấp.

CHƯƠNG V

KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng

Ban Thường trực và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Uỷ ban MTTQ các cấp có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và các điều khoản của Quy chế này; kịp thời phản ánh, đề xuất các giải pháp để thực hiện các quy định về thi đua, khen thưởng.Điều 12. Xử lý vi phạm

1. Tập thể, cá nhân thiếu trung thực trong việc kê khai thành tích để được khen thưởng thì bị huỷ bỏ quyết định khen thưởng và bị thu hồi hiện vật và tiền thưởng đã nhận; tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Cá nhân xác nhận sai sự thật hoặc làm giả hồ sơ, giấy tờ cho người khác để đề nghị khen thưởng; người lợi dụng chức vụ, quyền hạn quyết định khen thưởng trái pháp luật hoặc trái với Quy chế này thì tuỳ tính chất mà bị xử lý theo quy định của pháp luật và của Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 5 chương, 13 điều và có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Bãi bỏ Thông tri số 23-TT/MTTW ngày 08/9/2006 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp phản ánh về thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam (qua Phòng Thi đua – Khen thưởng thuộc Văn phòng cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam) để tổng hợp trình Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

Nơi nhận: TM. BAN THƯỜNG TRỰC

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW; PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ

- UBMTTQVN các tỉnh, thành phố; (Đã ký)

- Các tổ chức thành viên;

- Ban Thường trực MTTW;

- Các ban, đơn vị MTTW;- Lưu: VT, PTĐKT. Vũ Trọng Kim
: home -> vanbanHD
vanbanHD -> Ban thưỜng trực số: 23/hd-mttw-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vanbanHD -> Ban thưỜng trực số: 1685/mttw-btt v/v phối hợp dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vanbanHD -> Ban thưỜng trực số: 1395
vanbanHD -> Ban thưỜng trực số: 45 /hd-mttw-btt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vanbanHD -> Độc lập Tự do Hạnh phúc ban thưỜng trựC
vanbanHD -> Ban thưỜng trực số: 1213/mttw-btt v/v hướng dẫn tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2015 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vanbanHD -> HÀ NỘI-ĐIỆn biên phủ trên khôNG
vanbanHD -> Ban thưỜng trực số: 163 /kh-mttw-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vanbanHD -> Ban thưỜng trực số: 1839/mttw-btt v/v tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vanbanHD -> Ban thưỜng trực số: 1689/mttw-btt v/v tiếp công dân, xử lý đơn thư về bầu cử Đbqh khoá XIV và đại biểu HĐnd nhiệm kỳ 2016 2021 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương