Ban thưỜng trực số: 1839/mttw-btt v/v tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 19.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích19.88 Kb.


ỦY BAN TRUNG ƯƠNG

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAMBAN THƯỜNG TRỰC

Số: 1839/MTTW-BTT

V/v tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2016
Kính gửi:

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Từ ngày 20/3/2016 đến ngày 12/4/2016 các địa phương tiến hành tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thêm một số nội dung sau đây:

1. Về việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người được thôn, tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã

Mặc dù các thôn, tổ dân phố đã tiến hành hội nghị cử tri giới thiệu người ở thôn, tổ dân phố ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã (bước hai của quy trình hiệp thương), tuy nhiên đến bước bốn của quy trình hiệp thương vẫn phải tiếp tục tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được thôn, tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, tương tự như người do cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử.

Nội dung này đã được quy định trong Nghị quyết liên tịch số 11/2016/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 01/02/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (gọi tắt là Nghị quyết liên tịch số 11) và Nghị quyết số 1134/2016/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Đối với những người đang cư trú, làm việc ở thôn, tổ dân phố được phân bổ giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh (nếu có) thì cũng tổ chức tương tự.2. Về việc xác định nơi tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú đối với một số trường hợp cụ thể

Trong thực tiễn tổ chức các cuộc bầu cử vừa qua, một số trường hợp sau đây có thể vận dụng:

- Người ứng cử là cán bộ được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền điều động công tác hiện đang ở tại nhà công vụ, nhà khách của các cơ quan trung ương, địa phương thì lấy ý kiến cử tri địa phương nơi có nhà công vụ, nhà khách. Nếu người đó do đặc thù công tác ít có điều kiện tiếp xúc với nhân dân, nhất là với chi bộ, tổ dân phố, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư nơi mình đang ở thì có thể lấy ý kiến cử tri nơi gia đình người đó đang sinh sống.

- Người ứng cử là sĩ quan, chiến sỹ lực lượng vũ trang thì lấy ý kiến cử tri địa phương nơi đơn vị đóng quân; nếu người đó do đặc thù công tác ít có điều kiện tiếp xúc với nhân dân, nhất là với chi bộ, tổ dân phố, Ban công tác Mặt trận nơi đơn vị đóng quân thì có thể lấy ý kiến cử tri nơi gia đình người đó đang sinh sống.

3. Về việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của những người ứng cử đại biểu Quốc hội do các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương giới thiệu

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ có văn bản thông báo danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội do các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương giới thiệu đang cư trú ở địa phương hoặc thuộc các trường hợp thuộc Mục 2 nêu trên gửi Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh để các địa phương tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú.

Để việc tổ chức được tập trung, thống nhất, tránh phiền hà cho các địa phương cơ sở và các cơ quan, tổ chức hữu quan, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh tổ chức một hội nghị hướng dẫn chung cả việc lấy ý kiến cho người ứng cử đại biểu Quốc hội (trung ương và địa phương) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định tại Điều 21, Điều 22 Nghị quyết liên tịch số 11.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn và giúp đỡ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã thực hiện đúng pháp luật và một số hướng dẫn bổ sung trên.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Hội đồng bầu cử quốc gia;

- Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân và các đ/c trong Ban Chỉ đạo bầu cử của UBTWMTTQVN (BC);

- Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo;

- Lưu VP, DCPL.TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)


Nguyễn Văn Pha
: Home -> vanbanHD -> BaucuQH 13
BaucuQH 13 -> Ban thưỜng trực số: 1685/mttw-btt v/v phối hợp dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vanbanHD -> Ban thưỜng trực số: 1213/mttw-btt v/v hướng dẫn tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2015 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vanbanHD -> HÀ NỘI-ĐIỆn biên phủ trên khôNG
vanbanHD -> Ban thưỜng trực số: 163 /kh-mttw-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
BaucuQH 13 -> Ban thưỜng trực số: 1689/mttw-btt v/v tiếp công dân, xử lý đơn thư về bầu cử Đbqh khoá XIV và đại biểu HĐnd nhiệm kỳ 2016 2021 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
BaucuQH 13 -> Ủy ban thưỜng vụ quốc hội chính phủ ĐOÀn chủ TỊch ủy ban trung ưƠNG
BaucuQH 13 -> Ban thưỜng trực số: 192/kh-mttw-btt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
BaucuQH 13 -> Ủy ban mặt trận tổ quốC
BaucuQH 13 -> Ban thưỜng trực số: 2089
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương