Ban thưỜng trực số: 45 /hd-mttw-btt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 25.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích25.43 Kb.
#998

UỶ BAN TRUNG ƯƠNG

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAMBAN THƯỜNG TRỰC


Số: 45 /HD-MTTW-BTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2016

HƯỚNG DẪN

Một số hoạt động của Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố

trong dịp lễ Phật đản Phật lịch 2560 và mùa An cư Kiết hạ 2016
Để không ngừng phát huy vai trò, nhiệm vụ của chức sắc và đồng bào Phật giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn các hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp giúp đỡ Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp tổ chức lễ Phật đản Phật lịch 2560 và mùa An cư Kiết hạ năm 2016 như sau:

1- Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương thống nhất sự giúp đỡ và tạo điều kiện cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các tỉnh, thành phố và các Ban Trị sự Phật giáo ở các quận, huyện tổ chức tốt Đại lễ Phật đản Phật lịch 2560 và mùa An cư Kiết hạ năm 2016; phối hợp hướng dẫn giúp đỡ, tạo điều kiện để Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo cấp quận, huyện, thị xã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu GHPGVN nhiệm kỳ (2016 – 2021) theo đúng pháp luật của Nhà nước và các văn bản của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Thông bạch số: 025/2016/TB.HĐTS, ngày 07 tháng 3 năm 2016 về Hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2560 – DL.2016; Thông bạch số: 060/2016/TB.HĐTS, ngày 07 tháng 3 năm 2016 về việc Tổ chức An cư Kiết hạ PL.2560; Thông tư số:  292/TT. HĐTS, ngày 01 tháng 8 năm 2015 của Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam về hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021), bảo đảm trang nghiêm, chu đáo, tiết kiệm, trật tự an toàn xã hội và đúng quy định của pháp luật (có bản pho to 03 văn bản trên gửi kèm).

2- Mời đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên, các tổ chức tôn giáo ở địa phương tổ chức đoàn đại biểu của Mặt trận đi thăm hỏi, động viên, chúc mừng Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành hội; các Tổ đình lớn; các cơ sở y tế, giáo dục mầm non, bảo trợ xã hội, từ thiện nhân đạo trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các vị giáo phẩm, chức sắc Phật giáo tiêu biểu có uy tín; thăm hỏi tặng quà và động viên các gia đình phật tử có công với cách mạng, các gia đình phật tử neo đơn, gặp khó khăn trong cuộc sống, tập hợp tâm tư, nguyện vọng về các nhu cầu hợp pháp, chính đáng; các đề xuất, kiến nghị của Giáo hội và chức sắc, tăng ni, phật tử ở địa phương.

Khi thăm hỏi, tặng quà các Trung tâm bảo trợ xã hội (chăm sóc trẻ mồ côi, khuyết tật, người già cô đơn không nơi nương tựa...) của Phật giáo nên sử dụng Quỹ vì người nghèo để thăm hỏi, tặng quà.3- Liên hệ và thống nhất chương trình, nội dung với Ban Trị sự tỉnh, thành hội Phật giáo về việc bố trí thời gian phù hợp trong các lớp Hạ để đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố đến giới thiệu chuyên đề về: Đại đoàn kết dân tộc; Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; Quy chế giám sát và phản biện xã hội theo tinh thần Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường với các tôn giáo về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; Kế hoạch số: 246/KH-MTTW-BTT, ngày 03 tháng 5 năm 2012 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thông tư số: 065/TT/HĐTS ngày 12 tháng 5 năm 2012 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về “Sáng kiến lãnh đạo Phật giáo” tham gia phòng chống HIV/AIDS; các nội dung cần thiết khác theo đề nghị của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nêu tại Thông bạch số: 060/2016/TB.HĐTS, ngày 07 tháng 3 năm 2016 về tổ chức An cư Kiết hạ PL. 2560.

4- Trong dịp đi thăm hỏi, chúc mừng Đại lễ Phật đản cần đề nghị lãnh đạo các cấp của Giáo hội Phật giáo quan tâm, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các cơ quan ở Trung ương và địa phương vận động tăng ni, phật tử tích cực hưởng ứng tham gia và thực hiện tốt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

5- Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương đưa tin động viên, biểu dương những thành tựu Phật sự và thế sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố trong 35 năm qua; biểu dương những gương “Người tốt việc tốt”, các quý vị giáo phẩm, tăng ni, phật tử và những mô hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “Xây dựng chùa cảnh tinh tiến”, “Chùa cảnh văn hóa”, các mô hình Phật giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển giáo dục mầm non; hoạt động bảo trợ xã hội; dạy nghề; khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, tàn tật, người nhiễm HIV/AIDS...

Động viên, khuyến khích Ban Trị sự các tỉnh, thành phố tích cực phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống tốt đẹp của Phật giáo trong việc tham gia bảo đảm về trật tự an toàn giao thông; tham gia bảo vệ môi trường, phòng ngừa và ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội; chung tay giúp đỡ đồng bào gặp thiên tai, bão lũ và đồng bào gặp hoàn cảnh khó khăn; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và địa phương phát động; đồng thời phản ánh hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong dịp Lễ.6- Trong dịp Đại lễ và mùa An cư Kiết hạ cần chủ động phối hợp với các ban, ngành, viện chức năng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tăng cường giáo dục, khuyến khích các tăng ni trẻ tích cực thực hành đời sống đạo hạnh, giữ gìn giới luật, thực hiện nếp sống thanh bần, giản dị của tu sỹ Phật giáo.

Tăng cường phổ biến, vận động tăng ni, tín đồ, phật tử hiểu đúng chính pháp, hạn chế các hủ tục như: dâng sao giải hạn, đốt vàng mã thái quá, bói toán, đổi tiền lẻ để dâng Phật, Bồ tát,…ăn mặc không phù hợp, giết mổ, bày bán thịt động vật tại nơi trang nghiêm, thiền tịnh, trái với giáo lý, giáo luật của đạo Phật, gây phản cảm trong quần chúng nhân dân.7- Phối hợp với các ngành chức năng của địa phương, các cấp Giáo hội chủ động nắm bắt tình hình các cá nhân và tổ chức lợi dụng danh nghĩa Phật giáo tổ chức các hoạt động trái với quy định của pháp luật và Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; tuyên truyền, chống phá, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo; kịp thời báo cáo, kiến nghị cơ quan chức năng xem xét, ngăn chặn, giải quyết theo đúng chính sách pháp luật hiện hành.

Trong quá trình tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư Kiết hạ, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố cần thường xuyên nắm bắt tình hình, sau Đại lễ có báo cáo kịp thời về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (qua Ban Tôn giáo, Điện thoại: 080.461.49 - Fax: 04.39287.400).Nơi nhận:

- Chủ tịch UBTWMTTQVN (để báo cáo);

- BTT UBTWMTTQVN (để báo cáo);

- BTT UBMTTQVN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương Đảng; Ban Dân vận TW; Ban Tuyên giáo TW;

- Văn phòng Chính phủ; Bộ Công an; Bộ Nội vụ (BTGCP);

- Một số tổ chức thành viên của MTTQVN;

- Giáo hội Phật giáo Việt Nam (VPI + VPII);

- Các ban, đơn vị thuộc MTTW;

- Lưu: VP, Ban Tôn giáo.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Bá Trình

Каталог: home -> vanbanHD -> Nam%202016
vanbanHD -> Ban thưỜng trực số: 1213/mttw-btt v/v hướng dẫn tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2015 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vanbanHD -> HÀ NỘI-ĐIỆn biên phủ trên khôNG
vanbanHD -> Ban thưỜng trực số: 163 /kh-mttw-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vanbanHD -> Ban thưỜng trực số: 1839/mttw-btt v/v tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vanbanHD -> Ban thưỜng trực số: 1689/mttw-btt v/v tiếp công dân, xử lý đơn thư về bầu cử Đbqh khoá XIV và đại biểu HĐnd nhiệm kỳ 2016 2021 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Nam%202016 -> Ban thưỜng trực số: 1932
Nam%202016 -> Độc lập Tự do Hạnh phúc ban thưỜng trựC
Nam%202016 -> UỶ ban trung ưƠng mặt trận tổ quốc việt nam
Nam%202016 -> Ban thưỜng trực số: 32/hd-mttw-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Nam%202016 -> Ban thưỜng trực số: 34 /hd-mttw-btt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 25.43 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương