«Quản trị Tài sản cố định trong Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa»tải về 1.93 Mb.
trang7/17
Chuyển đổi dữ liệu08.07.2016
Kích1.93 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

635

Chi phí taøi chính6351

Chi phí cho vay

x
63511

Chi phí traû laõi tieàn vay

x
63512

Chi phí traû laõi tín phieáu, traùi phieáu

x
63513

Chi phí traû laõi mua haøng traû chaäm

x
63518

Khaùc

x
6353

Chi phí ñaàu tö

x
63531

Chi phí ñaàu tö vaøo Coâng ty con

x
63532

Chi phí ñaàu tö vaøo Coâng ty lieân doanh, lieân keát vaø ñaàu tö daøi haïn khaùc

x
6354

Chi phí hoaït ñoäng ñaàu tö mua, baùn chöùng khoaùn ngaén haïn, daøi haïn.

x
6355

Chi phí caùc hoaït ñoäng ñaàu tö khaùc

x
6356

Chi phí veà cheânh leäch tyû giaù ngoaïi teä

x
63561

Chi phí veà cheânh leäch tyû giaù ngoaïi teä ñaõ thöïc hieän

x
63562

Chi phí veà cheânh leäch tyû giaù ngoaïi teä chöa thöïc hieän

x
6357

Chi phí chuyeån nhöôïng voán

x
6358

Chi phí hoaït ñoäng taøi chính khaùc

x
641

Chi phí baùn haøng6411

Chi phí nhaân vieân64111

Tieàn löông nhaân vieân baùn haøng

x
64112

BHXH, BHYT, KPCÑ

x
6412

Chi phí vaät lieäu bao bì6413

Chi phí duïng cuï, ñoà duøng6414

Chi phí khaáu hao TSCÑ6415

Chi phí baûo haønh6416

Chi phí söûa chöõa lôùn TSCÑ

x
64161

Söûa chöõa lôùn

x
641611

Töï laøm

x
6416111

Vaät lieäu

x
6416112

Nhaân coâng

x
6416113

Maùy thi coâng

x
6416118

Chi phí khaùc

x
641612

Thueâ ngoaøi

x
64162

Söûa chöõa thöôøng xuyeân

x
641621

Vaät lieäu

x
641622

Nhaân coâng

x
6416221

Löông

x
6416222

BHXH, BHYT, KPCÑ

x
641623

Chi phí khaùc

x
6417

Chi phí dòch vuï mua ngoaøi

x
64171

Ñieän, nöôùc

x
64172

Ñieän thoaïi, böu phí

x
64173

Chi phí hoa hoàng ñaïi lyù

x
64178

Dòch vuï khaùc

x
6418

Chi phí baèng tieàn khaùc64181

Quaûng caùo, tuyeân truyeàn

x
64182

Chi phí khuyeán maïi

x
64183

Hoa hoàng moâi giôùi vaø phaùt trieån khaùch haøng

x
64185

Aên ca

x
64188

Caùc chi phí baèng tieàn khaùc

x
6419

Chi phí baùn haøng khaùc

x
642

Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp6421

Chi phí nhaân vieân quaûn lyù64211

Tieàn löông nhaân vieân quaûn lyù

x
64212

BHXH, BHYT, KPCÑ

x
6422

Chi phí vaät lieäu quaûn lyù6423

Chi phí ñoà duøng vaên phoøng6424

Chi phí khaáu hao TSCÑ6425

Thueá, phí vaø leä phí64251

Thueá nhaø ñaát

x
64258

Thueá, phí vaø leä phí khaùc

x
6426

Chi phí döï phoøng6427

Chi phí dòch vuï mua ngoaøi64271

Ñieän, nöôùc

x
64272

Ñieän thoaïi, böu phí

x
64273

Mua baûo hieåm taøi saûn

x
64278

Dòch vuï khaùc

x
6428

Chi phí baèng tieàn khaùc64281

Chi phí hoäi nghò, tieáp khaùch

x
64282

Chi phí ñaøo taïo

x
64283

Coâng taùc phí, taøu xe ñi pheùp

x
64284

Chi phí mua coâng suaát phaûn khaùng

x
64285

Chi nghieân cöùu khoa hoïc, saùng kieán caûi tieán

x
64286

Nghieäp vuï phí

x
64288

Chi phí quaûn lyù baèng tieàn khaùc

x
6429

Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp khaùc

x
64291

Söûa chöõa lôùn TSCÑ

x
642911

Töï laøm

x
6429111

Vaät lieäu

x
6429112

Nhaân coâng

x
6429113

Maùy thi coâng

x
6429118

Chi phí khaùc

x
642912

Thueâ ngoaøi

x
64292

Söûa chöõa thöôøng xuyeân

x
642921

Vaät lieäu

x
642922

Nhaân coâng

x
6429221

Tieàn löông nhaân vieân quaûn lyù

x
6429222

BHXH, BHYT, KPCÑ

x
642923

Chi phí khaùc

x
64293

An toaøn lao ñoäng, veä sinh coâng nghieäp

x
64294

Baûo veä phoøng chaùy, choáng baõo luït

x
64295

Aên ca

x
64296

Thöôûng tieát kieäm nguyeân, nhieân, vaät lieäu

x
64297

Chi phí trôï caáp maát vieäc laøm

x
64298

Caùc chi phí khaùc

x
LOAÏI TK 7

THU NHAÄP KHAÙC711

Thu nhaäp khaùc7111

Nhöôïng baùn, thanh lyù taøi saûn

x
7112

Thu tieàn ñöôïc phaït do khaùch haøng vi phaïm hôïp ñoàng

x
71121

Hôïp ñoàng ñieän

x
71122

Hôïp ñoàng khaùc

x
71123

Phaït vi phaïm söû duïng ñieän

x
7113

Thu caùc khoaûn nôï khoù ñoøi ñaõ xöû lyù xoùa soå

x
7114

Caùc khoaûn thueá ñöôïc NSNN hoaøn laïi

x
7115

Thu caùc khoaûn nôï phaûi traû khoâng xaùc ñònh ñöôïc chuû

x
7116

Caùc khoaûn tieàn thöôûng cuûa khaùch haøng lieân quan ñeán tieâu thuï haøng hoùa, saûn phaåm, dòch vuï khoâng tính trong doanh thu (neáu coù)

x
7117

Thu nhaäp quaø bieáu, quaø taëng baèng tieàn, hieän vaät cuûa caùc toå chöùc, caù nhaân taëng cho doanh nghieäp

x
7118

Caùc khoaûn thu nhaäp kinh doanh cuûa nhöõng naêm tröôùc bò boû soùt hay queân ghi soå keá toaùn, naêm nay môùi phaùt hieän ra,…

x
7119

Thu nhaäp khaùc

x
LOAÏI TK 8

CHI PHÍ KHAÙC811

Chi phí khaùc8111

Chi phí thanh lyù, nhöôïng baùn taøi saûn vaø giaù trò coøn laïi cuûa taøi saûn thanh lyù, nhöôïng baùn (neáu coù).

x
8112

Tieàn phaït do vi phaïm hôïp ñoàng

x
81121

Hôïp ñoàng ñieän

x
81122

Hôïp ñoàng khaùc

x
81123

Tieàn phaït vi phaïm söû duïng ñieän

x
8113

Chi phí thu hoài caùc khoaûn nôï khoù ñoøi ñaõ söû lyù xoùa soå

x
8114

Bò phaït thueá, truy noäp thueá

x
8115

Chi phí veà caùc khoaûn nôï phaûi traû nhöng khoâng xaùc ñònh ñöôïc chuû

x
8119

Caùc khoaûn chi phí khaùc

x
821

Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp8211

Chi phí thueá TNDN hieän haønh8212

Chi phí thueá TNDN hoaõn laïi: nonghocbucket -> UploadDocument server07 id114188 190495
UploadDocument server07 id114188 190495 -> ChuyêN ĐỀ ĐIỀu khiển tán sắC
UploadDocument server07 id114188 190495 -> Trong khuôn khổ Hội nghị của fifa năm 1928 được tổ chức tại Amsterdam (Hà Lan), Henry Delaunay đã đưa ra một đề xuất mang tính đột phá đối với lịch sử bóng đá
UploadDocument server07 id114188 190495 -> MỤc lục phần I: MỞ ĐẦU
UploadDocument server07 id114188 190495 -> Khóa luận tốt nghiệp 2010 Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong thời kì tới 85
UploadDocument server07 id114188 190495 -> ĐỒ Án tốt nghiệp tk nhà MÁY ĐƯỜng hiệN ĐẠi rs
UploadDocument server07 id114188 190495 -> Đề tài: Qúa trình hình thành và phát triển an sinh xã hội ở Việt Nam
UploadDocument server07 id114188 190495 -> Chuyên đề tốt nghiệp Trần Thị Ngọc – lt2 khct L ời cảM ƠN
UploadDocument server07 id114188 190495 -> Địa vị của nhà vua trong nhà nước phong kiến Việt Nam
UploadDocument server07 id114188 190495 -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học bách khoa hà NỘI Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương