«Quản trị Tài sản cố định trong Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa»tải về 1.93 Mb.
trang5/17
Chuyển đổi dữ liệu08.07.2016
Kích1.93 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

338

Phaûi traû, phaûi noäp khaùc3381

Taøi saûn thöøa chôø giaûi quyeát3382

Kinh phí coâng ñoaøn3383

Baûo hieåm xaõ hoäi3384

Baûo hieåm y teá3385

Phaûi traû veà coå phaàn hoùa33851

Phaûi traû veà baùn coå phaàn thuoäc voán Nhaø nöôùc

x
33852

Phaûi traû veà baùn taøi saûn loaïi ra khoûi giaù trò doanh nghieäp

x
33858

Khaùc

x
3386

Nhaän kyù quyõ, kyù cöôïc ngaén haïn3387

Doanh thu chöa thöïc hieän33871

Hoaït ñoäng SXKD

x
33872

Hoaït ñoäng ñaàu tö

x
33873

Hoaït ñoäng taøi chính

x
3388

Phaûi traû, phaûi noäp khaùc
x

3389

Phaûi traû dòch vuï vieãn thoâng vaø CNTT

x
33891

Cöôùc dòch vuï

x
33892

Khaùc

x
341

Vay daøi haïn3411

Tieàn Vieät Nam

x
3412

Ngoaïi teä

x

x

342

Nôï daøi haïn3421

Thueâ taøi chính

x
34211

Tieàn Vieät Nam34212

Ngoaïi teä3422

Khaùc

x
34221

Tieàn Vieät Nam34222

Ngoaïi teä343

Traùi phieáu phaùt haønh3431

Meänh giaù traùi phieáu3432

Chieát khaáu traùi phieáu3433

Phuï troäi traùi phieáu344

Nhaän kyù quyõ,kyù cöôïc daøi haïn347

Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû351

Quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm352

Döï phoøng phaûi traûLOAÏI TK 4

VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU411

Nguoàn voán kinh doanh4111

Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu41111

Voán ngaân saùch

x
41112

Voán goùp

x
4112

Thaëng dö voán coå phaàn4118

Voán khaùc412

Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn413

Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi4131

Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi ñaùnh giaù laïi cuoái naêm taøi chính4132

Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi trong giai ñoaïn ÑTXDCB41321

Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi chöa thöïc hieän

x
41322

Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi ñaùnh giaù laïi cuoái kyø

x
414

Quyõ ñaàu tö phaùt trieån415

Quyõ döï phoøng taøi chính417

Quyõ hoà trôï saép xeáp vaø coå phaàn hoùa DNNN

x
4171

Toång Coâng ty

x
4172

Coâng ty

x
418

Caùc quyõ khaùc thuoäc voán chuû sôû höõu419

Coå phieáu quyõ421

Lôïi nhuaän chöa phaân phoái4211

Lôïi nhuaän chöa phaân phoái naêm tröôùc4212

Lôïi nhuaän chöa phaân phoái naêm nay4213

Cheânh leäch thu, chi chöa xöû lyù cuûa caùc Ban QLDA vaø caùc ñôn vò söï nghieäp.

x
431

Quyõ khen thöôûng phuùc lôïi4311

Quyõ khen thöôûng4312

Quyõ phuùc lôïi4313

Quyõ phuùc lôïi ñaõ hình thaønh TSCÑ4314

Quõy hoã trôï nhöõng ngöôøi hy sinh, bò cheát, MKNLÑ

x
441

Nguoàn voán ÑTXD cô baûn4411

Ngaân saùch Nhaø nöôùc

x

x

4412

Voán töï boå sung

x

x

461

Nguoàn kinh phí söï nghieäp
x

4611

Nguoàn kinh phí söï nghieäp naêm tröôùc46111

NSNN caáp

x
46112

Toång Coâng ty caáp

x
46113

Caùc Coâng ty, dôn vò traû

x
46114

Söï nghieäp coù thu

x
46118

Nguoàn khaùc

x
4612

Nguoàn kinh phí söï nghieäp naêm nay46121

NSNN caáp

x
46122

Toång Coâng ty caáp

x
46123

Caùc Coâng ty, ñôn vò traû

x
46124

Söï nghieäp coù thu

x
46128

Nguoàn khaùc

x
466

Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ

x
LOAÏI TK 5

DOANH THU511

Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï5111

Doanh thu baùn ñieän

x
51111

Ñieän kinh doanh

x
51112

Ñieän coâng ích

x
51113

Tieàn thu coâng suaát phaûn khaùng

x
5112

Doanh thu veà vieãn thoâng vaø CNTT

x
51121

Thoâng tin vieãn thoâng noäi boä

x
51122

Thoâng tin vieãn thoâng coâng coäng

x
511221

Cho thueâ keânh luoàng

x
511222

E-Tel

x
511223

CDMA

x
5112231

Dòch vuï ñieän thoaïi E-Com

x
5112232

Dòch vuï ñieän thoaïi E-Phone

x
5112233

Dòch vuï ñieän thoaïi E-Mobile

x
511224

Ñieän thoaïi Voice IP trong nöôùc, quoác teá

x
511225

Truy caäp vaø keát noái Internet

x
511228

Caùc dòch vuï vieãn thoâng khaùc

x
51123

Coâng ngheä thoâng tin

x
5113

Doanh thu saûn phaåm khaùc

x
51131

Xaây laép ñieän

x
51132

Khaûo saùt thieát keá

x
511321

Khaûo saùt

x
511322

Thieát keá

x
51133

Cô khí, thieát bò ñieän

x
51134

Maéc daây, ñaët ñieän

x
51135

Söûa chöõa thí nghieäm ñieän

x
51138

Caùc saûn phaåm khaùc

x
5114

Doanh thu cung caáp dòch vuï

x
51141

Dòch vuï taøi chính

x
51142

Dòch vuï cho thueâ taøi saûn

x
511421

Cho thueâ coät ñieän, thieát bò ñieän

x
511422

Cho thueâ taøi saûn vaø thieát bò vieãn thoâng

x
511423

Cho thueâ nhaø vaø taøi saûn khaùc

x
511424

Cho thueâ nhaø ôû CNCNV

x
51143

Nhaø khaùch, khaùch saïn

x
51144

Vaän taûi, boác dôõ

x
51148

Khaùc

x
5115

Doanh thu trôï caáp, trôï giaù

x
5116

Doanh thu baùn vaät tö haøng hoùa

x
5117

Doanh thu kinh doanh baát ñoäng saûn ñaàu tö: nonghocbucket -> UploadDocument server07 id114188 190495
UploadDocument server07 id114188 190495 -> ChuyêN ĐỀ ĐIỀu khiển tán sắC
UploadDocument server07 id114188 190495 -> Trong khuôn khổ Hội nghị của fifa năm 1928 được tổ chức tại Amsterdam (Hà Lan), Henry Delaunay đã đưa ra một đề xuất mang tính đột phá đối với lịch sử bóng đá
UploadDocument server07 id114188 190495 -> MỤc lục phần I: MỞ ĐẦU
UploadDocument server07 id114188 190495 -> Khóa luận tốt nghiệp 2010 Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong thời kì tới 85
UploadDocument server07 id114188 190495 -> ĐỒ Án tốt nghiệp tk nhà MÁY ĐƯỜng hiệN ĐẠi rs
UploadDocument server07 id114188 190495 -> Đề tài: Qúa trình hình thành và phát triển an sinh xã hội ở Việt Nam
UploadDocument server07 id114188 190495 -> Chuyên đề tốt nghiệp Trần Thị Ngọc – lt2 khct L ời cảM ƠN
UploadDocument server07 id114188 190495 -> Địa vị của nhà vua trong nhà nước phong kiến Việt Nam
UploadDocument server07 id114188 190495 -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học bách khoa hà NỘI Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương