PHẬt thuyếT ĐẠi thừa vô LƯỢng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẲng giác kinhtải về 384.82 Kb.
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích384.82 Kb.
1   2   3   4   5
Phẩm 7: Tất thành Chánh Giác

Đệ thất
Phật cáo A Nan:

Nhĩ thời Pháp Tạng tỳ-kheo thuyết thử nguyện dĩ.

Dĩ kệ tụng viết:
Ngã kiến siêu thế chí

Tất chí vô thượng đạo

Tư nguyện bất mãn túc,

Thệ bất thành Đẳng Giác

Phục vi đại thí chủ

Phổ tế chư cùng khổ

Linh bỉ chư quần sanh,

Trường dạ vô ưu não,

Xuất sanh chúng thiện căn,

Thành tựu Bồ Đề quả,

Ngã nhược thành Chánh Giác

Lập danh Vô Lượng Thọ

Chúng sanh văn thử hiệu,

Câu lai ngã sát trung,

Như Phật kim sắc thân,

Diệu tướng tất viên mãn,

Diệc dĩ đại bi tâm,

Lợi ích chư quần phẩm,

Ly dục thâm chánh niệm,

Tịnh huệ tu phạm hạnh.
Nguyện ngã trí huệ quang,

Phổ chiếu thập phương sát,

Tiêu trừ tam cấu minh,

Minh tế chúng ách nạn.

Tất xả tam đồ khổ

Diệt chư phiền não ám

Khai bỉ trí huệ nhãn

Hoạch đắc quang minh thân.

Bế tắc chư ác đạo

Thông đạt thiện thú môn

Vị chúng khai Pháp tạng

Quảng thí công đức bảo.


Như Phật vô ngại trí,

Sở hành từ mẫn hạnh,

Thường tác Thiên nhân sư

Đắc vi tam giới hùng

Thuyết pháp sư tử hống

Quảng độ chư hữu tình

Viên mãn tích sở nguyện

Nhất thiết giai thành Phật.

Tư nguyện nhược khắc quả

Đại thiên ứng cảm động

Hư không chư thiên thần

Đương vũ trân diệu hoa.


Phật cáo A Nan:

“Pháp Tạng tỳ-kheo thuyết thử tụng dĩ,

ứng thời phổ địa lục chủng chấn động,

thiên vũ diệu hoa, dĩ tán kỳ thượng.

Tự nhiên âm nhạc không trung tán ngôn,

quyết định tất thành Vô Thượng Chánh Giác.”

Phẩm 8: Tích công lũy đức

Đệ bát
A Nan! Pháp Tạng tỳ-kheo ư Thế Tự Tại

Vương Như Lai tiền,

cập chư Thiên Nhân, đại chúng chi trung,

phát tư hoằng thệ nguyện dĩ.

Trụ Chân Thật Huệ, dũng mãnh tinh tấn,

nhất hướng chuyên chí trang nghiêm diệu độ.

Sở tu Phật quốc, khai khuyếch quảng đại,

siêu thắng độc diệu, kiến lập thường nhiên,

vô suy vô biến.

Ư vô lượng kiếp, tích thực đức hạnh.

Bất khởi tham sân si dục chư tưởng,

bất trước sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp.

Đản nhạo ức niệm quá khứ chư Phật,

sở tu thiện căn.

Hành tịch tĩnh hạnh, viễn ly hư vọng.

Y chân đế môn, thực chúng đức bổn.

Bất kế chúng khổ, thiểu dục tri túc.

Chuyên cầu bạch pháp, huệ lợi quần sanh.

Chí nguyện vô quyện, Nhẫn lực thành tựu.
Ư chư hữu tình, thường hoài từ nhẫn,

hòa nhan ái ngữ, khuyến dụ sách tấn.
Cung kính Tam Bảo, phụng sự sư trưởng.

Vô hữu hư ngụy, siểm khúc chi tâm.
Trang nghiêm chúng hạnh, quỹ phạm cụ túc.

Quán pháp như hóa, tam-muội thường tịch.

Thiện hộ khẩu nghiệp, bất cơ tha quá.

Thiện hộ thân nghiệp, bất thất luật nghi.

Thiện hộ ý nghiệp, thanh tịnh vô nhiễm.
Sở hữu quốc thành, tụ lạc, quyến thuộc,

trân bảo, đô vô sở trước.

Hằng dĩ Bố Thí, Trì Giới, Nhẫn Nhục,

Tinh Tấn, Thiền Định, Trí Huệ, Lục Độ chi hạnh,

giáo hóa an lập chúng sanh,

trụ ư vô thượng chân chánh chi đạo.


Do thành như thị chư thiện căn cố, sở sanh chi xứ,

vô lượng bảo tạng, tự nhiên phát ứng;

hoặc vi trưởng giả cư sĩ, hào tánh tôn quý,

hoặc vi sát-lợi Quốc vương, Chuyển Luân

thánh đế,

hoặc vi Lục Dục thiên chủ, nãi chí Phạm Vương.


Ư chư Phật sở, tôn trọng cúng dường,

vị tằng gián đoạn.

Như thị công đức, thuyết bất năng tận.


Thân khẩu thường xuất vô lượng diệu hương,

do như chiên-đàn, ưu-bát-la hoa,

kỳ hương phổ huân, vô lượng thế giới.

Tùy sở sanh xứ, sắc tướng đoan nghiêm,

tam thập nhị tướng, bát thập chủng hảo,

tất giai cụ túc.

Thủ trung thường xuất vô tận chi bảo,

trang nghiêm chi cụ, nhất thiết sở tu,

tối thượng chi vật, lợi lạc hữu tình.
Do thị nhân duyên,

năng linh vô lượng chúng sanh,

giai phát A Nậu Đa La Tam Miệu

Tam Bồ Đề tâm.Phẩm 9: Viên mãn thành tựu

Đệ cửu
Phật cáo A Nan:

“Pháp Tạng tỳ-kheo tu Bồ Tát hạnh,

tích công lũy đức, vô lượng vô biên.

Ư nhất thiết pháp, nhi đắc tự tại,

phi thị ngữ ngôn phân biệt, chi sở năng tri.
Sở phát thệ nguyện viên mãn thành tựu,

như thật an trụ, cụ túc trang nghiêm,

oai đức quảng đại, thanh tịnh Phật độ.”
A Nan văn Phật sở thuyết, bạch Thế Tôn ngôn:

“Pháp Tạng Bồ Tát, thành Bồ Đề giả,

vi thị quá khứ Phật da?

Vị lai Phật da?

Vi kim hiện tại tha phương thế giới da?”
Thế Tôn cáo ngôn:

“Bỉ Phật Như Lai, lai vô sở lai, khứ vô sở khứ,

vô sanh, vô diệt, phi quá hiện vị lai.

Đản dĩ thù nguyện độ sanh,

hiện tại Tây phương, khứ Diêm Phù Đề

bá thiên câu-chi-na-do-tha Phật sát,
hữu thế giới danh viết Cực Lạc.

Pháp Tạng thành Phật, hiệu A Mi Đà.

Thành Phật dĩ lai, ư kim thập kiếp.

Kim hiện tại thuyết pháp,

hữu vô lượng vô số Bồ Tát, Thanh Văn chi chúng,

cung kính vi nhiễu.”
Phẩm 10: Giai nguyện tác Phật

Đệ thập
Phật thuyết A Mi Đà Phật vi Bồ Tát

cầu đắc thị nguyện thời,

A Xà Vương tử, dữ ngũ bá đại trưởng giả,

văn chi giai đại hoan hỷ,

các trì nhất kim hoa cái,

câu đáo Phật tiền tác lễ.

Dĩ hoa cái thượng Phật dĩ,

khước tọa nhất diện thính kinh,

tâm trung nguyện ngôn:

“Linh ngã đẳng tác Phật thời,

giai như A Mi Đà Phật.”
Phật tức tri chi, cáo chư tỳ-kheo:

“Thị vương tử đẳng, hậu đương tác Phật.

Bỉ ư tiền thế trụ Bồ Tát đạo,

vô số kiếp lai cúng dường tứ bá ức Phật.

Ca Diếp Phật thời, bỉ đẳng vi ngã đệ tử,

kim cúng dường ngã, phục tương trị dã.”


Thời chư tỳ-kheo, văn Phật ngôn giả,

mạc bất đại chi hoan hỷ.Phẩm 11: Quốc giới nghiêm tịnh

Đệ thập nhất
Phật ngữ A Nan:

“Bỉ Cực Lạc giới vô lượng công đức,

cụ túc trang nghiêm.

Vĩnh vô chúng khổ, chư nạn, ác thú,

ma não chi danh.

Diệc vô tứ thời, hàn, thử, vũ, minh chi dị.

Phục vô đại tiểu giang hải, khâu lăng,

khanh khảm, kinh, cức, sa, lịch,

Thiết Vi, Tu Di, thổ thạch đẳng sơn.

Duy dĩ tự nhiên thất bảo, hoàng kim vi địa,

khoan quảng bình chánh, bất khả hạn cực,

vi diệu kỳ lệ, thanh tịnh trang nghiêm,

siêu du thập phương nhất thiết thế giới.”
A Nan văn dĩ, bạch Thế Tôn ngôn:

“Nhược bỉ quốc độ vô Tu Di sơn,

kỳ Tứ Thiên Vương thiên, cập Đao Lợi thiên,

y hà nhi trụ?”


Phật cáo A Nan:

“Dạ Ma, Đâu Suất, nãi chí Sắc, Vô Sắc giới,

nhất thiết chư Thiên, y hà nhi trụ?”


A Nan bạch ngôn:

“Bất khả tư nghị nghiệp lực sở trí.”


Phật ngữ A Nan:

“Bất tư nghị nghiệp, nhữ khả tri da?

Nhữ thân quả báo, bất khả tư nghị;

chúng sanh nghiệp báo, diệc bất khả tư nghị;

chúng sanh thiện căn, bất khả tư nghị.

Chư Phật thánh lực, chư Phật thế giới,

diệc bất khả tư nghị.

Kỳ quốc chúng sanh, công đức thiện lực,

trụ hạnh nghiệp địa, cập Phật thần lực,

cố năng nhĩ nhĩ.”


A Nan bạch ngôn:

“Nghiệp nhân quả báo, bất khả tư nghị.

Ngã ư thử pháp, thật vô sở hoặc.

Đản vị tương lai chúng sanh phá trừ nghi võng,

cố phát tư vấn.”Phẩm 12: Quang minh biến chiếu

Đệ thập nhị
Phật cáo A Nan:

A Mi Đà Phật oai thần quang minh,

tối tôn đệ nhất.

Thập phương chư Phật sở bất năng cập,

biến chiếu Đông phương Hằng sa Phật sát.

Nam, Tây, Bắc phương, tứ duy, thượng, hạ,

diệc phục như thị.

Nhược hóa đảnh thượng viên quang,

hoặc nhất, nhị, tam, tứ do-tuần,

hoặc bá thiên vạn ức do-tuần.

Chư Phật quang minh, hoặc chiếu nhất,

nhị Phật sát, hoặc chiếu bá thiên Phật sát;

duy A Mi Đà Phật, quang minh phổ chiếu

vô lượng vô biên vô số Phật sát.

Chư Phật quang minh sở chiếu viễn cận,

bổn kỳ tiền thế cầu đạo, sở nguyện công đức

đại tiểu bất đồng.

Chí tác Phật thời, các tự đắc chi.

Tự tại sở tác, bất vi dự kế.

A Mi Đà Phật, quang minh thiện hảo,

thắng ư nhật nguyệt chi minh, thiên ức vạn bội,

quang trung cực tôn, Phật trung chi vương.
Thị cố Vô Lượng Thọ Phật,

diệc hiệu Vô Lượng Quang Phật,

diệc hiệu Vô Biên Quang Phật,

Vô Ngại Quang Phật, Vô Đẳng Quang Phật,

diệc hiệu Trí Huệ Quang, Thường Chiếu Quang,

Thanh Tịnh Quang, Hoan Hỷ Quang,

Giải Thoát Quang, An Ổn Quang,

Siêu Nhật Nguyệt Quang, Bất Tư Nghị Quang.


Như thị quang minh, phổ chiếu thập phương

nhất thiết thế giới.

Kỳ hữu chúng sanh, ngộ tự quang giả,

cấu diệt, thiện sanh, thân ý nhu nhuyễn.

Nhược tại tam đồ cực khổ chi xứ,

kiến thử quang minh, giai đắc hưu tức,

mạng chung giai đắc giải thoát.

Nhược hữu chúng sanh văn kỳ quang minh,

oai thần, công đức, nhật dạ xưng thuyết,

chí tâm bất đoạn, tùy ý sở nguyện,

đắc sanh kỳ quốc.Phẩm 13: Thọ chúng vô lượng

Đệ thập tam
Phật ngữ A Nan:

“Vô Lượng Thọ Phật, thọ mạng trường cửu,

bất khả xưng kế.

Hựu hữu vô số Thanh Văn chi chúng,

thần trí đỗng đạt, oai lực tự tại,

năng ư chưởng trung trì nhất thiết thế giới.”


Ngã đệ tử trung Đại Mục Kiền Liên,

thần thông đệ nhất tam thiên đại thiên thế giới,

sở hữu nhất thiết tinh tú, chúng sanh,

ư nhất trú dạ, tất tri kỳ số.


Giả sử thập phương chúng sanh,

tất thành Duyên Giác;

nhất nhất Duyên Giác, thọ vạn ức tuế,

thần thông giai như Đại Mục Kiền Liên,

tận kỳ thọ mạng, kiệt kỳ trí lực,

tất cộng thôi toán,

bỉ Phật hội trung Thanh Văn chi số,

thiên vạn phần trung bất cập nhất phần.


Thí như đại hải, thâm quảng vô biên,

thiết thủ nhất mao, tích vi bá phần,

toái như vi trần.


Dĩ nhất mao trần, triêm hải nhất trích,

thử mao trần thủy, tỷ hải thục đa?
A Nan! Bỉ Mục Kiền Liên đẳng sở tri số giả,

như mao trần thủy, sở vị tri giả,

như đại hải thủy.
Bỉ Phật thọ lượng, cập chư Bồ Tát,

Thanh Văn, thiên nhân thọ lượng diệc nhĩ,

phi dĩ toán kế thí dụ chi sở năng tri.Phẩm 14: Bảo thụ biến quốc

Đệ thập tứ
Bỉ Như Lai quốc đa chư bảo thụ:

hoặc thuần kim thụ, thuần bạch ngân thụ,

lưu ly thụ, thủy tinh thụ, hổ phách thụ,

mỹ ngọc thụ, mã não thụ,

duy nhất bảo thành, bất tạp dư bảo.

Hoặc hữu nhị bảo, tam bảo,

nãi chí thất bảo, chuyển cộng hợp thành.

Căn, hành, chi, cán, thử bảo sở thành,

hoa, diệp, quả thật, tha bảo hóa tác.

Hoặc hữu bảo thụ, hoàng kim vi căn,

bạch ngân vi thân, lưu ly vi chi,

thủy tinh vi sao, hổ phách vi diệp,

mỹ ngọc vi hoa, mã não vi quả.

Kỳ dư chư thụ, phục hữu thất bảo,

hỗ vi căn, cán, chi, diệp, hoa, quả,

chủng chủng cộng thành.


Các tự dị hàng, hàng hàng tương trị,

hành hành tương vọng, chi diệp tương hướng,

hoa thật tương đương, vinh sắc quang diệu,

bất khả thắng thị.


Thanh phong thời phát, xuất ngũ âm thanh,

vi diệu cung thương, tự nhiên tương hòa.

Thị chư bảo thụ, châu biến kỳ quốc.

Phẩm 15: Bồ Đề đạo tràng

Đệ thập ngũ
Hựu kỳ đạo tràng,

hữu Bồ Đề thụ, cao tứ bá vạn lý,

kỳ bổn châu vi ngũ thiên do-tuần,

chi diệp tứ bố nhị thập vạn lý.

Nhất thiết chúng bảo tự nhiên hiệp thành.

Hoa quả phu vinh, quang huy biến chiếu.

Phục hữu hồng, lục, thanh, bạch, chư ma-ni bảo,

chúng bảo chi vương, dĩ vi anh lạc.

Vân tụ bảo tỏa, sức chư bảo trụ.

Kim, châu, linh, đạc, châu táp điều gian.

Trân diệu bảo võng, la phú kỳ thượng.

Bá thiên vạn sắc, hỗ tương ánh sức;

vô lượng quang viêm, chiếu diệu vô cực.

Nhất thiết trang nghiêm, tùy ứng nhi hiện.


Vi phong từ động, xuy chư chi diệp,

diễn xuất vô lượng diệu pháp âm thanh.

Kỳ thanh lưu bố, biến chư Phật quốc.

Thanh sướng ai lượng, vi diệu hòa nhã,

thập phương thế giới âm thanh chi trung,

tối vi đệ nhất.
Nhược hữu chúng sanh, đổ Bồ Đề thụ,

văn thanh, khứu hương, thường kỳ quả vị,

xúc kỳ quang ảnh, niệm thụ công đức,

giai đắc lục căn thanh triệt, vô chư não hoạn,

trụ Bất Thoái Chuyển, chí thành Phật đạo.

Phục do kiến bỉ thụ cố, hoạch tam chủng nhẫn:

nhất Âm Hưởng Nhẫn,

nhị Nhu Thuận Nhẫn,

tam giả Vô Sanh Pháp Nhẫn.
Phật cáo A Nan:

“Như thị Phật sát, hoa quả thụ mộc,

dữ chư chúng sanh nhi tác Phật sự.

Thử giai Vô Lượng Thọ Phật,

oai thần lực cố,

bổn nguyện lực cố,

mãn túc nguyện cố,

minh liễu, kiên cố,

cứu cánh nguyện cố.”
Phẩm 16: Đường xá lâu quán

Đệ thập lục
Hựu Vô Lượng Thọ Phật giảng đường tinh xá,

lâu quán, lan thuẫn, diệc giai thất bảo

tự nhiên hóa thành.

Phục hữu bạch châu, ma-ni dĩ vi giao lạc,

minh diệu vô tỷ.

Chư Bồ Tát chúng, sở cư cung điện,

diệc phục như thị.
Trung hữu tại địa giảng kinh, tụng kinh giả,

hữu tại địa thọ kinh, thính kinh giả.

Hữu tại địa kinh hành giả, tư đạo cập tọa thiền giả.

Hữu tại hư không giảng, tụng, thọ thính giả,

kinh hành, tư đạo, cập tọa Thiền giả.
Hoặc đắc Tu Đà Hoàn, hoặc đắc Tư Đà Hàm,

hoặc đắc A Na Hàm, A La Hán.

Vị đắc A Duy Việt Trí giả, tắc đắc A Duy Việt Trí.

Các tự niệm đạo, thuyết đạo, hành đạo,

mạc bất hoan hỷ.

Phẩm 17: Tuyền trì công đức

Đệ thập thất
Hựu kỳ giảng đường tả hữu, tuyền trì giao lưu.

Tung quảng thâm thiển, giai các nhất đẳng.

Hoặc thập do-tuần, nhị thập do-tuần,

nãi chí bá thiên do-tuần.

Trạm nhiên hương khiết, cụ bát công đức.
Ngạn biên vô số chiên-đàn hương thụ,

cát tường quả thụ.

Hoa quả hằng phương, quang minh chiếu diệu,

tu điều, mật diệp, giao phú ư trì,

xuất chủng chủng hương, thế vô năng dụ.

Tùy phong tán phức, duyên thủy lưu phân.


Hựu phục trì sức thất bảo, địa bố kim sa.

Ưu Bát La hoa, Bát Đàm Ma hoa,

Câu Mâu Đầu hoa, Phân Đà Lợi hoa,

tạp sắc quang mậu, di phú thủy thượng.


Nhược bỉ chúng sanh, quá dục thử thủy,

dục chí túc giả, dục chí tất giả,

dục chí yêu dịch, dục chí cảnh giả,

hoặc dục quán thân, hoặc dục lãnh giả,

ôn giả, cấp lưu giả, hoãn lưu giả,

kỳ thủy nhất nhất, tùy chúng sanh ý,


khai thần duyệt thể, tịnh nhược vô hình.

Bảo sa ánh triệt, vô thâm bất chiếu.
Vi lan từ hồi, chuyển tương quán chú.

Ba dương vô lượng vi diệu âm thanh,

hoặc văn Phật Pháp Tăng thanh,

Ba La Mật thanh, chỉ tức tịch tĩnh thanh,

vô sanh vô diệt thanh, thập lực vô úy thanh,

hoặc văn vô tánh vô tác vô ngã thanh,

đại từ đại bi hỷ xả thanh,

cam lộ quán đảnh thọ vị thanh.


Đắc văn như thị chủng chủng thanh dĩ,

kỳ tâm thanh tịnh, vô chư phân biệt,

chánh trực bình đẳng, thành thục thiện căn.

Tùy kỳ sở văn, dữ pháp tương ứng.

Kỳ nguyện văn giả, triếp độc văn chi,

sở bất dục văn, liễu vô sở văn,

vĩnh bất thoái ư A Nậu Đa La Tam Miệu

Tam Bồ Đề tâm.


Thập phương thế giới chư vãng sanh giả,

giai ư thất bảo trì liên hoa trung,

tự nhiên hóa sanh,


tất thọ thanh hư chi thân, vô cực chi thể.


Bất văn tam đồ ác não khổ nạn chi danh,

thượng vô giả thiết, hà huống thật khổ.

Đản hữu tự nhiên khoái lạc chi âm.

Thị cố bỉ quốc, danh vi Cực Lạc.Phẩm 18: Siêu thế hy hữu

Đệ thập bát
Bỉ Cực Lạc quốc, sở hữu chúng sanh,

dung sắc vi diệu, siêu thế hy hữu,

hàm đồng nhất loại, vô sai biệt tướng.

Đản nhân thuận dư phương tục,

cố hữu Thiên Nhân chi danh.
Phật cáo A Nan:

Thí như thế gian bần khổ khất nhân,

tại đế vương biên, diện mạo hình trạng,

ninh khả loại hồ?

Đế vương nhược tỷ Chuyển Luân thánh vương,

tắc vi bỉ lậu, do bỉ khất nhân,

tại đế vương biên dã.

Chuyển Luân thánh vương, oai tướng đệ nhất,

tỷ chi Đao Lợi thiên vương, hựu phục xú liệt.

Giả linh Đế Thích, tỷ Đệ Lục Thiên,

tuy bá thiên bội bất tương loại dã.

Đệ Lục thiên vương, nhược tỷ Cực Lạc quốc trung,

Bồ Tát, Thanh Văn, quang nhan dung sắc,

tuy vạn ức bội, bất tương cập đãi.


Sở xử cung điện, y phục ẩm thực,

do như Tha Hóa Tự Tại thiên vương.
Chí ư oai đức, giai vị, thần thông biến hóa,

nhất thiết thiên nhân, bất khả vi tỷ,

bá thiên vạn ức, bất khả kế bội.
A Nan ưng tri!

Vô Lượng Thọ Phật Cực Lạc quốc độ,

như thị công đức trang nghiêm, bất khả tư nghị.Phẩm 19: Thọ dụng cụ túc

Đệ thập cửu
Phục thứ Cực Lạc thế giới sở hữu chúng sanh,

hoặc dĩ sanh, hoặc hiện sanh, hoặc đương sanh,

giai đắc như thị chư diệu sắc thân.

Hình mạo đoan nghiêm, phước đức vô lượng,

trí huệ minh liễu, thần thông tự tại.

Thọ dụng chủng chủng nhất thiết phong túc,

cung điện, phục sức, hương hoa, phan cái,

trang nghiêm chi cụ,

tùy ý sở tu tất giai như niệm.
Nhược dục thực thời,

thất bảo bát khí tự nhiên tại tiền,

bá vị ẩm thực, tự nhiên doanh mãn.

Tuy hữu thử thực, thật vô thực giả.

Đản kiến sắc, văn hương, dĩ ý vi thực;

sắc lực tăng trưởng, nhi vô tiện uế,

thân tâm nhu nhuyễn, vô sở vị trước.

Sự dĩ hóa khứ, thời chí phục hiện.


Phục hữu chúng bảo diệu y, quan, đới,

anh lạc, vô lượng quang minh,

bá thiên diệu sắc, tất giai cụ túc,

tự nhiên tại thân.
Sở cư xá trạch, xứng kỳ hình sắc.

Bảo võng di phú, huyền chư bảo linh,

kỳ diệu, trân dị, châu biến hiệu sức,

quang sắc hoảng diệu, tận cực nghiêm lệ.

Lâu, quán, lan thuẫn, đường, vũ, phòng, các,

quảng hiệp phương viên, hoặc đại, hoặc tiểu,

hoặc tại hư không, hoặc tại bình địa,

thanh tịnh an ổn, vi diệu khoái lạc,

ứng niệm hiện tiền, vô bất cụ túc.

Phẩm 20: Đức phong hoa vũ

Đệ nhị thập
Kỳ Phật quốc độ, mỗi ư thực thời,

tự nhiên đức phong từ khởi, xuy chư la võng,

cập chúng bảo thụ, xuất vi diệu âm,

diễn thuyết Khổ, Không, Vô Thường,

Vô Ngã, chư Ba La Mật;

lưu bố vạn chủng, ôn nhã đức hương.

Kỳ hữu văn giả, trần lao cấu tập,

tự nhiên bất khởi.

Phong xúc kỳ thân, an hòa điều thích,

do như tỳ-kheo đắc Diệt Tận Định.


Phục xuy thất bảo lâm thụ, phiêu hoa thành tụ,

chủng chủng sắc quang, biến mãn Phật độ.

Tùy sắc thứ đệ, nhi bất tạp loạn,

nhu nhuyễn quang khiết, như Đâu La Miên.

Túc lý kỳ thượng, một thâm tứ chỉ,

tùy túc cử dĩ, hoàn phục như sơ.

Quá thực thời hậu, kỳ hoa tự một,

Đại địa thanh tịnh, cánh vũ tân hoa.

Tùy kỳ thời tiết, hoàn phục châu biến,

dữ tiền vô dị, như thị lục phản.
: main -> taiLieu
main -> ĐỀ CƯƠng ôn tập môn lịch sử 8 NĂm họC 2015 2016
main -> TRƯỜng thcs phan chu trinh thứ ngày tháng năm 2013 Họ và tên hs : bài kiểm tra học kỳ I
main -> Quy đỊnh về việc đánh giá kết quả rèn luyện của hssv
main -> 1. thách thức và khó khăN: LÀm sao đẶt chúa làm trung tâM ĐIỂm của cuộc sống và sinh hoạt challenges and difficulties in how to place God at the center of life and all activities
main -> Iii. Sơ lược về đặc điểm của Python: Python được thiết kế để trở thành một ngôn ngữ dễ học, mã nguồn dễ đọc, bố cục trực quan, dễ hiểu, thể hiện qua các điểm sau: 1
main -> ĐỀ CƯƠng ôn tập sinh 6- học kì I năm học 2015-2016 trắc nghiệM: Chức năng của thân cây là
main -> Hướng dẫn Cài đặt sav 10. 0 Server & Client
main -> NHỮng câu tiếng anh thông dụng của ngưỜi mỹ Trung tâm tiếng anh Anh Mỹ Quảng Ngãi


1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương