PHẬt thuyếT ĐẠi thừa vô LƯỢng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẲng giác kinhtải về 384.82 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích384.82 Kb.
  1   2   3   4   5

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINHBản hội tập của Lão cư sĩ Hạ Liên CưPhật Thuyết

Đại Thừa Vô Lượng Thọ

Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác

Kinh
Phẩm 1 - 3: Tự phần; (Phẩm 3: còn gọi là Biệt Tự hay là Phát Khởi Tự)

Phẩm 4 - 42: Chánh tông phần (Phẩm 4-10: nhân địa của Phật A Mi Đà; 11-27: thành tựu đại nguyện đạt Quả Giác cứu cánh của A Mi Đà Phật; 28-32: diệu đức của Bồ Tát trong cõi Cực Lạc;

33-42: chiết phục, khuyên răn bỏ ác, chứng tín trừ nghi, nêu rõ diệu pháp Tịnh Độ độ cả lợi căn lẫn độn căn)

Phẩm 43 - 48: Lưu thông phần (Khen ngợi Niệm Phật, khuyên coi kinh này như bậc đạo sư.)

*


 1. Pháp hội Thánh chúng

 2. Đức tuân Phổ Hiền

 3. Đại giáo duyên khởi

*

 1. Pháp Tạng nhân địa

 2. Chí tâm tinh tấn

 3. Phát đại thệ nguyện

 4. Tất thành Chánh Giác

 5. Tích công lũy đức

 6. Viên mãn thành tựu

 7. Giai nguyện tác Phật

 8. Quốc giới nghiêm tịnh

 9. Quang minh biến chiếu

 10. Thọ chúng vô lượng

 11. Bảo thụ biến quốc

 12. Bồ Đề đạo tràng

 1. Đường xá lâu quán

 2. Tuyền trì công đức

 3. Siêu thế hy hữu

 4. Thọ dụng cụ túc

 5. Đức phong hoa vũ

 6. Bảo liên Phật quang

 7. Quyết chứng cực quả

 8. Thập phương Phật tán

 9. Tam bối vãng sanh

 10. Vãng sanh chánh nhân

 11. Lễ cúng thính Pháp

 12. Ca thán Phật đức

 13. Đại sĩ thần quang

 14. Nguyện lực hoằng thâm

 15. Bồ Tát tu trì

 16. Chân thật công đức

 17. Thọ lạc vô cực

 18. Khuyến dụ sách tấn

34. Tâm đắc khai minh

35. Trược thế ác khổ

36. Trùng trùng hối miễn

37. Như bần đắc bảo

38. Lễ Phật hiện quang

39. Từ Thị thuật kiến

40. Biên địa nghi thành

41. Hoặc tận kiến Phật

42. Bồ Tát vãng sanh
*

43. Phi thị tiểu thừa

44. Thọ Bồ Đề ký

45. Độc lưu thử kinh

46. Cần tu kiên trì

47. Phước huệ thỉ văn

48. Văn kinh hoạch ích
Phẩm 1: Pháp hội Thánh chúng

Đệ nhất
Như thị ngã văn:

Nhất thời Phật tại Vương Xá thành,

Kỳ Xà Quật sơn trung,

dữ đại tỳ-kheo chúng vạn nhị thiên nhân câu.

Nhất thiết đại thánh, thần thông dĩ đạt.

Kỳ danh viết:

Tôn giả Kiều Trần Như,

tôn giả Xá Lợi Phất,

tôn giả Đại Mục Kiền Liên,

tôn giả Ca Diếp,

tôn giả A Nan đẳng,

nhi vi thượng thủ.

Hựu hữu Phổ Hiền Bồ Tát,

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát,

Di Lặc Bồ Tát,

cập Hiền kiếp trung nhất thiết Bồ Tát,

giai lai tập hội.
1


Phẩm 2: Đức tuân Phổ Hiền

Đệ nhị
Hựu Hiền Hộ đẳng thập lục Chánh Sĩ, sở vị:

Thiện Tư Duy Bồ Tát, Huệ Biện Tài Bồ Tát,

Quán Vô Trụ Bồ Tát, Thần Thông Hoa Bồ Tát,

Quang Anh Bồ Tát, Bảo Tràng Bồ Tát,

Trí Thượng Bồ Tát, Tịch Căn Bồ Tát,

Tín Huệ Bồ Tát, Nguyện Huệ Bồ Tát,

Hương Tượng Bồ Tát, Bảo Anh Bồ Tát,

Trung Trụ Bồ Tát, Chế Hành Bồ Tát,

Giải Thoát Bồ Tát, nhi vi Thượng Thủ.

Hàm cộng tuân tu Phổ Hiền Đại Sĩ chi đức,

cụ túc vô lượng hạnh nguyện,

an trụ nhất thiết công đức pháp trung.

Du bộ thập phương, hành quyền phương tiện.

Nhập Phật pháp tạng, cứu cánh bỉ ngạn.

Nguyện ư vô lượng thế giới thành Đẳng Chánh Giác. Xả Đâu Suất, giáng vương cung,

khí vị xuất gia, khổ hạnh học đạo,

tác tư thị hiện, thuận thế gian cố.

Dĩ định huệ lực, hàng phục ma oán,

đắc vi diệu pháp, thành tối Chánh Giác.

Thiên nhân quy ngưỡng, thỉnh chuyển pháp luân.

Thường dĩ pháp âm, giác chư thế gian,

phá phiền não thành, hoại chư dục tiệm,

tẩy trạc cấu ô, hiển minh thanh bạch.


Điều chúng sanh, tuyên diệu lý,

trữ công đức, thị phước điền.

Dĩ chư pháp dược, cứu liệu tam khổ.

Thăng quán đảnh giai, thọ Bồ Đề ký.

Vị giáo Bồ Tát, tác A Xà Lê,

thường tập tương ưng vô biên chư hạnh,

thành thục Bồ Tát vô biên thiện căn.

Vô lượng chư Phật hàm cộng hộ niệm.

Chư Phật sát trung giai năng thị hiện.

Thí thiện huyễn sư, hiện chúng dị tướng,

ư bỉ tướng trung, thật vô khả đắc.

Thử chư Bồ Tát, diệc phục như thị,

thông chư pháp tánh, đạt chúng sanh tướng,

cúng dường chư Phật, khai đạo quần sanh,

hóa hiện kỳ thân, do như điện quang,

liệt ma kiến võng, giải chư triền phược.

Viễn siêu Thanh Văn, Bích Chi Phật địa;

nhập Không, Vô Tướng, Vô Nguyện pháp môn.

Thiện lập phương tiện, hiển thị tam thừa.

Ư thử trung hạ, nhi hiện diệt độ.

Đắc vô sanh vô diệt chư tam-ma-địa,

cập đắc nhất thiết đà-ra-ni môn.

Tùy thời ngộ nhập Hoa Nghiêm tam-muội,

cụ túc tổng trì bá thiên tam-muội.Trụ thâm Thiền Định, tất đổ vô lượng chư Phật.

Ư nhất niệm khoảnh, biến du nhất thiết Phật độ.

Đắc Phật biện tài, trụ Phổ Hiền hạnh.

Thiện năng phân biệt chúng sanh ngữ ngôn,

khai hóa hiển thị chân thật chi tế.

Siêu quá thế gian chư sở hữu pháp,

tâm thường đế trụ độ thế chi đạo.

Ư nhất thiết vạn vật tùy ý tự tại,

vị chư thứ loại, tác bất thỉnh chi hữu.

Thọ trì Như Lai thậm thâm pháp tạng,

hộ Phật chủng tánh thường sử bất tuyệt.

Hưng đại bi, mẫn hữu tình, diễn từ biện,

thọ pháp nhãn, đỗ ác thú, khai thiện môn.

Ư chư chúng sanh, thị nhược tự kỷ,

chửng tế phụ hà, giai độ bỉ ngạn.

Tất hoạch chư Phật vô lượng công đức,

trí huệ thánh minh, bất khả tư nghì.

Như thị đẳng chư đại Bồ Tát,

vô lượng vô biên, nhất thời lai tập.

Hựu hữu tỳ-kheo-ni ngũ bá nhân,

thanh tín sĩ thất thiên nhân,

thanh tín nữ ngũ bá nhân.

Dục giới thiên, Sắc giới thiên,

chư Thiên Phạm chúng, tất cộng đại hội.


Phẩm 3: Đại giáo duyên khởi

Đệ tam
Nhĩ thời Thế Tôn oai quang hách dịch,

như dung kim tụ, hựu như minh kính,

ảnh sướng biểu lý, hiện đại quang minh

số thiên bá biến.


Tôn giả A Nan tức tự tư duy:

”Kim nhật Thế Tôn sắc thân chư căn,

duyệt dự thanh tịnh,

quang nhan nguy nguy, bảo sát trang nghiêm,

tùng tích dĩ lai, sở vị tằng kiến.”

Hỷ đắc chiêm ngưỡng, sanh hy hữu tâm,

tức tùng tọa khởi, thiên đản hữu kiên,

trường quỳ hiệp chưởng,

nhi bạch Phật ngôn:
“Thế Tôn kim nhật nhập đại tịch định,

trụ kỳ đặc pháp, trụ chư Phật sở trụ,

đạo sư chi hạnh, tối thắng chi đạo.

Khứ lai hiện tại Phật Phật tương niệm,

vị niệm quá khứ vị lai chư Phật da?

Vị niệm hiện tại tha phương chư Phật da?

Hà cố oai thần hiển diệu,

quang thụy thù diệu nãi nhĩ,

nguyện vị tuyên thuyết.”


Ư thị Thế Tôn cáo A Nan ngôn:

“Thiện tai, thiện tai!

Nhữ vị ai mẫn lợi lạc chư chúng sanh cố,

năng vấn như thị vi diệu chi nghĩa.

Nhữ kim tư vấn, thắng ư cúng dường

nhất thiên hạ A La Hán, Bích Chi Phật,

bố thí lũy kiếp chư Thiên nhân dân,

quyên phi nhuyễn động chi loại,

công đức bá thiên vạn bội.

Hà dĩ cố?

Đương lai chư thiên nhân dân, nhất thiết hàm linh,

giai nhân nhữ vấn nhi đắc độ thoát cố.


A Nan! Như Lai dĩ vô tận đại bi,

căng ai tam giới, sở dĩ xuất hưng ư thế,

quang xiển đạo giáo, dục chửng quần manh,

huệ dĩ chân thật chi lợi, nan trị nan kiến,

như Ưu Đàm hoa, hy hữu xuất hiện.

Nhữ kim sở vấn, đa sở nhiêu ích.


A Nan! Đương tri Như Lai Chánh Giác,

kỳ trí nan lượng, vô hữu chướng ngại;

năng ư niệm khoảnh, trụ vô lượng ức kiếp;

thân cập chư căn, vô hữu tăng giảm.


Sở dĩ giả hà?

Như Lai Định Huệ, cứu sướng vô cực.

Ư nhất thiết pháp, nhi đắc tối thắng tự tại cố.

A Nan đế thính, thiện tư niệm chi,

ngô đương vị nhữ, phân biệt giải thuyết.”


Phẩm 4: Pháp Tạng nhân địa

Đệ tứ
Phật cáo A Nan:

Quá khứ vô lượng bất khả tư nghị vô ương

số kiếp, hữu Phật xuất thế,

danh Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai,

Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác,

Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ,

Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ,

Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư,

Phật, Thế Tôn,

tại thế giáo thọ tứ thập nhị kiếp.

Thời vị chư Thiên cập thế nhân dân thuyết kinh,

giảng đạo.


Hữu đại quốc chủ danh Thế Nhiêu Vương,

văn Phật thuyết pháp, hoan hỷ khai giải,

tầm phát vô thượng chân chánh đạo ý,

khí quốc quyên vương, hành tác sa-môn,

hiệu viết Pháp Tạng.
Tu Bồ Tát đạo, cao tài dũng triết,

dữ thế siêu dị, tín giải minh ký,

tất giai đệ nhất.

Hựu hữu thù thắng hạnh nguyện,

cập niệm huệ lực, tăng thượng kỳ tâm,

kiên cố bất động.Tu hành tinh tấn, vô năng du giả.

Vãng nghệ Phật sở, đảnh lễ, trường quỳ,

hướng Phật hiệp chưởng, tức dĩ già-tha tán Phật,

phát quảng đại nguyện.
Tụng viết:

Như Lai vi diệu sắc đoan nghiêm

Nhất thiết thế gian vô hữu đẳng

Quang minh vô lượng chiếu thập phương

Nhật nguyệt hỏa châu giai nặc diệu.

Thế Tôn năng diễn nhất âm thanh

Hữu tình các các tùy loại giải.

Hựu năng hiện nhất diệu sắc thân

Phổ sử chúng sanh tùy loại kiến.
Nguyện ngã đắc Phật thanh tịnh thanh

Pháp âm phổ cập vô biên giới

Tuyên dương Giới, Định, Tinh Tấn môn

Thông đạt thậm thâm vi diệu pháp

Trí huệ quảng đại thâm như hải

Nội tâm thanh tịnh tuyệt trần lao

Siêu quá vô biên ác thú môn

Tốc đáo Bồ Đề cứu cánh ngạn

Vô minh, tham, sân, giai vĩnh vô

Hoặc tận, quá vong, tam-muội lực.

Diệc như quá khứ vô lượng Phật

Vị bỉ quần sanh đại Đạo sư

Năng cứu nhất thiết chư thế gian

Sanh lão bệnh tử chúng khổ não

Thường hành Bố Thí, cập Giới, Nhẫn

Tinh Tấn, Định, Huệ, lục Ba La

Vị độ hữu tình linh đắc độ

Dĩ độ chi giả, sử thành Phật

Giả linh cúng dường hằng sa thánh

Bất như kiên dũng cầu Chánh Giác.


Nguyện đương an trụ tam-ma-địa

Hằng phóng quang minh chiếu nhất thiết

Cảm đắc quảng đại thanh tịnh cư

Thù thắng trang nghiêm vô đẳng luân

Luân hồi chư thú chúng sanh loại

Tốc sanh ngã sát thọ an lạc

Thường vận từ tâm bạt hữu tình

Độ tận vô biên khổ chúng sanh.


Ngã hạnh quyết định kiên cố lực

Duy Phật thánh trí năng chứng tri

Túng sử thân chỉ chư khổ trung

Như thị nguyện tâm vĩnh bất thoái.


Phẩm 5: Chí tâm tinh tấn

Đệ ngũ
Pháp Tạng tỳ-kheo thuyết thử kệ dĩ,

nhi bạch Phật ngôn:

“Ngã kim vi Bồ Tát đạo,

dĩ phát Vô Thượng Chánh Giác chi tâm,

thủ nguyện tác Phật, tất linh như Phật.

Nguyện Phật vị ngã quảng tuyên kinh pháp,

ngã đương phụng trì, như pháp tu hành,

bạt chư cần khổ sanh tử căn bổn,

tốc thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Dục linh ngã tác Phật thời, trí huệ quang minh,

sở cư quốc độ, giáo thọ danh tự,

giai văn thập phương.

Chư Thiên Nhân dân cập quyên nhuyễn loại,

lai sanh ngã quốc, tất tác Bồ Tát.

Ngã lập thị nguyện,

đô thắng vô số chư Phật quốc giả,

ninh khả đắc phủ?”
Thế Gian Tự Tại Vương Phật,

tức vị Pháp Tạng nhi thuyết kinh ngôn:

“Thí như đại hải nhất nhân đẩu lượng,

kinh lịch kiếp số thượng khả cùng để.

Nhân hữu chí tâm cầu đạo, tinh tấn bất chỉ,

hội đương khắc quả, hà nguyện bất đắc.
Nhữ tự tư duy, tu hà phương tiện,

nhi năng thành tựu Phật sát trang nghiêm.

Như sở tu hành, nhữ tự đương tri.

Thanh tịnh Phật quốc, nhữ ưng tự nhiếp.”
Pháp Tạng bạch ngôn:

“Tư nghĩa hoằng thâm, phi ngã cảnh giới.

Duy nguyện Như Lai Ứng Chánh Biến Tri,

quảng diễn chư Phật vô lượng diệu sát.

Nhược ngã đắc văn như thị đẳng pháp,

tư duy tu tập, thệ mãn sở nguyện.”


Thế Gian Tự Tại Vương Phật tri kỳ cao minh,

chí nguyện thâm quảng,

tức vị tuyên thuyết nhị bá nhất thập ức

chư Phật sát độ công đức nghiêm tịnh,

quảng đại viên mãn chi tướng,

ứng kỳ tâm nguyện, tất hiện dữ chi.

Thuyết thị pháp thời kinh thiên ức tuế.
Nhĩ thời Pháp Tạng văn Phật sở thuyết,

giai tất đổ kiến, khởi phát vô thượng

thù thắng chi nguyện.

Ư bỉ thiên nhân thiện ác, quốc độ thô diệu,

tư duy cứu cánh.

Tiện nhất kỳ tâm, tuyển trạch sở dục,

kết đắc đại nguyện.

Tinh cần cầu sách, cung thận bảo trì.

Tu tập công đức, mãn túc ngũ kiếp.

Ư bỉ nhị thập nhất câu-chi Phật độ

công đức trang nghiêm chi sự,

minh liễu thông đạt, như nhất Phật sát.

Sở nhiếp Phật quốc, siêu quá ư bỉ.
Ký nhiếp thọ dĩ, phục nghệ Thế Tự Tại Vương

Như Lai sở, khể thủ lễ túc, nhiễu Phật tam táp,

hiệp chưởng nhi trụ, bạch ngôn:

“Thế Tôn, ngã dĩ thành tựu trang nghiêm Phật độ,

thanh tịnh chi hạnh.”
Phật ngôn:

“Thiện tai! Kim chánh thị thời,

nhữ ưng cụ thuyết, linh chúng hoan hỷ.

Diệc linh đại chúng, văn thị pháp dĩ,

đắc đại thiện lợi.

Năng ư Phật sát, tu tập nhiếp thọ,

mãn túc vô lượng đại nguyện.”


Phẩm 6: Phát đại thệ nguyện (1-17)

Đệ lục
Pháp Tạng bạch ngôn: Duy nguyện Thế Tôn,

đại từ thính sát.

Ngã nhược chứng đắc Vô Thượng Bồ Đề,

thành Chánh Giác dĩ, sở cư Phật sát,

cụ túc vô lượng bất khả tư nghì công đức

trang nghiêm.

Vô hữu địa ngục, ngạ quỷ, cầm thú,

quyên phi nhuyễn động chi loại.

Sở hữu nhất thiết chúng sanh,

dĩ cập Diễm Ma La giới, tam ác đạo trung,

lai sanh ngã sát, thọ ngã pháp hóa,

tất thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề,

bất phục cánh đọa ác thú.

Đắc thị nguyện, nãi tác Phật; bất đắc thị nguyện, bất thủ Vô Thượng Chánh Giác.

(1. Quốc vô ác đạo nguyện - 2. Bất đọa ác thú nguyện.)

Ngã tác Phật thời, thập phương thế giới

sở hữu chúng sanh, linh sanh ngã sát,

giai cụ tử ma chân kim sắc thân,

tam thập nhị chủng đại trượng phu tướng,

đoan chánh tịnh khiết, tất đồng nhất loại.

Nhược hình mạo sai biệt, hữu hảo xú giả,

bất thủ Chánh Giác.

(3. Thân tất kim sắc nguyện - 4. Tam thập nhị tướng nguyện - 5. Thân vô sai biệt nguyện.)


Ngã tác Phật thời, sở hữu chúng sanh,

sanh ngã quốc giả, tự tri vô lượng kiếp thời,

túc mạng sở tác thiện ác.

Giai năng đỗng thị, triệt thính,

tri thập phương khứ lai, hiện tại chi sự.

Bất đắc thị nguyện, bất thủ Chánh Giác.

(6. Túc mạng thông nguyện - 7. Thiên nhãn thông nguyện

- 8. Thiên nhĩ thông nguyện.)

Ngã tác Phật thời, sở hữu chúng sanh,

sanh ngã quốc giả, giai đắc Tha Tâm Trí Thông.

Nhược bất tất tri ức na-do-tha bá thiên Phật sát,

chúng sanh tâm niệm giả, bất thủ Chánh Giác.

(9. Tha tâm thông nguyện.)

Ngã tác Phật thời, sở hữu chúng sanh,

sanh ngã quốc giả, giai đắc thần thông tự tại,

Ba La Mật Đa.

Ư nhất niệm khoảnh, bất năng siêu quá

ức na-do-tha bá thiên Phật sát,

châu biến tuần lịch cúng dường chư Phật giả,

bất thủ Chánh Giác.

(10. Thần túc thông nguyện - 11. Biến cúng chư Phật nguyện.)

Ngã tác Phật thời, sở hữu chúng sanh,

sanh ngã quốc giả, viễn ly phân biệt,

chư căn tịch tĩnh.Nhược bất quyết định thành Đẳng Chánh Giác,

chứng đại Niết Bàn giả, bất thủ chánh giác.

(12. Định thành Chánh Giác nguyện.)

Ngã tác Phật thời, quang minh vô lượng,

phổ chiếu thập phương, tuyệt thắng chư Phật,

thắng ư nhật nguyệt chi minh thiên vạn ức bội.

Nhược hữu chúng sanh, kiến ngã quang minh,

chiếu xúc kỳ thân, mạc bất an lạc,

từ tâm tác thiện, lai sanh ngã quốc.

Nhược bất nhĩ giả, bất thủ Chánh Giác.

(13. Quang minh vô lượng nguyện - 14. Xúc quang an lạc nguyện.)

Ngã tác Phật thời, thọ mạng vô lượng.

Quốc trung Thanh Văn, Thiên, Nhân vô số,

thọ mạng diệc giai vô lượng.

Giả linh tam thiên đại thiên thế giới chúng sanh

tất thành Duyên Giác, ư bá thiên kiếp,

tất cộng kế giảo, nhược năng tri kỳ lượng số giả,

bất thủ Chánh Giác.

(15.Thọ mạng vô lượng nguyện -16. Thanh Văn vô số nguyện.)

Ngã tác Phật thời, thập phương thế giới,

vô lượng sát trung, vô số chư Phật,

nhược bất cộng xưng thán ngã danh,

thuyết ngã công đức, quốc độ chi thiện giả,

bất thủ Chánh Giác. (17. Chư Phật xưng tán nguyện.)Phẩm 6: Phát đại thệ nguyện (18-31)Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh,

văn ngã danh hiệu, chí tâm tín nhạo,

sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng,

nguyện sanh ngã quốc, nãi chí thập niệm,

nhược bất sanh giả, bất thủ Chánh Giác;

duy trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp.

(18. Thập niệm tất sanh nguyện.)

Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh,

văn ngã danh hiệu, phát Bồ Đề tâm,

tu chư công đức, phụng hành lục Ba La Mật,

kiên cố bất thoái.

Phục dĩ thiện căn hồi hướng,

nguyện sanh ngã quốc, nhất tâm niệm ngã,

trú dạ bất đoạn.

Lâm thọ chung thời, ngã dữ chư Bồ Tát chúng,

nghênh hiện kỳ tiền, kinh tu du gian,

tức sanh ngã sát, tác A Duy Việt Trí Bồ Tát.

Bất đắc thị nguyện, bất thủ Chánh Giác.

(19. Văn danh phát tâm nguyện - 20. Lâm chung tiếp dẫn nguyện.)

Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh,

văn ngã danh hiệu, hệ niệm ngã quốc,

phát Bồ Đề tâm, kiên cố bất thoái.
Thực chúng đực bổn, chí tâm hồi hướng,

dục sanh Cực Lạc, vô bất toại giả.

Nhược hữu túc ác, văn ngã danh tự,

tức tự hối quá, vi đạo tác thiện,

tiện trì kinh giới, nguyện sanh ngã sát,

mạng chung bất phục cánh tam ác đạo,

tức sanh ngã quốc.

Nhược bất nhĩ giả, bất thủ Chánh Giác.

(21. Hối quá đắc sanh nguyện.)

Ngã tác Phật thời, quốc vô phụ nữ.

Nhược hữu nữ nhân, văn ngã danh tự,

đắc thanh tịnh tín, phát Bồ Đề tâm,

yếm hoạn nữ thân, nguyện sanh ngã quốc,

mạng chung tức hóa nam tử, lai ngã sát độ.

Thập phương thế giới, chư chúng sanh loại,

sanh ngã quốc giả, giai ư thất bảo

trì liên hoa trung hóa sanh.

Nhược bất nhĩ giả, bất thủ Chánh Giác.

(22. Quốc vô nữ nhân nguyện - 23. Yểm nữ chuyển nam nguyện - 24. Liên hoa hóa sanh nguyện.)

Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh,

văn ngã danh tự, hoan hỷ tín nhạo,

lễ bái quy mạng,

dĩ thanh tịnh tâm, tu Bồ Tát hạnh,


chư thiên thế nhân, mạc bất trí kính.

Nhược văn ngã danh, thọ chung chi hậu,

sanh tôn quý gia, chư căn vô khuyết,

thường tu thù thắng phạm hạnh.

Nhược bất nhĩ giả, bất thủ Chánh Giác.

(25. Thiên Nhân lễ kính nguyện - 26. Văn danh đắc phước nguyện - 27. Tu thù thắng hạnh nguyện.)

Ngã tác Phật thời, quốc trung vô bất thiện danh.

Sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả,

giai đồng nhất tâm, trụ ư định tụ,

vĩnh ly nhiệt não, tâm đắc thanh lương.

Sở thọ khoái lạc, do như Lậu Tận tỳ-kheo.

Nhược khởi tưởng niệm, tham kế thân giả,

bất thủ Chánh Giác.

(28. Quốc vô bất thiện nguyện -29. Trụ Chánh Định Tụ nguyện; 30. Lạc như Lậu tận nguyện; 31. Bất tham kế thân nguyện.)

Ngã tác Phật thời, sanh ngã quốc giả,

thiện căn vô lượng, giai đắc Kim Cang

Na-La-Diên thân, kiên cố chi lực.

Thân đảnh giai hữu quang minh chiếu diệu.

Thành tựu nhất thiết trí huệ,

hoạch đắc vô biên biện tài,

thiện đàm chư pháp bí yếu, thuyết kinh hành đạo,

ngữ như chung thanh.


Phẩm 6: Phát đại thệ nguyện (32- 48)Nhược bất nhĩ giả, bất thủ Chánh Giác.

(32. Na-La-Diên thân nguyện - 33. Quang minh huệ biện nguyện - 34. Thiện đàm pháp yếu nguyện.)

Ngã tác Phật thời, sở hữu chúng sanh,

sanh ngã quốc giả,

cứu cánh tất chí Nhất Sanh Bổ Xứ;

trừ kỳ bổn nguyện, vị chúng sanh cố,

bị hoằng thệ khải, giáo hóa nhất thiết hữu tình,

giai phát tín tâm, tu Bồ Đề hạnh,

hành Phổ Hiền đạo.

Tuy sanh tha phương thế giới, vĩnh ly ác thú,

hoặc nhạo thuyết pháp, hoặc nhạo thính pháp,

hoặc hiện Thần Túc, tùy ý tu tập,

vô bất viên mãn.

Nhược bất nhĩ giả, bất thủ Chánh Giác.

(35. Nhất sanh bổ xứ nguyện - 36. Giáo hóa tùy ý nguyện.)

Ngã tác Phật thời, sanh ngã quốc giả,

sở tu ẩm thực, y phục, chủng chủng cúng cụ,

tùy ý tức chí, vô bất mãn nguyện.

Thập phương chư Phật, ứng niệm thọ kỳ cúng dường. Nhược bất nhĩ giả, bất thủ Chánh Giác.

(37. Y thực tự chí nguyện - 38. Ứng niệm thọ cúng nguyện.)

Ngã tác Phật thời, quốc trung vạn vật,

nghiêm tịnh, quang lệ, hình sắc thù đặc,

cùng vi cực diệu, vô năng xứng lượng.


Kỳ chư chúng sanh, tuy cụ thiên nhãn,

hữu năng biện kỳ hình sắc, quang tướng,

danh số, cập tổng tuyên thuyết giả,

bất thủ Chánh Giác.

(39. Trang nghiêm vô tận nguyện.)

Ngã tác Phật thời, quốc trung vô lượng sắc thụ,

cao hoặc bá thiên do-tuần,

đạo tràng thụ cao tứ bá vạn lý.

Chư Bồ Tát trung, tuy hữu thiện căn liệt giả,

diệc năng liễu tri.

Dục kiến chư Phật tịnh quốc trang nghiêm,

tất ư bảo thụ gian kiến, do như minh kính,

đổ kỳ diện tượng.

Nhược bất nhĩ giả, bất thủ Chánh Giác.

(40. Vô lượng sắc thụ nguyện - 41. Thụ hiện Phật sát nguyện.)

Ngã tác Phật thời, sở cư Phật sát,

quảng bác nghiêm tịnh, quang oánh như kính,

triệt chiếu thập phương vô lượng vô số

bất khả tư nghì chư Phật thế giới.

Chúng sanh đổ giả, sanh hy hữu tâm.

Nhược bất nhĩ giả, bất thủ Chánh Giác.

(42. Triệt chiếu thập phương nguyện.)

Ngã tác Phật thời, hạ tùng địa tế,

thượng chí hư không, cung điện, lâu quán,

trì lưu, hoa thụ, quốc độ sở hữu nhất thiết


vạn vật, giai dĩ vô lượng bảo hương hiệp thành.

Kỳ hương phổ huân thập phương thế giới.

Chúng sanh văn giả, giai tu Phật hạnh.

Nhược bất nhĩ giả, bất thủ Chánh Giác.

(43. Bảo hương Phổ huân nguyện.)

Ngã tác Phật thời, thập phương Phật sát

chư Bồ Tát chúng, văn ngã danh dĩ,

giai tất đãi đắc thanh tịnh, giải thoát,

Phổ Đẳng tam-muội, chư thâm tổng trì,

trụ tam-ma-địa, chí ư thành Phật.

Định trung thường cúng vô lượng vô biên

nhất thiết chư Phật, bất thất Định ý.

Nhược bất nhĩ giả, bất thủ Chánh Giác.

(44. Phổ đẳng Tam-muội nguyện - 45. Định trung cúng Phật nguyện.)

Ngã tác Phật thời, tha phương thế giới

chư Bồ Tát chúng văn ngã danh giả,

chứng ly sanh pháp, hoạch đà-ra-ni,

thanh tịnh hoan hỷ, đắc bình đẳng trụ.

Tu Bồ Tát hạnh, cụ túc đức bổn.

Ứng thời bất hoạch nhất nhị tam nhẫn,

ư chư Phật pháp,

bất năng hiện chứng Bất Thoái Chuyển giả,

bất thủ Chánh Giác.

(46. Hoạch Đà-ra-ni nguyện - 47. Văn danh đắc nhẫn nguyện - 48. Hiện chứng bất thoái nguyện.): main -> taiLieu
main -> ĐỀ CƯƠng ôn tập môn lịch sử 8 NĂm họC 2015 2016
main -> TRƯỜng thcs phan chu trinh thứ ngày tháng năm 2013 Họ và tên hs : bài kiểm tra học kỳ I
main -> Quy đỊnh về việc đánh giá kết quả rèn luyện của hssv
main -> 1. thách thức và khó khăN: LÀm sao đẶt chúa làm trung tâM ĐIỂm của cuộc sống và sinh hoạt challenges and difficulties in how to place God at the center of life and all activities
main -> Iii. Sơ lược về đặc điểm của Python: Python được thiết kế để trở thành một ngôn ngữ dễ học, mã nguồn dễ đọc, bố cục trực quan, dễ hiểu, thể hiện qua các điểm sau: 1
main -> ĐỀ CƯƠng ôn tập sinh 6- học kì I năm học 2015-2016 trắc nghiệM: Chức năng của thân cây là
main -> Hướng dẫn Cài đặt sav 10. 0 Server & Client
main -> NHỮng câu tiếng anh thông dụng của ngưỜi mỹ Trung tâm tiếng anh Anh Mỹ Quảng Ngãi


  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương