Quy đỊnh về việc đánh giá kết quả rèn luyện của hssvtải về 13.22 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích13.22 Kb.
#21239
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 39/QĐ.ĐHĐT.CTSV TP. Cao Lãnh, ngày 16 tháng 3 năm 2009


QUY ĐỊNH

Về việc đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV

đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

Căn cứ Quyết định số: 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc“Đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV các cơ sở giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy”;

Căn cứ Quy định số: 35/QĐ-ĐHĐT ngày 28/2/2009 của trường về việc“Đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV hệ chính quy đang học tại trường”( Theo Quyết định số: 60/2007/QĐ-BGDĐT);

Căn cứ Quy định số: 451/QĐ-ĐHĐT ngày 14/8/2008 của trường về việc “Đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”;

Nhà trường quy định cách đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV từng học kỳ, cả năm và toàn khóa như sau:

1. Điểm rèn luyện từng học kỳ:

Là tổng điểm của 5 tiêu chí được quy định cụ thể theo mẫu phiếu đánh giá kết quả rèn luyện.2. Điểm rèn luyện cả năm được tính theo công thức:

ĐRLHKI + ĐRLHKII

ĐRL Cả năm =

2
3. Điểm rèn luyện toàn khóa:

N

ri . ni


i = 1

R =

N

ni
i = 1

- R là điểm rèn luyện toàn khóa.

- ri là điểm rèn luyện của năm học thứ I.

- ni là hệ số của năm thứ I.

Trong đó:

- Năm học thứ I: ni = 1.

- Năm học thứ II: ni = 2.

- Năm học thứ III: ni = 3.

- Năm học thứ IV: ni = 4.

- N là tổng số năm học.

Ghi chú:

HSSV nào không nộp Sổ nội trú, ngoại trú vào cuối mỗi học kỳ sẽ bị trừ 20 điểm trong tổng số điểm rèn luyện của học kỳ đó.

Trên đây là quy định về việc đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

Đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa phổ biến cho các cố vấn học tập, cán bộ CTSV, các lớp thuộc khoa thực hiện tốt nội dung quy định này./.
HIỆU TRƯỞNG

(đã kí)
Lê Hiển Dương


Nơi nhận:

- BGH (để biết);

- Các khoa (thực hiện);

- Lưu: VT, CTSV.


(Biểu diễn võ thuật chào mừng Lễ khai trương Trung tâm Thể dục Thể thao)
tải về 13.22 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương