PHỤng vụ NĂm c 3rd Sunday of Adventtải về 18.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích18.8 Kb.
#20246
PHỤNG VỤ NĂM C


3rd Sunday of Advent

Reading I: Zep 3:14-18 II: Phil 4:4-7


Chúa Nhật 3 Mùa Vọng

Bài Đọc I: Sôphônia 3:14-18a II: Philliphê 4:4-7


Gospel
Luke 3:10-18


10 And the multitudes asked him, "What then shall we do?"

11 And he answered them, "He who has two coats, let him share with him who has none; and he who has food, let him do likewise."

12 Tax collectors also came to be baptized, and said to him, "Teacher, what shall we do?"

13 And he said to them, "Collect no more than is appointed you." 

14 Soldiers also asked him, "And we, what shall we do?" And he said to them, "Rob no one by violence or by false accusation, and be content with your wages."

15 As the people were in expectation, and all men questioned in their hearts concerning John, whether perhaps he were the Christ,

16 John answered them all, "I baptize you with water; but he who is mightier than I is coming, the thong of whose sandals I am not worthy to untie; he will baptize you with the Holy Spirit and with fire.

17 His winnowing fork is in his hand, to clear his threshing floor, and to gather the wheat into his granary, but the chaff he will burn with unquenchable fire."

18 So, with many other exhortations, he preached good news to the people.


Phúc Âm

Luca 3:10-18

10 Đám đông hỏi ông rằng: "Chúng tôi phải làm gì đây?"

11 Ông trả lời: "Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy".

12 Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: "Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì?"

13 Ông bảo họ: "Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho mình".

14 Binh lính cũng hỏi ông: "Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì?" Ông bảo họ: "Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình".

15 Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi về ông Gioan: biết đâu ông chẳng là Đấng Mêsia.

16 Ông Gioan trả lời mọi người rằng: "Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa.

17 Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi".

18 Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa, mà loan báo Tin Mừng cho họ.


Interesting Details

 • When John the Baptizer first appeared, he did so proclaiming "a baptism of repentance" (3:3). When he speaks, he demands "good fruits as evidence of repentance" (3:8). Here various groups approach Jesus demanding to know precisely what "good fruits" they are to bear.

 • It was a common cultural belief in those days that if someone has more of something, someone else automatically has less. Also in this culture to have more than one need is greed.

 • In the Roman Empire a chief collector was usually a native who bid for the right to collect tolls but had to pay the assessment to Rome immediately upon winning the bid. It was then his task to recoup this sum and make a profit if possible.

 • The soldiers are best understood as Judean men enlisted in the service of Herod Antipas. These soldiers were despised because they worked for Rome's puppet king and strove to enforce the will of Rome, the occupying power.

 • "Loosen the thongs" This task was reserved to servants, never performed by children of the household. A rabbi's disciples were forbidden to untie his sandals and so John disclaims the role of disciple. He is, simply, a servant and less than a servant.

Chi Tiết Hay

 • Khi Gioan Tẩy Giả xuất hiện, ông loan báo "một phép rửa để tỏ lòng sám hối" (3:3). Khi ông rao giảng, ông kêu gọi mọi người "sinh hoa quả xứng với lòng sám hối" (3:8). Ở đây ta thấy nhiều nhóm khác nhau đến xin Gioan cắt nghiã rõ hơn họ phải đem lại những "hoa trái" nào.

 • Theo quan niệm Do Thái thời đó nếu một người nào có của cải gì nhiều thì tự đông người khác sẽ có ít đi. Và nếu ai có nhiều hơn nhu cầu của mình thì bị coi là tham lam, một điều đáng xấu hổ.

 • Dưới thời Đế quốc La Mã, những người thu thuế là dân bản xứ. Họ phải trả cho La Mã một món tiền để thầu được chức vụ này. Khi thu thuế của dân họ sẽ lấy lại số tiền vốn đó và nếu thu được hơn, họ sẽ được hưởng như tiền lời.

 • Những người lính này được hiểu là người Do Thái phục vụ cho ông vua bù nhìn Hêrôđê. Họ thường bị dân chúng khinh bỉ vì làm tay sai cho ngoại bang.

 • Cởi quai dép là nhiệm vụ của người đầy tớ. Con cái trong nhà không phải làm công việc này. Các đệ tử của các rabbi cũng không phải làm công việc này. Vì thế khi Gioan Tẩy Giả nhận mình không xứng đáng cởi quai dép cho Đức Kitô, ông tự xác nhận không phải là môn đệ của Đức Kitô, mà chỉ là đầy tớ hoặc thấp hơn nữa.
One Main Point

It is not the religious leaders who are willing to repent, but the ordinary people and those who are on the fringes of Jewish society: toll collectors, soldiers. These are the same people who respond positively to Jesus' teachings.
Một Điểm Chính

Những người sẵn sàng muốn hoán cải không phải là những lãnh đạo tôn giáo nhưng là những người đang bị khinh bỉ trong xã hội Do Thái thời đó.
Reflections

 1. Are greed, selfishness and abuse of power and position still my weaknesses?

 2. Who is the modern voice crying in the wilderness for me at this time? Am I invited to be this voice?
Suy Niệm

 1. Tham lam, ích kỵ và lạm quyền có ít nhiều vẫn là vấn đề đối với tôi chăng?

 2. Ai đang là Gioan Tẩy Giả cho tôi trong lúc nàỵ Tôi có được mời gọi đóng vai trò này chăng?

tải về 18.8 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương