link.5.3.1
  28 Suy Niệm LỄ hiển linh – Năm b lời Chúa: Is 60,1-6; Ep 3,2-3a. 5-6; Mt 2,1-12
link.5.3.1/34
  24 bài suy niệm LỄ chúa kitô vua b lời Chúa: Đn. 7, 13-14; Kh. 1, 5-8; Ga. 18, 33b-37
link.5.3.1
  PHỤng vụ NĂm c 3rd Sunday of Advent
  31st Sunday in Ordinary Time
  21 suy niệm chúa nhậT 8 thưỜng niên a lời Chúa: Is 49,14-15; 1Cr 4,1-5; Mt 6, 24-34 MỤc lụC
  22 suy niệm tin mừng chúa nhậT 3 tn a lời Chúa: Is 8,23b – 9,3; 1Cr 1,10-13. 17; Mt 4,12-23 MỤc lụC
  25 suy niệm tin mừng lễ hiển linh – Năm a lời Chúa: Is 60,1-6; Ep 3,2-3a. 5-6; Mt 2,1-12 MỤc lụC
  22 Suy Niệm chúa nhậT 18 thưỜng niên c lời Chúa: Gv. 1,2; 2,21-23; Cl. 3, 1 9-11; Lc. 12, 13-21 MỤc lụC
directory link.5.3.1  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương