31st Sunday in Ordinary Timetải về 15.13 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích15.13 Kb.

31st Sunday in Ordinary Time

Reading I: Deuteronomy 6:2-6 II: Hebrews 7:23-28


Chúa Nhật 31 Thường Niên

Bài Đọc I: De-Nhi-Luat 6:2-6 II: Do Thai 7:23-28


Gospel
Mark 12:28-34


28 And one of the scribes came up and heard them disputing with one another, and seeing that he answered them well, asked him, "Which commandment is the first of all?"

29 Jesus answered, "The first is, 'Hear, O Israel: The Lord our God, the Lord is one;

30 and you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength.'

31 The second is this, 'You shall love your neighbor as yourself.' There is no other commandment greater than these."

32 And the scribe said to him, "You are right, Teacher; you have truly said that he is one, and there is no other but he;

33 and to love him with all the heart, and with all the understanding, and with all the strength, and to love one's neighbor as oneself, is much more than all whole burnt offerings and sacrifices."

34 And when Jesus saw that he answered wisely, he said to him, "You are not far from the kingdom of God." And after that no one dared to ask him any question.

Phúc Âm

Máccô 12:28-34

28 Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giêsu và những người thuộc nhóm Xađốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giêsu đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu ?"

29 Đức Giêsu trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đấy, hỡi Ítraen, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất.

30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.

31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó".

32 Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác.

33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ"

34 Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu !" Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.


Interesting Details

 • (v.29) The daily Jewish prayer begins with the phrase "Shema Ysrael (Hear O Israel)". It is the reminder of the covenant the Lord had made with his people on the mountain at Sinai where He gave them the commandments (cf. Deut 6:4,5).

 • (v.30) In response to the scribe question, Jesus did not seek to prioritize among the 613 acknowledged commandments of Judaism. Instead, Jesus went to the heart of the matter, the fundamental commandment on which all other commandments are based.

 • (v.31) The second commandment "Love your neighbor as yourself" is a summary of Leviticus 19 where the Lord instructed the Israelites how to conduct their daily lives.

 • (v.34) The scribe's recognition that "love your neighbor… is more important than all the burnt offering and sacrifices" brought him near the Reign of God which Jesus had announced through his words and actions.
Chi Tiết Hay

 • (c.29) Kinh nguyện hằng ngày của người Do Thái bắt đầu bằng câu "Hãy lắng nghe hỡi Israel." Đó là lời nhắc nhở giao ước mà Thiên Chúa đã hứa với dân người trên núi Sinai khi Ngài giao truyền các điều răn

 • (c.30) Để trả lời câu hỏi của vị kinh sư, Đức Giêsu không xếp dặt lại thứ tự quan trọng của 613 điều răn ghi trong đạo Do Thái. Thay vào đó, Đức Giêusu đi vào trọng tâm của vấn đề, điều răn căn bản mà tất cả các điều răn khác đều dựa vào.

 • (c.31) Điều răn thứ hai "Yêu người như yêu chính mình" là tóm lược chương 19 trong sách Lêvi khi Thiên Chúa răn dạy người Do Thái cách đối xử trong cuộc sống hằng ngày.

 • (c.34) Sự nhận biết của người kinh sư "yêu người thân cận... là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ" đã đưa người ấy gần Nước Trời mà Đức Giêsu đã tuyên bố qua lời nói và hành động của Người.

One Main Point

All commandments are meaningless if the commandment of love is not understood. That is why Jesus' last instruction for his disciples was to love one another (cf. Jn 15:12,17).
Một Điểm Chính

Tất cả mọi điều răn đều là vô nghĩa nếu không thấu hiểu giới luật thương yêu. Vì lẽ đó, lời răn dạy cuối cùng của Đức Giêsu với các tông đồ là hãy thương yêu nhau (Gioan 15:12-17).
Reflections

 1. In the three love relationships (with God, with neighbors, and self) where are your strongest? The weakest?

 2. What have you found that helps you to grow in love of God and of other?
Suy Niệm

 1. Trong ba liên hệ tình yêu, với Chúa, với người thân cận và với chính mình, đối với bạn đâu là liên hệ mạnh nhất, đâu là yếu kém nhất?

 2. Những gì giúp bạn lớn lên trong tình yêu đối với Chúa và đối với tha nhân?
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương