PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO



tải về 0.66 Mb.
trang2/6
Chuyển đổi dữ liệu06.07.2016
Kích0.66 Mb.
1   2   3   4   5   6



Số 114/2010/NĐ-CP ngày 06/12/2010

Nghị định của Chính phủ quy định về bảo trì công trình xây dựng.






Số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011

Nghị quyết của Chính phủ về tăng cường các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông






Số 21/2011/QH13 ngày 26/11/2011

Nghị quyết của Chính phủ về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa VIII






Số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012

Nghị định của Chính phủ về Quỹ Bảo trì đường bộ






Số 18-CT/TW ngày 04/9/2012

Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông






Số10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013

Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ






Số 30/NQ-CP ngày 01/3/2013.

Nghị quyết của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012






Số 12/CT-TTg ngày 23/6/2013

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng trong hoạt động vận tải






Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu






Số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013

Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.






Số 107/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.






Số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/02/2010; Số 03/2011/TT-BGTVT 22/02/2011; Số 65/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ.






Số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014

Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện






Số 30/2010/TT-BGTVT ngày 01/10/2010

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành đường bộ.






Số 13/2009/TT-BGTVT ngày 17/7/2009

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ






Số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.






Số 10/2012/TT-BGTVT ngày 12/4/2012

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ






Số 16/2012/TT-BGTVT ngày 25/5/2012

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, cấp và quản lý chứng chỉ Thẩm tra viên ATGT đường bộ.






Số 26/2012/TT-BGTVT ngày 20/7/2012

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường bộ đang khai thác.






Số 1502/QĐ-TTg ngày 11/10/2012

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.






Số 47/2012/TT-BGTVT ngày 12/11/2012

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải quy định về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ






Số 95/CĐ-TTg ngày 10/01/2013

Công điện của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng và chở quá số khách cho phép






QCVN 66:2013/BGTVT


Quy chuẩn quốc gia về trạm kiểm tra tải trọng xe (Ban hành bởi Thông tư số 09/2013/TT-BGTVT ngày 06/5/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT)






Số 1526/QĐ-BGTVT ngày 05/6/2013

Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt Đề án tổng thể kiểm soát tải trọng xe






Số 1966/CĐ-TTg ngày 19/11/2013

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ






Số 16/CĐ-TTg ngày 07/01/2015



Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chấn chỉnh và xử lý triệt để tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng cho phép







Số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ






Số 2919/QĐ-BGTVT ngày 24/9/2013

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý hoạt động của Trạm KTTTX lưu động






Số 35/2013/TT-BGTVT ngày 21/10/2013

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ






Số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12/12/2013

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ






QCVN 41:2012/BGTVT


Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ (được ban hành tại Thông tư số 17/2012/TT-BGTVT ngày 29/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT).






TCVN 4054-1985;

TCVN 4054-2005.



Đường ô tô – Yêu cầu thiết kế






TCCS 07 :2013/TCĐBVN

Tiêu chuẩn kỹ thuật Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ (được ban hành bởi Quyết định số 1682/QĐ-TCĐBVN ngày 07/10/2013 của Tổng Cục trưởng Tổng cục ĐBVN).




CV 6 (Vụ QLBT)






Số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008

Luật Giao thông đường bộ






Số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013

Luật đấu thầu






Số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014

Luật xây dựng






Số 114/2010/NĐ-CP ngày 06/12/2010

Nghị định của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng






Số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010

Nghị định của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ






Số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013

Nghị định của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích






Số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013

Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ






Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn Nhà thầu






Số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12/12/2013

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ






Số 31/2014/TT-BGTVT ngày 5/8/2014

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trính đường bộ sử dụng Quỹ BTĐB TW






Số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về Quản lý và Bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.






Số 75/2011/TTLT-BTC-BGTVT ngày 06/6/2011

Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn lập và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước




CV 7 (Vụ KHCN, MT&HTQT)









Cam kết về thương mại dịch vụ trong lĩnh vực GTVT ĐB của Việt Nam trong khuôn khổ WTO









Cam kết về thương mại dịch vụ trong lĩnh vực GTVT ĐB của Việt Nam trong khuôn khổ ASEAN









Công ước về Biển báo – Tín hiệu đường bộ, ký tại Viên, ngày 08/11/1968









Công ước về Giao thông đường bộ, ký tại Viên, ngày 08/11/1968









Hiến chương của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thông qua tại Singapore ngày 20/11/2007 tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 13 năm 2007









Hiệp định khung ASEAN về tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh, thông qua tại Hà Nội ngày 16/12/1998









Hiệp định khung ASEAN về tạo điều kiện vận tải liên quốc gia, thông qua tại Manila, Philippines ngày 10/12/2009









Hiệp định khung ASEAN về vận tải đa phương thức, thông qua tại Vientiane, CHDCND Lào ngày 17/12/2005









Hiệp định Liên Chính phủ về mạng lưới đường bộ châu Á, thông qua ngày 18/11/2003 tại Bangkok, Thái Lan









Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ký ngày 23/04/2009; Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ký ngày 15/09/2010










Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước Tiểu vùng Mê Công mở rộng (Hiệp định GMS) ký ngày 26/11/1999 tại Viêng Chăn, được sửa đổi ngày 30/04/2004 tại Phnôm Pênh, Campuchia;









Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia ký tại Hà Nội ngày 01/06/1998; Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia ký tại Hà Nội ngày 10/10/2005









Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCNVN và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ký ngày 22/11/1994, Nghị định thư về việc sửa đổi Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ký ngày 11/10/2011






Số 67/2014/QH13

ngày 26/11/2014



Luật Đầu tư






Số 23/2008/QH12

ngày 13/11/2008



Luật Giao thông đường bộ






Số 41/2005/QH11

ngày 14/6/2005



Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế






Số 140/2007/NĐ-CP

ngày 05/9/2007



Nghị định số của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ logistic và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistic






Số 33/2007/PL-UBTVQH11

ngày 20/4/2007



Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế






Số 54/2002/QĐ-GTVT ngày 04/01/2002

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế quản lý công tác hợp tác quốc tế của Bộ Giao thông vận tải






Số 03/2014-QĐ-TTg

ngày 14/01/2014



Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư






Số 2775/QĐ-BGTVT ngày 22/7/2014

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Chương trình hành động của Bộ Giao thông vận tải thực hiện Nghị Quyết số 31-NQ/CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ về hội nhập quốc tế






Số 60/2013/QĐ-TTg

ngày 21/10/2013



Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam thuộc Bộ Giao thông vận tải






Số 79/2010/QĐ-TTg

ngày 30/11/2010



Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại









Thỏa thuận cấp Bộ trưởng về dự án mạng đường bộ ASEAN, thông qua tại Hà Nội, ngày 15/09/1999




CV 8 (Vụ KHCN, MT&HTQT)









Hiến chương của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thông qua tại Singapore ngày 20/11/2007 tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 13 năm 2007









Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước Tiểu vùng Mê Công mở rộng (Hiệp định GMS) ký ngày 26/11/1999 tại Viêng Chăn, được sửa đổi ngày 30/04/2004 tại Phnôm Pênh, Campuchia;






Số 33/2009/QH12

ngày 18/6/2009



Luật cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài






Số 23/2008/QH12

ngày 13/11/2008



Luật Giao thông đường bộ






Số 41/2005/QH11

ngày 14/6/2005



Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế






Số 08/2003/NĐ-CP

ngày 10/02/2003



Nghị định của Chính phủ về hoạt động của cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế






Số 136/2007/NĐ-CP

ngày 17/8/2007



Nghị định số của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam






Số 65/2012/NĐ-CP

ngày 06/9/2012



Nghị định của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về việc xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam






Số 82/2001/NĐ-CP

ngày 06/11/2001



Nghị định của Chính phủ về nghi lễ Nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài






Số 93/2009/NĐ-CP

ngày 22/10/2009



Nghị định của Chính phủ về ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài






Số 107/2011/NĐ-CP ngày 24/11/2011

Nghị định của Chính phủ quy định quy định chi tiết Điểm C, Khoản 2, Điều 15 Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCNVN ở nước ngoài






Số 33/2007/PL-UBTVQH11

ngày 20/4/2007



Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế






Số 2775/QĐ-BGTVT ngày 22/7/2014

Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Giao thông vận tải thực hiện Nghị Quyết số 31-NQ/CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ về hội nhập quốc tế






Số 58/2012/QĐ-TTg

ngày 24/12/2012



Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ






Số 60/2013/QĐ-TTg

ngày 21/10/2013



Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam thuộc Bộ Giao thông vận tải






Số 76/2010/QĐ-TTg

ngày 30/11/2010



Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức, quản lý hội thảo, hội nghị quốc tế tại VN






Số 79/2010/QĐ-TTg

ngày 30/11/2010



Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại






Số 01/2010/TT-BTC

ngày 06/01/2010



Thông tư của Bộ Tài chính quy định về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước






Số 102/2012/TT-BTC

ngày 21/06/2012



Thông tư của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí






Số 97/2010/TT-BTC

ngày 06/7/2010



Thông tư của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập






Số 02/2013/TT-BNG

ngày 25/6/2013



Thông tư của Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực






1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương