Ñöôïc Xöng Laøm Con Caùi ÑCTtải về 73.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích73.75 Kb.
#31504
Ñöôïc Xöng Laøm Con Caùi ÑCT (To Be Called the Children of God) - I Giaêng 3:1-2

Muïc Sö Vinh Troïng Nguyeãn – Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA
Note: this document is protected. To unprotect go to “Tools” in the menu bar and select “Unprotect document”

March 16, 2003


3:1 Haõy xem Ñöùc Chuùa Cha ñaõ toû cho chuùng ta söï yeâu thöông döôøng naøo, maø cho chuùng ta ñöôïc xöng laø con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi; vaø chuùng ta thaät laø con caùi Ngaøi. AÁy laø vì ñoù maø theá gian chaúng bieát chuùng ta, vì hoï chaúng töøng bieát Ngaøi. 3:2 Hôõi keû raát yeâu daáu, chính luùc baây giôø chuùng ta laø con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi, coøn veà söï chuùng ta seõ ra theå naøo, thì ñieàu ñoù chöa ñöôïc baøy toû. Chuùng ta bieát raèng khi Ngaøi hieän ñeán, chuùng ta seõ gioáng nhö Ngaøi, vì seõ thaáy Ngaøi nhö voán coù thaät vaäy.

Introduction

> Coù 4 ñieàu thieân haï thöôøng hay ñeo ñuoåi nhaát ôû treân ñôøi naøy - ñoù laø söï giaøu sang, quyeàn theá, saéc duïc & tieáng taêm

Tieáng anh taïm dòch laø: Fortune, Power, Pleasure and Fame...

> Trong 4 thöù naøy... thì "tieáng taêm" laø ñieàu ngöôøi ta muoán ñöôïc lan roäng ra vaø cho thaät laâu daøi...

duø cho sau khi mình ñaõ nhaém maét xuoâi tay - qua ñôøi roài!

> Vì lyù do ñoù maø thieân haï coù caâu noùi nhö sau: "Coïp cheát ñeå da, ngöôøi ta cheát ñeå tieáng"....

> Soáng ôû treân ñôøi naøy "danh xöng/tieáng taêm" raát quan troïng... vì khi ngöôøi ta coøn noùi veà danh thôm tieáng toát cuûa mình... thì mình coøn toàn taïi; neáu thieân haï khoâng coøn nhaéc ñeán teân tuoåi mình nöõa... thì mình coi nhö ñaõ cheát maát roài!

> Soáng trong xaõ hoäi ngaøy nay... ai cuõng muoán ~ngöôøi khaùc, hay "coäng ñoàng" bieát veà mình

– khoâng phaûi bieát ñeán ~vieäc laøm gian aùc xaáu xa... nhöng bieát ñeán tieáng taêm cuûa mình...

# Moãi naêm coù bieát bao nhieâu ~c/trình giaûi thöôûng treân TV goïi laø "Academy awards nhö Emmy, Golden Globe, MTV video" cho nhaïc lyù, taøi töû ñoùng phim, TV shows – maø nhieàu "ngoâi sao laï" mong ñöôïc noåi leân – nhieàu ngöôøi chuù yù...
> Töø luùc sanh ra ñôøi – tieáng taêm cuûa 1 ngöôøi ñaõ ñöôïc cha meï caån thaän ñaët teân cho...

> Caùi teân phaûi coù yù nghóa, phaûi ñeïp, phaûi hay, phaûi quan troïng, phaûi ñöôïc nhaéc ñeán...

vì theá neân teân cuûa moïi ngöôøi ñeàu phaûi ñöôïc vieát hoa...

# Neáu laø con trai thì teân phaûi ñöôïc ñaët cho haøo huøng, caùi teân phaûi mang chí khí duõng caûm

... neáu laø con gaùi thì teân phaûi ñöôïc myõ mieàu, xinh ñeïp - laøm sao phoâ tröông ñaày ñuû 4 thöù: coâng, dung, ngoân, haïnh

> Khi lôùn leân thì mong teân con mình ñöôïc keøm theo ~caáp baäc nhö: Phd. = tieán só, MS = cao hoïc, Dr. – doctor....


# ÔÛ Vieät Nam coù ngöôøi noâng daân kia muoán ñöôïc muøa maøng toát neân khi sanh con - ñaët teân con trai mình laø "luùa"...

> OÂng coøn muoán muøa maøng ñöôïc gaáp ñoâi - neân söûa laïi laø "hai luùa"...

nhöng laøm luïng vaát vaû nhieàu naêm maø vaãn khoâng ñöôïc thònh vöôïng, nhöng hoa lôïi laïi thieáu keùm

> Sau naøy trong thôøi ñaïi môùi thì môùi bieát chöõ "luùa" coù nghóa laø hoûng - theá laø phaûi ñoåi teân ñöùa con mình laïi!
I. Danh Döï


> Danh xöng/teân tuoåi cuûa 1 ngöôøi raát laø quan troïng... vì ñoù chính laø danh döï cuûa ngöôøi ñoù

> Khoå 1 caùi laø khi qua xöù laï naøy, nhieàu khi "teân ñeïp" cuûa mình...

maø ngöôøi ta laïi ñoïc sai – thaønh ra coù yù nghóa xaáu... laøm mình raát böïc mình

... Neáu ngöôøi ta khoâng chòu uoán löôõi cho ñuùng ñeå phaùt aâm cho chính xaùc... thì coù khi teân mình seõ bò hieåu laàm...# OÂng anh teân Khoâi – khi môùi qua Myõ - cöù bò ngöôøi Myõ ñoïc boû ñi "k" caâm... thaønh "hoâi" laøm anh toâi raát khoù chòu

> Vì vaäy maø nhieàu ngöôøi qua ñaây ñoåi teân mình qua tieáng Anh cho deã goïi: Neáu teân laø Kính thì ñaët teân Myõ laø King cho deã goïi, neáu laø Toaøn thì thaønh Tom, Bích thaønh Becky, Lyù thaønh Lee, Thieân thaønh Tim, hay Lieân thaønh Liña...

> Beân ñaây teân cuûa c/ta cuõng thöôøng bò ñoïc ngöôïc laïi nöõa... laøm 1 soá ngöôøi raát thích thuù

... nhö 1 anh TN teân Hoaøng giaùo Ñöùc... khi qua ñaây ñöôïc ñoïc ngöôïc thaønh "Ñöùc Giaùo Hoaøng" nghe thaät laø oai!

> Maëc ñaàu vaäy cuõng coù ~ngöôøi khoâng thích ñoïc ngöôïc teân cuûa mình... neáu khoâng tin thì hoûi anh Cheá Linh chaúng haïn!
> Teân xöng laø danh döï cuûa 1 ngöôøi... maø phaûi ñöôïc toân cao chöù khoâng haï nhuïc ñöôïc...

# Thöôû xöa nhìn thaáy nhieàu vuï ñaùnh loän chí choeù cuõng vì danh döï bò haï nhuïc - khi ñuïng ñeán danh xöng cuûa cha meï

> Danh xöng laø phaåm chaát/quality cuûa 1 ngöôøi...

vì vaäy maø ~quaàn aùo hay ñoà duøng coù "brandnames" ñeàu raát laø ñaét tieàn...

# 1 caùi t-shirt taàm thöôøng khoâng mang 1 daáu hieäu brandname naøo heát coù gía trò ~3$ - mua 1 caùi cho theâm 1 caùi

... nhöng khi coù teân ñaëc bieät treân ñoù, coù ~daáu brandname – thì gía cuûa noù töï ñoäng taêng leân coù theå gaáp 20-30 laàn...


II. Xöng Laøm Con Caùi ÑCT


> Trong Kinh Thaùnh caâu goác cuõng chæ cho c/ta thaáy ñöôïc 1 danh xöng, 1 thieân phöôùc maø ai cuõng coù theå coù ñöôïc

ñoù laø ñöôïc "goïi laø con caùi cuûa ÑCT" – ñöôïc xöng danh laø "thieân töû" – con trôøi

# Caùc vua Vieät Nam thôøi xöa thöôøng hay töï xöng cho mình laø "thieân töû"... nhöng ñaây chæ laø maïo nhaän – töï mình cho laáy maø thoâi... nhöng trong Kinh Thaùnh noùi ñeán ôn phöôùc ñöôïc xöng laø "con trôøi"... thì do chính ÑCT ban cho...

# Galati 4:6 – Vì laø con caùi cuûa ÑCT – neân c/ta ñöôïc goïi ÑCT laø "Abba" – coù nghóa laø "Cha"... vì theá trong baøi caàu nguyeän chung Chuùa Gieâ-su daïy c/ta khi caàu nguyeän khoâng coù noùi "laïy Chuùa!"...

nhöng maø coù quyeàn noùi "laïy Cha c/con ôû treân trôøi" laø vaäy!

> Deã gì coù ai goïi ñöôïc TT Bush laø Cha cuûa mình

treân toaøn theá giôùi chæ coù 2 coâ con gaùi teân Barbara & Jenna ñöôïc goïi TT Bush laø cha thoâi> Deã gì coù ai goïi ñöôïc Bill Gates laø cha cuûa mình

treân toaøn theá giôùi chæ coù 1 coâ con gaùi ñöôïc goïi Bill Gates laøm cha thoâi... ñoù laø coâ Jennifer Katherine Gates

... nhöng TT Bush hay Bill Gates khoâng theå naøo so saùnh vôùi danh vinh hieån cuûa ÑCT ñöôïc...

vì chính hoï cuõng phaûi leä thuoäc vaøo chính Ngaøi nöõa... Theá maø c/ta ai cuõng coù theå goïi ñöôïc ÑCT laø Cha cuûa mình!


> Taïi sao c/ta ñöôïc danh xöng laøm con caùi cuûa ÑCT?

1) Coù phaûi vì trong c/ta coù caùi gì ñeïp hay xöùng ñaùng khoâng? Caâu traû lôøi chaéc chaén laø khoâng!

> Sau khi toå phuï loaøi ngöôøi phaïm toäi trong vöôøn söï soáng – ñaùnh maát ñi söï vinh hieån cuûa chính ÑCT... con ngöôøi ñaõ trôû neân keû thuø cuûa Ngaøi... töø ñoù khoâng coù ñieàu gì ñaùng thöông, ñaùng meán ôû trong con ngöôøi c/ta nöõa...
2) Coù phaûi vì c/ta ñaõ coù ~coâng ñöùc toát laønh gì mua chuoäc ñöôïc ôn laøm con cuûa Ngaøi khoâng?

> Caâu traû lôøi cuõng laø khoâng! Vì Kinh Thaùnh cheùp roõ... taát caû ~coâng ñöùc cuûa c/ta ñem so vôùi söï thaùnh khieát cuûa Trôøi...

thì chæ gioáng nhö ~mieáng deû nhôùp nhuùa maø thoâi...
> Nhöng Kinh Thaùnh caâu goác cheùp roõ ÑCT ban cho c/ta quyeàn laøm con caùi cuûa Ngaøi vì töï loøng yeâu thöông cuûa Ngaøi

# I Giaêng 4:8 – ÑCT laø söï yeâu thöông – ñaây laø baûn taùnh thaàn linh töï nhieân cuûa Chuùa

# TT 106:1 – taùc gæa xöng: ÑCT laø thieän laønh – God is so Good!...

# EÂpheâsoâ 1:3-5 – Tröôùc khi saùng taïo vuõ truï... tröôùc khi toäi loãi xen vaøo cuoäc ñôøi cuûa nhaân loaïi... Ngaøi ñaõ yeâu thöông vaø choïn c/ta laøm con nuoâi cuûa Ngaøi trong Cöùu Chuùa Gieâ-su... vì baûn taùnh thaàn linh yeâu thöông töï nhieân cuûa ÑCT

> ÑCT yeâu c/ta khoâng bôûi 1 tình yeâu tình côø (~Love at first sight), cuõng khoâng phaûi vì c/ta coù ñieàu chi xöùng ñaùng hay coâng ñöùc toát ñeïp naøo... nhöng töï bôûi baûn naêng yeâu thöông cuûa Chuùa....

# ÑCT ñaõ khoâng choïn daân do thaùi laøm daân choïn cuûa mình... vì hoï coù ~ñieåm ñaùng yeâu...

nhöng vì chính baûn taùnh yeâu thöông cuûa Ngaøi... Ngöôïc laïi daân do thaùi chính laø 1 daân toäc cöùng ñaàu cöùng coå...

> ÑCT yeâu nhaân loaïi vôùi 1 loaïi tình yeâu cao ñeïp, vó ñaïi, troïn veïn nhaát – ñoù laø tình yeâu "maëc daàu", tình yeâu khoâng ñieàu kieän cuûa Thieân Chuùa… Vì ~ngöôøi ñöôïc Chuùa yeâu khoâng coù ñieàu gì ñeå ñaùng yeâu

– maø ngöôïc laïi coøn nhieàu ñieàu ñaùng gheùt – nhöng Thieân Chuùa vaãn yeâu…
1) Töø luùc ban ñaàu - Ngaøi yeâu c/ta neân ñaõ döïng neân loaøi ngöôøi gioáng hình aûnh cuûa chính Ngaøi

# Laâu quaù chöa chuïp aûnh gia ñình – kyø vöøa roài leä Valentine - toâi chuïp aûnh Valentine vôùi 2 chaùu Tim & Lida... cöù nhìn ñi nhìn laïi taám aûnh & gôûi bieáu nhieàu ngöôøi thaân – thaät haõnh dieän vì laø con cuûa mình khoân lôùn & coù ~neùt gioáng mình...

> Ngaøy xöa, khi ÑCT nhìn Añam & EÂva cuõng vaäy trong vöôøn söï soáng cuõng vaäy – Ngaøi thaät thoaû maõn vöøa loøng...

vì 2 ngöôøi ñöôïc döïng neân gioáng hình aûnh cuûa chính mình
2) Söï yeâu thöông cuûa Chuùa ban cho loaøi ngöôøi laø söï yeâu thöông thaät vì coù söï löïa choïn, söï töï do ôû trong ñoù

vì Tình yeâu chæ coù thaät khi coù söï löïa choïn theo sau...

> ÑCT ban cho toå phuï loaøi ngöôøi söï töï do trong vöôøn... coù nghóa laø hoï coù söï löïa choïn vaâng lôøi khoâng aên traùi cuûa caây caám.. hay töø choái maïng leänh cuûa Chuùa ñaõ ban ra

# God loves Adam & Eve so much to give them freedom to decide their own destiny, their own way!

> Neáu ÑCT döïng neân c/ta maø khoâng cho söï löïa choïn – thì thaät c/ta ñaâu coù ñöôïc döïng neân gioáng hình aûnh cuûa Ngaøi...

> Nhöng loaøi ngöôøi ñaõ bò con raén laø satan duï doã maø phaïm toäi – ñaùnh maát ñi söï vinh hieån vaø thaùnh khieát cuûa Chuùa

vaø Añam & EÂva bò ñuoåi ra khoûi vöôøn... ñi vaøo söï ñau khoå cuûa ñôøi naøy
3) Chính ÑCT cuõng ñau khoå khi phaûi phaït Añam & EÂva... vì Ngaøi cuõng laø Ñaáng thaùnh khieát vaø coâng bình

> Nhöng ÑCT vì yeâu thöông nhaân loaïi quaù ñoãi... Ngaøi khoâng theå boû doøng doõi cuûa loaøi ngöôøi ñi vaøo söï cheát ñôøi ñôøi trong hình phaït cuûa löûa hoûa nguïc ñöôïc...

nhöng Kinh Thaùnh cheùp - Ngaøi ban cho Con moät ñeán chòu cheát chuoäc toäi thay theá cho c/ta

# Roâma 5:8 – Ngaøi cöùu c/ta khi c/ta coøn laø keû coù toäi – coù nghóa laø luùc c/ta chöa bieát & chöa chòu aên naên tìm kieám quay trôû veà cuøng Chuùa... coøn ôû trong buøn laày cuûa toäi loãi...

thì Chuùa ñaõ coù c/trình sai Cöùu Chuùa Gieâ-su ñeán theá gian cheát chuoäc toäi cho nhaân loaïi

# Baøi thaùnh ca noåi tieáng: "Amazing Grace"

> Saùng taùc do 1 ngöôøi teân John Newton… Newton sanh ra ôû London, meï oâng qua ñôøi khi oâng ñöôïc 6 tuoåi

> 5 naêm sau luùc 11 tuoåi – oâng theo ngöôøi cha laøm ngheà thuûy thuû (sailor)

> Cuoäc soáng cuûa ngöôøi thuûy thuû ñaõ ñöa oâng vaøo ~xa ñoïa xaáu xa… chaúng thieáu 1 thöù gì…

1 ngöôøi nghieän ngaäp trong röôïu cheø & huùt saùch

> OÂng ñaõ nhieàu laàn töø choái Thöôïng Ñeá… khi coù ~ngöôøi laøm chöùng cho oâng veà ôn cöùu roãi cuûa Ngaøi

> Sau naøy John Newton trôû neân keû ñi nhieàu nôi chuyeân buoân baùn ~ngöôøi noâ leä…

> OÂng thaoùt ñöôïc 1 côn beänh soát khi ñeán Phi Chaâu tìm baét ~ngöôøi noâ leä ñem baùn

vaø thoaùt ñöôïc 1 traän baõo ñaõ gaàn laáy ñi maïng soáng cuûa mình…

> Sau naøy oâng nhaän thaáy cuoäc ñôøi mình troáng roãng, khoâng yù nghóa… oâng baét ñaàu tìm ñoïc ñuû saùch

1 saùch giaûi ñaïo cuûa Thomas a Kempis.> Ñöùc Thaùnh Linh caùo traùch loøng oâng – yù thöùc ñöôïc ~toäi loãi xaáu xa cuûa mình…

cuoái cuøng oâng ñaõ aên naên & tieáp nhaän Chuùa GIEÂ-SU

> Cuoäc ñôøi cuûa John Newton ñaõ thay ñoåi haún sau ñoù – muoán ñi haàu vieäc Chuùa…

> Naêm 1781 – oâng ñöôïc phong chöùc laøm Muïc Sö… taïi Olney, England.
> Cuoäc ñôøi ñöôïc giaæ thoaùt khoûi ~noâ leä bôûi aân ñieån laï luøng cuûa Thieân Chuùa… neân oâng ñaõ saùng taùc baøi haùt noåi tieáng maø ñaõ ñöôïc nhieàu ngöôøi duøng ca tuïng Chuùa – Baøi "Amazing Grace" #158


trong ñoù coù 1 caâu thaät hay - "Amazing grace, how sweet the sound – that saved a wretch like me"….

> ÑCT sai Con Ngaøi ñeán theá gian chæ vôùi 1 muïc ñích maø thoâi – cöùu taát caû ~keû toäi nhaân


> ÑCT ñaõ phaûi traû 1 giaù raát ñaét ñeå chuoäc loaøi ngöôøi trôû laïi laøm con nuoâi cuûa chính Ngaøi - baèng caùch Ngaøi côûi chieác aùo quang baøo vaø maëc laáy aùo baèng da – da cuûa con ngöôøi; Tñeá ñaõ baèng loøng thu nhoû laïi thaønh 1 con ngöôøi trong Chuùa Ngoâi Hai Gieâ-su vaøo ñôøi, sanh ra trong maùng coû ngheøo naøn – ñeå roài chòu cheát treân caây TTG cöùu nhaân loaïi laàm than

> ÑCT yeâu thöông c/ta quaù ñoãi ñeán noãi Ngaøi khoâng sai 1 thieân söù, 1 vò tieân tri hay 1 vò vua ñeán cheát theá cho c/ta

nhöng chính Ngaøi ñaõ hy sinh thaønh ngöôøi... gioáng nhö moãi c/ta ñeå cöùu moïi ngöôøi ra khoûi toäi

> TTG giuùp c/ta yù thöùc ñöôïc nan ñeà quan troïng nhaát cuûa con ngöôøi khoâng phaûi laø beänh taät, khoâng phaûi laø kyõ thuaät vaên minh, khoâng phaûi laø söï nhieãm truøng cuûa khoâng khí hay nöôùc uoáng...

nhöng laø nan ñeà toäi loãi maø Chuùa ñeán cheát thay theá cho moãi c/ta
> ÑCT ban cho söï tha toäi & quyeàn laøm con caùi cuûa Ngaøi khoâng ñoøi gía hay coù ñieàu kieän... khoâng caàn phaûi traûi qua ~thöû thaùch nhö survivor series, hay fear factor, khoâng caàn phaûi traû lôøi heát 15 caâu hoûi "Who wants to be a millionaire"

... nhöng Hoàng AÂn laø 1 moùn quaø mieãn phí... vì neáu coù gía phaûi traû

thì khoâng moät ai seõ ñuû ñieàu kieän ñeå vaøo ñöôïc nöôùc trôøi, ñeå ñöôïc goïi laøm con caùi cuûa Ngaøi

> Chuùa ban cho khoâng - trong tình yeâu voâ bieân cuûa Ngaøi – coù nghóa laø moãi ngöôøi c/ta phaûi töï nhaän laáy cho chính mình bôûi ñöùc tin nôi Cöùu Chuùa Gieâ-su laø Ñaáng ñaõ vì toäi cuûa c/ta maø chòu cheát treân TTG

# Giaêng 1:12 – "Heã ai nhaän Ngaøi (Chuùa Gieâ-su) thì Ngaøi ban cho quyeàn pheùp laøm con caùi cuûa ÑCT..."

> Nhaän coù nghóa laø sao? Chaáp nhaän ~gì Chuùa Gieâ-su ñaõ laøm treân thaäp töï - laø vì toäi loãi cuûa chính mình gaây neân

vaø chaáp nhaän baèng caùch tuyeân xöng ra – môøi Chuùa Gieâ-su böôùc vaøo cuoäc ñôøi laøm Chuùa & Chuû mình...


III. Cô Nghieäp cuûa Cha


> Khoâng phaûi ñöôïc danh xöng laøm con caùi cuûa ÑCT maø thoâi... nhöng Kinh Thaùnh coøn nhaéc c/ta seõ ñöôïc höôûng cô nghieäp ñôøi ñôøi cuûa Cha c/ta ôû treân trôøi - khi Chuùa Gieâ-su hieän ñeán laàn nöõa - ñeå tieáp ñoùn c/ta veà trôøi....

> Ñieàu töï nhieân ôû treân ñôøi naøy - ñoù laø con caùi coù quyeàn vaø seõ höôûng ñöôïc cô nghieäp cuûa cha mình# Toâi coøn 1 soá tieàn 401K (khoâng laø bao nhieâu) nhöng ñeå daønh cho con chaùu sau naøy

vaø treân giaáy tôø thì chæ coù ~ñöùa con mình môùi höôûng ñöôïc maø thoâi... chöù khoâng phaûi ai cuõng laáy xaøi ñöôïc

> Thì cuõng vaäy – neáu c/ta laø con trôøi... thì thieân ñaøng laø cô nghieäp ñôøi ñôøi cuûa c/ta....

1) Truôùc heát – khi noùi veà cô nghieäp treân trôøi – c/ta phaûi yù thöùc raèng Cha c/ta ôû treân Trôøi laø Ñaáng raát giaøu coù...

moïi söï ñeàu do chính Ngaøi döïng neân... vaø moïi söï ñeàu thuoäc cuûa Chuùa

# TT 24:1 – Ñaát vaø muoân vaät treân ñaát: theá gian vaø ~keû ôû trong ñoù ñeàu thuoäc veà Ñöùc Gieâhoâva...
> Coù ai nhìn leân khoâng gian maø ñeám heát ñöôïc caùc vì sao ôû trong vuõ truï ñöôïc khoâng?

# C/ta thaáy ~kyø coâng cuûa theá giôùi – hoï saép söûa xaây laïi "WTC" taïi NY... ñaây phaûi laø 1 coâng trình xaây döïng vó ñaïi... nhöng moïi vaät lieäu loaøi ngöôøi duøng ñeå xaây caát cuõng ñeàu ñeán töø ÑCT ban cho maø thoâi

& keå caû boä oùc thoâng minh cuûa loaøi ngöôøi coù cuõng laø do ÑCT döïng neân maø thoâi!

# Caâu chuyeän coù 1 nhoùm baùc hoïc nhoùm laïi vaø nghó raèøng

mình coùtheå taïo neân con ngöôøi 1 caùch deã daøng... maø khoâng caàn ñeán Chuùa nöõa

> Hoï ñaõ phaùt minh ra ñuû caùc coâng thöùc ñeå taïo döïng neân 1 con ngöôøi.... gioáng nhö Chuùa ñaõ laøm ngaøy xöa maø thoâi

> Hoï ñeà cöû 1 ngöôøi ñaïi dieän ñeán noùi vôùi Chuùa laø hoï khoâng caàn Chuùa nöõa...vì coù ñuû kyõ thuaät laøm thaønh 1 con ngöôøi roài

> ÑCT laéng nghe hoï noùi – vaø ñeà nghò laø coù 1 cuoäc ñua giöõa Chuùa vaø caùc nhaø baùc hoïc xem hoï

coù theå laøm ra 1 con ngöôøi gioáng nhö Chuùa ñöôïc khoâng?

> Caùc nhaø baùc hoïc ñoàng yù... vaø trong ngaøy ñua thì caùc nhaø baùc hoïc xuùc 1 ñoáng ñaát ñeå baét ñaàu laøm neân con ng

... thì ÑCT phaùn: "Khoâng ñöôïc! caùc oâng phaûi töï ñi tìm ñaát cuûa mình ñi... vì traùi ñaát & ñaát cuûa noù taát caû thuoäc cuûa Ta"

> Thaät ñuùng! Keå caû "ñaát" laø thöù chaúng coù gía trò laø maáy – thì cuõng chaúng phaûi do loaøi ngöôøi töï döïng neân!...
2) C/ta seõ chaéc chaén höôûng ñöôïc nöôùc thieân ñaøng laø vì Lôøi höùa cuûa Chuùa Gieâ-su seõ trôû laïi ñeå ñem c/ta veà trôøi...

# Giaêng 14:1-3 - :1 Loøng caùc ngöôi chôù heà boái roái; haõy tin Ñöùc Chuùa Trôøi, cuõng haõy tin ta nöõa. 14:2 Trong nhaø Cha ta coù nhieàu choã ôû; baèng chaúng vaäy, ta ñaõ noùi cho caùc ngöôi roài. Ta ñi saém saün cho caùc ngöôi moät choã. 14:3 Khi ta ñaõ ñi, vaø saém saün cho caùc ngöôi moät choã roài, ta seõ trôû laïi ñem caùc ngöôi ñi vôùi ta, haàu cho ta ôû ñaâu thì caùc ngöôi cuõng ôû ñoù.


> Ñaây khoâng phaûi laø 1 ñieàu heân xui maây ruûi hay coù theå xaåy ñeán... nhöng lôøi höùa chaéc chaén töø Ñaáng thaønh tín...

Laø Chuùa ñaõ ñeán nhö ~lôøi tieân tri ñaõ cheùp trong Kinh Thaùnh, Ngaøi ñaõ cheát, ñaõ soáng laïi...

vaø nay ñang söûa soaïn 1 choã treân trôøi cho ~keû daùm tin danh Ngaøi

> Coù ñieàu chi ÑCT ñaõ höùa maø Ngaøi thaát höùa chöa? Haõy xem xeùt Kinh Thaùnh ñi thì bieát – vaäy thì sao chöa tin?


3) C/ta seõ höôûng nöôùc thieân ñaøng laø vì leõ töï nhieân con caùi cuûa ÑCT thì seõ veà nöôùc trôøi...

chöù khoâng theå naøo xuoáng hoaû nguïc ôû vôùi ma quæ ñöôïc...

> Khi Chuùa trôû laïi – c/ta ta seõ ñöôïc veà trôøi coù 1 hình theå môùi gioáng nhö Ñaáng Christ, chöù khoâng coøn trong theå xaùc yeáu ñuoái, bònh taät, deã bò caûm cuùm, ñau oám, dò öùng... # Yeáu nhö caäy xaäy – gioù thoåi nheï cuõng teù....

> 1 hình theå môùi laø hình theå chieán thaéng ñöôïc söï cheát, thoaùt khoûi hình phaït ñôøi ñôøi cuûa toäi loãi laø hoà löûa hoaû nguïc...

> 1 hình theå môùi laø 1 hình theå maø trong Kinh Thaùnh Khaûi Huyeàn coù cheùp khoâng coøn bònh taät, ñau khoå, nöôùc maét...

vì moïi söï cuõ ñaõ qua roài....

> Ñöôïc goïi laø con caùi cuûa ÑCT... coù nghóa laø c/ta ñöôïc saün 1 choã ôû treân thieân ñaøng ñôøi ñôøi...

> Vì theá gian naøy ñaây chæ laø 1 choã ôû taïm bôï, phuø du maø thoâi... nhöng thieân ñaøng laø choã ôû cuoái cuøng ñôøi ñôøi cuûa c/ta...# Caâu chuyeän ngöôøi ñi treân maùy bay... vaø oâng maëc 1 boä ñoà nguû ñaét tieàn... OÂng ta mang deùp thay vì mang giaày

> Gheá ngoài cuûa oâng ñöôïc boïc 1 lôùp da ñaét tieàn...

oâng khoe vôùi moïi ngöôøi laø oâng mua mieáng da naøy nhaäp caûng töø beân nöôùc YÙ

> OÂng mang theo 1 caùi TV nhoû treo beân cöûa soå cuûa maùy bay... vaø 1 caùi quaït maùy treo treân ñaàu

> OÂng cuõng khoe ~vieân ngoïc quùy ñaõ mua ñöôïc ôû beân phi chaâu...

> Coù ngöôøi hoûi oâng: Taïi sao oâng laøm nhö vaäy taïi moät choã ngoài treân phi cô haønh khaùch?

> OÂng traû lôøi laø "Toâi soáng ôû ñaây!" Toâi laáy choã ngoài phi cô laøm nhaø cuûa mình

> Coù ngöôøi khaùc hoûi: OÂng coù bao giôø buôùc ra khoûi phi cô ñeå xuoáng döôùi ñaát khoâng?

> OÂng traû lôøi: Khoâng bao giôø! Taïi sao toâi laïi phaûi böôùc ra khoûi 1 nôi ñaày ñuû tieän nghi nhö choã treân phi cô naøy?

> Thaät kinh khuûng vaø khoù tin vì sao coù ngöôøi laïi choïn phi cô laøm 1 choã ôû laâu daøi cuûa mình ñöôïc?

> Coù leõ khoâng ai ñieân khuøng nhö oâng haønh khaùch naøy... nhöng cuoäc ñôøi cuûa c/ta neáu chòu khoù suy nghó

thì thaáy cuõng coù nhieàu khi c/ta ñang laøm gioáng nhö vaäy! Cöù nghó raèng ñaây laø choã ôû vónh vieãn cuûa mình!

Nhöng khoâng hieåu c/ta ñang ñi treân 1 ñoaïn ñöôøng taïm thôøi maø thoâi... vaø roài 1 ngaøy cuoäc soáng naøy seõ chaám döùt

> C/ta seõ phaûi böôùc qua söï soáng ñôøi ñôøi vaø caâu hoûi quan troïng nhaát laø c/ta seõ ôû trong gia ñình cuûa ai ñaây?


> Baïn coù theå ñöôïc ôn phöôùc ôû trong nhaø cuûa ÑCT, ñöôïc laøm con caùi cuûa Ngaøi ngay hoâm nay

– neáu baïn baèng loøng aên naên vaø tieáp nhaän Chuùa GS

> Baïn coù theå ñöôïc xöng laø con caùi cuûa ÑCT ngay hoâm nay – neáu baïn baèng loøng tin Cöùu Chuùa Gieâ-su

> Baïn coù theå ñöôïc ngay 1 choã ôû treân thieân ñaøng ngay hoâm nay – neáu baïn saün saøng môøi Con Trôøi vaøo loøng mình...

# I Giaêng 5:11-12: cheùp gì? 5:11 Chöùng aáy töùc laø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban söï soáng ñôøi ñôøi cho chuùng ta, vaø söï soáng aáy ôû trong Con Ngaøi. 5:12 Ai coù Ñöùc Chuùa Con thì coù söï soáng; ai khoâng coù Con Ñöùc Chuùa Trôøi thì khoâng coù söï soáng.
> Thieân Chuùa ñang môû roäng voøng tay yeâu thöông vaø chôø ñoùn moãi ngöôøi c/ta quay trôû veà ñeå nhaän ôn phöôùc ñöôïc xöng laøm con caùi cuûa ÑCT… c/ta seõ ñaùp öùng lôøi môøi goïi ñoù nhö theá naøo, saùng hoâm nay?

----------------- Lôøi Môøi Goïi

> Coù danh naøo toát ñeïp baèng danh ñöôïc goïi laøm con caùi cuûa ÑCT khoâng? ñöôïc laøm Thieân Töû?

> Coù quyeàn lôïi gì? Goïi oâng Trôøi laø Cha – khoâng vì töï maïo nhaän... nhöng chính ÑCT ban cho – nhö 1 moùn quøa voâ gía

> Höôûng cô nghieäp cuûa Cha treân trôøi 1 ngaøy – khoâng phaûi laø 1 mô öôùc moâng meânh...

nhöng lôøi höùa cuûa chính Ñaáng thaønh tín ban cho

> C/ta seõ nhaän ñöôïc 1 thaân theå môùi – thoaùt khoûi söï ñau khoå trong hoà löûa hoa nguïc – khoâng bôûi vì ~ñieàu laønh gì c/ta ñaõ laøm vaø noùi... nhöng bôûi taát caû ~gì Chuùa Gieâ-su ñaõ laøm treân TTG....
# ÑCT yeâu thöông c/ta maø Giaêng 3:16 – cheùp roõ baèng caùch hy sinh chính Con moät Ngaøi laøm cuûa leã chuoäc toäi cho c/ta

> Neáu ÑCT coù quyeàn naêng cung caáp aùnh saùng maët trôøi cho c/ta moãi ngaøy - Thì taïi sao c/ta laïi khoâng hieåu Ngaøi coù quyeàn pheùp baøy toû vaø ban cho c/ta 1 con ñöôøng cöùu roãi trong Chuùa Gieâ-su ñöôïc?

> Ngaøi ban cho nhö 1 moùn quaø khoâng ñieàu kieän – khoâng ñoøi gía... vì neáu coù ñoøi gía thì khoâng ai traû noåi

... khoâng bôûi söï coá gaéng cuûa caù nhaân... nhöng bôûi ñöùc tin trong Cöùu Chuùa Gieâ-su...


? Taïi sao ngöôøi ta taëng quaø cho nhau – vì tình yeâu thöông...

? Taïi sao coù TTG – vì ÑCT quaù yeâu thöông nhaân loaïi....


> Ai trong c/ta cuõng seõ coù luùc phaûi lìa cuoäc ñôøi naøy... vì söï cheát laø ñieàu thöïc teá trong cuoäc soáng con ng

# Tuaàn qua nghe 3 tin buoàn töø 3 ngöôøi thaân yeâu ñaõ qua ñôøi:

2 ngöôøi qua ñôøi vì gìa, coøn 1 ngöôøi kia cheát vì bò beänh ung thö...

> Khoâng ai thoaùt ñöôïc löôùi haùi cuûa töû thaàn... nhöng caâu hoûi ñaùng hoûi laø beân kia caùnh cuûa cuûa ñôøi naøy

baïn seõ laø con caùi cuûa ai? Baïn seõ ôû trong gia ñình naøo?

> Neáu khoâng laø con caùi cuûa trôøi thì seõ chaéc chaén khoâng theå trôû veà nöôùc trôøi ñöôïc....

nhöng ngöôïc laïi neáu ôû traàn theá naøy maø ñöôïc xöng laø thieân töû thì chaéc chaén seõ trôû veà thieân quoác maø thoâi...

> Baïn coù muoán ñöôïc goïi laø thieân töû khoâng? muoán ñöôïc danh xöng laøm con caùi cuûa ÑCT khoâng? Muoán höôûng nöôùc thieân ñaøng khoâng? Haõy môû loøng tieáp ñoùn Cöùu Chuùa Gieâ-su - khi baïn coøn coù cô hoäi hoâm nay….


Каталог: files
files -> Sạt-đe rằng: Nầy là lời phán của Đấng có bảy vì thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao
files -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
files -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hương XÂy dựng quy trình quản lý CÁc công trìNH
files -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
files -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung

tải về 73.75 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương