Ngöôi chôù tham nhaø keû laân caän ngöôi, cuõng ñöøng tham vôï ngöôøi, hoaëc toâi trai tôù gaùi, boø, löøa, hay laø vaät chi thuoäc veà keû laân caän ngöôitải về 106.13 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích106.13 Kb.
#2382
TÌM KIEÁM CHUÙA – Desire of God (XEDTK 20:17) Giaûng Ngaøy 2/4/01 – Baøi hoïc 11!

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn – Vietnamese Hope Baptist Church – Baton Rouge, LA


Note: this document is write protected; to unprotect select “tools” in the menu bar and select “Unprotect document”
20:17 Ngöôi chôù tham nhaø keû laân caän ngöôi, cuõng ñöøng tham vôï ngöôøi, hoaëc toâi trai tôù gaùi, boø, löøa, hay laø vaät chi thuoäc veà keû laân caän ngöôi.

Introduction


* Trong ~ngöôøiaøy thaùng qua – toâi caäy ôn Chuùa Tlinh – chia xeû vôùi ACE ~loaït baøi giaûng - veà 10 ÑR cuûa ÑCT

– vaø baøi giaûng buoåi saùng hoâm nay - veà ÑR thöù 10th - seõ keát thuùc c/trình hoïc lôøi Chuùa veà muïc ñeà naøy


> Toái thieåu coù 1 ñieàu toâi thaät mong öôùc – moãi ACE ñaõ ghi saâu trong loøng … trong ~ngaøy thaùng qua

– ñoù laø ACE ñaõ hieåu ñöôïc – c/ta ñöôïc cöùu chæ bôûi ñöùc tin maø thoâi… khoâng bôûi 1 söï coá gaéng caù nhaân naøo… nhöng tin Chuùa GIEÂ-SU bôûi ñöùc tin ñeán ñoù roài - khoâng phaûi laø heát

– neáu heát ngay luùc ñoù > thì theo söù ñoà Giacô laø ñöùc tin cheát maø thoâi?

> 1 Ñöùc tin thaønh thaät töï nhieân/töï ñoäng töø ñoù sanh ~vieäc laønh… laø ~vieäc laøm – ñi theo tieâu chuaån luaät phaùp cuûa ÑCT

maø sau naøy ñöôïc Chuùa GIEÂ-SU toùm taét trong 2 ñieàu: heát loøng kính meán Chuùa & Yeâu thöông ~ngöôøi xung quanh
> C/ta ñaõ hoïc bieát qua 10 ÑR cuûa ÑCT veà söï "kính meán Chuùa" töø 1 ñöùc tin thaønh thaät laø: chæ thôø phöôïng 1 mình ÑCT maø thoâi, khoâng ñöôïc naén töôïng maø thôø laïy, chôù laáy danh ÑCT laøm chôi & phaûi bieát giöõ ngaøy nghæ laøm neân ngaøy thaùnh

> Veà söï "yeâu thöông ngöôøi" baét ñaàu baèng neáp soáng trong gia ñình - bieát Hieáu kính cha meï, khoâng phaïm toäi saùt nhaân trong haønh ñoäng hay lôøi noùi, Luoân kính sôï Chuùa maø toân troïng tình duïc chaân chính maø Chuùa ban cho trong phaïm vi vôï & choàng, khoâng phaïm toäi troäm cöôùp, vaø tuaàn tröôùc ñaây – c/ta ñaõ hoïc laø luoân toân troïng leõ thaät….


? Taïi sao ÑCT laïi ban cho daân söï Ngaøi 10 ÑR naøy ñeå laøm gì?

# Khi Moâi-se daãn ~2 trieäu ngöôøi ra khoûi xöù Eâdíptoâ laø nôi hoï ñaõ bò noâ leä – ÑCT laäp giao öôùc vôí daân Ysôraeân

> Hoï seõ laø daân thuoäc rieâng cuûa Chuùa… vaø ÑCT seõ laø Chuùa cuûa hoï… laø Ñaáng baûo veä & ban moïi ôn phöôùc!

C/ta phaûi hieåu laø tröôùc ñoù, ~ngöôøi do thaùi ñaõ soáng gaàn 400 naêm trong theá heä cuûa ~ngöôøi noâ leä

– hoï chöa bieát neáp soáng cuûa "Con daân thuoäc rieâng cuûa ÑCT" laø nhö theá naøo?

> Neân ÑCT ñaõ ban cho daân Ngaøi 10 ÑR ñoù laø ~tieâu chuaån - ñeå höôùng daãn daân Ysôraeân nhaän bieát ÑCT laø ai, söï thaùnh khieát cuûa Chuùa laø gì > vaø bieát caùch soáng theá naøo - cho xöùng ñaùng vôùi danh xöng laø daân thuoäc rieâng cuûa Ngaøi


* Ngaøy nay cuõng vaäy – c/ta laø ~ngöôøi ñaõ 1 laàn nghe ñaïo cuûa Chuùa, tình yeâu TTGía ñaõ caûm ñoäng mình > daãn ñeán söï aên naên toäi - vaø tieáp nhaän Ôn cöùu roãi linh hoàn qua Cöùu Chuùa GIEÂ-SU Christ – ngay töø luùc ñoù - c/ta coù quyeàn pheùp trôû neân laø ~con trai, con gaùi cuûa ÑCT & C/ta giôø ñaây laø daân thaùnh – daân thuoäc rieâng cuûa Chuùa

thì c/ta cuõng caàn coù lôøi Chuùa - laø ~tieâu chuaån - höôùng daãn c/ta böôùc ñi trong ñôøi soáng môùi naøy# MS Max Lucado ñaõ 1 laàn noùi: "God loves us so much to not allowing us to be the same!"

Taïm dòch - ÑCT quaù yeâu thöông c/ta laø ccaùi cuûa Ngaøi – neân Ngaøi khoâng theå cöùu c/ta & roài ñeå c/ta cuõng y nhö cuõ

> Chuùa muoán c/ta moãi ngaøy ñöôïc bieán hoaù - bôûi söï ñoåi môùi cuûa taâm thaàn mình - ñeå trôû neân gioáng nhö Ngaøi hôn

# Tuaàn tröôùc trong luùc ñi tìm 1 soá aûnh cuõ (vì thieáu) ñeå "scan" vaøo maùy computer - cho tôø baùo Tin & Yeâu

> Tình côø toâi tìm ñöôïc 1 böùc aûnh cuõ – toâi ñöùng giöõa 2 ñöùa con cuûa toâi – Tim & Lida…

Toâi thaàm Caûm taï Chuùa – nhìn laïi thaáy 2 ñöùa coù ~caùi neùt gioáng nhö mình

> Laøm cha meï – khoâng coù lôøi khen naøo sung söôùng cho baèng – khi ñöôïc ngöôøi ta khen laø "con mình gioáng heät mình"


* ACE, Khi c/ta ñaõ aên naên toäi & tieáp nhaän Cöùu Chuùa GIEÂ-SU… thì coù quyeàn pheùp - trôû neân laøm ccaùi cuûa ÑCT

> thì chöa phaûi laø heát… nhöng töø ñoù baét ñaàu böôùc vaøo 1 cuoäc haønh trình - ñöôïc Chuùa "naén & döïng" c/ta moãi ngaøy

qua "lôøi & luaät phaùp cuûa Ngaøi" - ñeå trôû neân gioáng nhö Cha cuûa c/ta ôû treân trôøi…

> Vaø hoâm nay c/ta seõ cuøng suy gaãm ÑR cuoái cuøng – veà söï "chôù tham cuûa caûi thuoäc cuûa ~ngöôøi khaùc…"

laø 1 trong ~tieâu chuaån nöõa - ñeå höôùng daãn moãi ngöôøi c/ta soáng xöùng ñaùng vôùi danh xöng laø ccaùi cuûa ÑCT

I. Söï Ñua Ñoøi cuûa theá gian

* Thöù nhaát – c/ta seõ thaáy ñaây laø 1 ÑR coù leõ thaät khoù giöõ nhaát - trong taát caû 10 ÑR cuûa ÑCT

vì noù lieân heä ñeán taám loøng & yù töôûng ôû beân trong c/ta
# Con ngöôøi c/ta soáng thöôøng khoù coù theå vi phaïm toäi gieát ng… nhöng raát deã coù theå noåi giaän trong loøng

ñeán noãi truø eûo – muoán ~ngöôøi mình gheùt - cheát cho roài

# C/ta coù theå khoù coù theå phaïm toäi taø daâm hay ngaoïi tình… nhöng deã coù ~yù töôûng gian daâm, oâ ueá, xaáu xa

trong loøng mình - maø khoâng ai bieát heát

# 1 soá ngöôøi trong c/ta - moâi mieäng cuûa mình - khoù coù theå noùi leân 1 lôøi tuïc tiuõ…

nhöng deã coù theå nghó xaáu veà 1 ngöôøi naøo ñoù trong ñaàu mình….

> Coù ngöôøi ñaõ noùi: Neáu c/ta coù theå giöõ ñöôïc ÑR thöù 10th naøy – cai trò ñöôïc loøng tham lam ôû beân trong loøng

– thì khoù coù theå vi phaïm 9 ñieàu raên tröôùc: seõ khoâng sanh ra haønh ñoäng thôø nhieàu taø thaàn laøm gì, ñaâu caàn cöôùp cuûa ngöôøi khaùc laøm chi, tham tình duïc baäy baï maø phaïm toäi gian daâm, ñaâu coù sanh toäi gieát ngöôøi hay toäi noùi doái?


* Thaät laø ÑR naøy caøng khoù giöõ hôn nöõa - nhaát laø khi c/ta ñang soáng trong 1 xaõ hoäi

coù quaù nhieàu söï caùm doã, môøi moïc cuûa vaät chaát

> 1 xaõ hoäi maø chæ vì 1 ñoâi giaøy Nike thoâi – coù gaén a logo sportware - ñaõ sanh ra toäi gieát ngöôøi…..
# Thaáy cuõng laï - C/ta ñang soáng trong 1 theá giôùi vaên minh vaø tieän nghi nhaát… nhöng cuøng 1 luùc ít tìm ñöôïc ~ngöôøi thaät söï thoaû loøng – nhöng luùc naøo cuõng muoán nhieàu hôn nöõa, hay toái thieåu phaûi ñöôïc baèng ~ngöôøi haøng xoùm

– môùi chòu ñöôïc!

> Danh töø tham lam theo tieáng anh = "Greediness" > nghóa laø "grasping for MORE" – choäp laáy cho ñöôïc nhieàu hôn!

> Mình ñang thoaû loøng coù ñöôïc 1 chieác xe Toyota Camry maùy toát, nhaø coù 1 color TV 19" roõ, maùy ñieän toaùn ñaày ñuû…

nhöng cho ñeán khi thaáy ngöôøi haøng xoùm laùi veà chieác xe BMW môùi > töï nhieân thaáy xe toyota mình trôû neân xaáu xí quaù

> Khi qua nhaø ngöôøi haøng xoùm chôi thaáy ngöôøi ta coù big screen TV - töï nhieân veà nhaø thaáy TV mình sao bò thu nhoû laïi

Vaø trôû thaønh ñoà coå – antique!

> Khi duøng maùy ñieän toaùn cuûa ngöôøi baïn (800MHz), 19" screen color, coù CD burner

- töï nhieân veà nhaø thaáy maùy computer mình sao chaïy chaäm rì - nhö ruøa boø – loãi thôøi > caàn phaûi ñöôïc "upgrade"
# Xaõ hoäi naøy ñaày daãy ~quaûng caùo treân TV, baùo chí, Internet

– khieâu gôïi loøng tham ôû trong moãi c/ta – laøm c/ta khoâng thoûa loøng vôùi ~gì mình ñang coù

> America is No.1 in advertisement: first they make you dis-satisfy of what you are having

& stimulate a desire in your heart to want their new products & buy them now! If you don't have cash – just charge it!

… vì vaäy maø coù laém ngöôøi soáng ôû Myõ naøy – aên raát sang, maëc raát ñeïp – nhöng chìm ñaém trong nôï naàn

– cô nghieäp chaúng coù gì heát - taïi sao vaäy – cuõng vì chöa cai trò ñöôïc loøng tham ôû beân trong cuûa mình!


# Cuøng 1 luùc ÑR naøy khoù giöõ vì c/ta ñang soáng trong Xaõ hoäi chuû nghóa "tieâu thuï" naøy ñaùnh gía trò cuûa cuoäc soáng

tuøy thuoäc vaøo ~gì ngöôøi ta gaët haùi vaø thaâu löôïm ñöôïc bôûi hai baøn tay cuûa mình….? Nhaø ôû khu naøo, trò giaù bao nhieâu, xe hôi coù maøn aûnh TV khoâng, trong nhaø coù Big screen khoâng, aùo maëc coù nhaõn hieäu gì, laøm ngheà gì – löông bao nhieâu, con caùi hoïc nghaønh gì, tröôøng ñoù coù noåi tieáng khoâng, cöôùi ai – coù ñòa vò…

> We are living in a society that values of a person depend on what she or he wears or has!II. Khoâng Ñöôïc Pheùp laáy cuûa thuoäc veà ngöôøi khaùc

* 1 ñieàu xin giaûi thích ñeå ACE hieåu – ÑR cuûa Chuùa ôû ñaây khoâng coù nghóa laø moïi söï ham thích ñeàu laø sai

# Toâi thích aên phôû; toâi thích laùi 1 chieác xe an toaøn, deã chòu; toâi thích ôû trong 1 caên nhaø roäng raõi… khoâng coù gì laø sai caû

vì Kinh Thaùnh cheùp roõ trong Giacô 1:17 - chính ÑCT laø Ñaáng ban cho c/ta moïi ôn phöôùc ñeå mình höôûng

nhöng söï ham thích seõ trôû thaønh toäi…

khi c/ta ham thích ~ñieàu khoâng ñöôïc pheùp coù / ~thöù ñang thuoäc cuûa ngöôøi khaùc

> Not every desire is wrong! But if we desire things

- that we are not supposed to have… or belong to other people > then it becomes a sin!


a) Coù ~thöù c/ta khoâng ñöôïc pheùp coù – vì ~thöù naøy seõ laøm toån haïi ñeán moái lieân heä giöõa c/ta vôùi chính ÑCT…

# Ngaøy xöa Khi ÑCT döïng neân toå phuï loaøi ngöôøi – trong vöôøn Eâñen coù nhieàu caây quaû – STK 2:16 - ÑCT phaùn 2 ngöôøi "ñöôïc töï do aên taát caû hoa quaû caùc caây trong vöôøn - Enjoy all the fruits of the trees" > ñaây laø ~ñieàu ñöôïc pheùp höôûng…

nhöng ngoaïi tröø traùi cuûa caây bieát ñieàu thieän & ñieàu aùc – laø traùi maø Añam & Eâva khoâng ñöôïc pheùp ñuïng ñeán…

> Khoâng coù ñieàu gì sai ñeå c/ta höôûng thuï ~ôn phöôùc Chuùa ban cho…

nhöng khi c/ta ham muoán ~ñieàu c/ta "khoâng ñöôïc pheùp coù" - thì c/ta phaïm toäi cuøng Ngaøi

? Khi naøo môùi bieát ñieàu mình ñang muoán laø ~thöù khoâng ñöôïc pheùp coù ? khi ~ñieàu naøy ñi ngöôïc vôùi luaät phaùp cuûa ÑCT

The things that we should not have are the things that "break the laws of God…."

# ÑR 1 - Tröôùc maët Ta – ngöôi chôù coù caùc thaàn khaùc > chæ thôø phöôïng 1 mình Chuùa maø thoâi!

Neáu c/ta vöøa thôø Chuùa maø cuõng ham thôø caùc taø thaàn khaùc – laø ñieàu c/ta khoâng ñöôïc pheùp - c/ta phaïm toäi!

# ÑR 4 - Giöõ ngaøy nghæ laøm neân ngaøy thaùnh: Neáu coù ca nhaïc ôû döôùi bôø soâng (nôi ñaõ gieát haïi cuoäc ñôøi cuûa bieát bao nhieâu ngöôøi) - trong ngaøy Chuùa Nhaät maø c/ta ham thích quaù - ñeán noãi saün saøng boû ngaøy thaùnh, boû söï hoïc TCN, nhoùm thôø phöôïng - thì c/ta ñaõ phaïm toäi cuøng Chuùa roài…

# ÑR 7 - Veà vaán ñeà tình duïc baäy baï ôû ngaoøi phaïm vi vôï & choàng – laø vaán ñeà c/ta khoâng ñöôïc ñuïng ñeán

"Do not touch – It's wet paint!" maø neáu quaù theøm khaùt maø böôùc vaøo – thì c/ta phaïm toäi cuøng Chuùa

# Ñem 1/10 vaøo kho – c/ta laáy soá tieàn ñoù ñi - mua saém ñoà ñaïc & tieâu xaøi, teä hôn nöõa mua ~veù soå soá heát…

laø luùc c/ta ñaõ rôùt vaøo löôùi cuûa loøng tham – vì c/ta ñaõ khoâng tin caäy Chuùa nöõa

> Keå caû vaán ñeà hoïc vaán, coâng aên vieäc laøm… hay baát cöù vaán ñeà gì trong ñôøi soáng cuûa mình - maø cöôùp laáy vò trí soá 1 daønh cho Chuùa - ôû trong loøng mình - laø c/ta ñaõ vi phaïm luaät phaùp cuûa Ngaøi > phaïm toäi tham lam!
b) Khoâng phaûi ~thöù c/ta khoâng ñöôïc pheùp coù maø thoâi – maø coøn ~thöù khoâng thuoäc cuûa mình – nhöng cuûa ~ngöôøi khaùc

# XEDTK 20:17 – Nhaø cöûa, vôï cuûa ngöôøi ta, toâi trai tôù gaùi, Boø, löøa cuûa ngöôøi khaùc

– ñaây laø ~taøi saûn thuoäc cuûa ngöôøi khaùc

# Laùi xe thaáy baûn "Do not Enter" coù nghóa laø sao? Ñöôøng 1 chieàu vaø quyeàn öu tieân khoâng phaûi cuûa mình

nhöng cuûa ngöôøi ñang ñi töø phía kia ñeán….

III. Haäu quaû ñau thöông cuûa loøng tham

* Lyù do ÑCT coù ÑR naøy - laø vì Chuùa bieát roõ "Haäu quaû" kinh khuûng cuûa loøng tham khoâng ñaùy

1) Noù laø coäi reå seõ gaây aûnh höôûng tai haïi ñeán cho chính mình & moïi ngöôøi xung quanh – sanh ra nhieàu toäi aùc khaùc…

# Vì tham quyeàn muoán ñöôïc baèng ÑCT – EÂva ñaõ phaïm toäi aên traùi cuûa caây caám & laøm cho Añam cuõng phaïm toäi

# Vì trong H/T coù 1 soá tham danh lôïi – neân söù ñoà Giacô 4:2

– sanh ra söï ghen gheùt, caïnh tranh > daãn ñeán phe ñaûng, noí xaáu & gieát ng….


# Ñoïc trong phaàn KTÑÑ – vua Ahaùp ñaõ laø vua coù coøn thieáu gì nöõa khoâng? Nhöng theøm khaùt vöôøn nho cuûa Naboát

Muoán mua & chuoäc laáy cho mình… nhöng khoâng ñöôïc laø vì cô nghieäp cuûa toå phuï Naboát….

Loøng tham naøy sanh ra ~tai haïi kinh khuûng gì nöõa ? tröôùc heát - vua Ahaùp buoàn vì khoâng ñöôïc vöôøn nho ñoù

> Coù leõ 1 soá ngöôøi ngaøy nay buoàn & cuõng nghó gioáng vaäy - khi mình khoâng ñöôïc cuûa caûi ngöôøi khaùc: "Chuùa khoâng coù fair – con ñi nhaø thôø moãi Chuùa Nhaät – sao Chuùa khoâng cho con chieác xe môùi cuûa ngöôøi haøng xoùm – con xöùng ñaùng ñöôïc caùi TV lôùn hôn, vôï ñeïp hôn, ngöôøi choàng sang hôn - You are not fair w/ me Lord

– I deserve better – I deserve what the neighbor has!"

> Töø buoàn baõ sanh böïc boäi - noåi giaän – ñeán noãi vua Ahaùp khoâng chòu aên – laøm nuõng, maët haàm haàm, khoù chòu…

# Nhìn 1 ñöaù beù ñoøi cho ñöôïc 1 thöù ñoà chôi - trong tieäm taïp hoaù thì bieát – noù laên ra ñaát, gaøo theùt

Chöa heát – töø böïc boäi sanh ra ~thuû ñoïan, laäp möu haïi ngöôøi khaùc – caùo gian laø Naboát ruûa saû ÑCT & vua…

vaø khi coâng vieäc ñöôïc troïn > sanh söï gieát ngöôøi – saùt nhaân
2) 1 haäu quaû nöõa cuûa ~ngöôøi coù loøng tham – ñoù laø Chuùa khoâng theå duøng ñôøi soáng cuûa ngöôøi ñoù ñöôïc

> Laøm sao Chuùa duøng c/ta ñöôïc - khi c/ta chæ nghó ñeán mình thoâi

& chæ laøm "trouble maker" haïi ~ngöôøi khaùc xung quanh?

# Trong lòch söû – vò vua noåi tieáng – vua Ñavít – cuõng vì tham duïc – tham vôï cuûa ngöôøi khaùc – sanh toäi ngoaïi tình & saùt nhaân… vaø töø ñoù quoác gia cuûa oâng bò suy ñoài, xuoáng doác: Con trai ñi hieáp con gaùi cuûa mình, 1 ñöùa con trai khaùc tìm caùch gieát mình - ñeå cöôùp ngoâi… vì chính vua Ñavít ñaõ laøm göông xaáu cho con mình

> God cannot use us – if we have the greediness in our heart!
? Laøm sao Chuùa duøng c/ta laøm chöùng nhaân cuûa tình yeâu Ngaøi

neáu c/ta chæ bieát tham lam, laøm haïi & cöôùp cuûa ~ngöôøi khaùc xung quanh?


# Daáu hieäu roõ - Chuùa caøng ngaøy bôùt xöû duïng ñaát nöôùc naøy trong coâng vieäc truyeàn giaùo

> Nöôùc Myõ tröôùc kia ñöùng haøng ñaàu trong vaán ñeà gôûi ~giaùo só ñi khaép ngaoïi quoác giaûng ñaïo…

nhöng baây giôø ñöùng haøng ñaàu laø daân Nam haøn… coù phaûi vì c/ta caøng ngaøy caøng tham lam hôn chaêng?
3) Ngöôøi coù loøng tham lam – seõ khoâng bao giôø thoûa loøng

# Trong 1 buoåi gaây quyõ baàu cöû – 1 ngöôøi chuû haõng xe hôi bieáu 1 ngöôøi öùng cöû vieân ñaõ ñöôïc thaéng cöû - 1 chieác xe môùi ñeå laáy loøng… ngöôøi öùng cöû traû lôøi: "anh coù bieát laøm nhö vaäy laø "hoái loä & ñuùt loùt" khoâng?"

ng chuû haõng noùi: "Neáu luông taâm anh bò caén röùt - thì thoâi toâi baùn cho anh chieác xe ñoù chæ vôùi gía $20.00 thoâi"

Ng öùng cöû nghó 1 chuùt & traû lôøi: "Thieät haû – Neáu nhö vaäy - cho toâi mua 2 chieác ñöôïc khoâng?" > Loøng tham khoâng ñaùy!

# Ñieàu nhaän xeùt – c/ta ñang soáng trong 1 theá giôùi – moãi moät theá heä môùi laø 1 theá heä coù loøng tham lam/ñoøi hoûi nhieàu hôn

> 1 trong ~vaán ñeà khoù khaên trong söï daïy doã con caùi ôû beân ñaây laø aùp löïc veà söï ñoì hoûi cuûa ñaùm ñoâng

coù bieát bao nhieâu ñöùa soáng ôû Myõ naøy - maø thaät söï thoaû maõn vôùi taát caû ~gì cha meï ñaõ cöïc khoå ban cho mình?

> Neáu khoâng chòu aên naên töø boû – thì chæ ñem c/ta caøng ngaøy vaøo xieàng xích, bondage & "choã cheát" maø thoâi…

# Ca dao cuûa ngöôøi Ñaïi haøn coù caâu: "A needdle thief becomes a cow thief… "

> Taïm dòch: keû tham lam hoài nhoû aên troäm 1 caùi kim – thì khi lôùn leân seõ trôû neân keû aên troäm con boø?

Taïi sao vaäy? Cuõng vì loøng tham khoâng ñaùy


# ÔÛ beân phi chaâu coù 1 loaì khæ deã bò baét vì taùnh tham lam – khi thaáy chuoái, & tay naém ñöôïc roài laø khoâng chòu buoâng ra

Ng ta baét ~con khæ naøy raát deå baèng caùch laøm ~hoäp – ñuïc ~caùi loã nhoû xung quanh vöøa baøn tay cuûa ~con khæ ñuùt vaøo…

nhöng khoâng lôùn ñuû - cho naém tay - keùo ra khoâng ñöôïc… hoï boû ~traùi banana vaøo hoäp

~Monkey naøy ñaùnh muøi ñeán – thoø tay vaøo nhöng khoâng ruùt tay ra ñöôïc… cöù naém nhö vaäy

khoâng chòu buoâng ~traùi chuoái ra - cho ñeán khi bò ngöôøi ta ñeán & baét laáy...

> God cannot use a person who is greedy & selfish: Only hurt others, cannot witness of God's love & never satisfied!
c) Laø ccaùi cuûa Chuùa – c/ta khoâng phaûi khoâng ñöôïc tham ~thöù mình khoâng ñöôïc pheùp coù hay ~thöù thuoäc cuûa ngöôøi khaùc

nhöng trong I Coâr. 12:31 – lôøi Chuùa coøn cheùp: c/ta phaûi "ao öôùc cho söï ban cho lôùn hôn heát" - Laø gì ñaây?


a) Söï lôùn hôn heát ñaây – khoâng phaûi laø ~thöù vaät chaát taïm bôï ôû dôøi naøy…

Laø vì trong Truyeàn ñaïo 5:10 – vua Saloâmoân laø vò vua giaøu coù nhaát ñaõ noùi "tieàn baïc & cuûa caûi ñôøi naøy" laø hö voâ

nhöng Kinh Thaùnh I Timoâtheâ 6 – söù ñoà Phaoloâ noùi: "Ñuû aên ñuû maëc laø thoaû loøng roài…."
# Caâu chuyeän 1 ngöôøi chuû cuûa 1 noâng traïi – muoán thöôûng 1 ngöôøi noâng daân trung tín nhaát cuûa mình – baèng caùch cho 1 soá ñaát ñai ñeå höôûng khi veà höu… chuû traïi noí: "Ngaøy mai – toâi cho anh chaïy trong ñoàn ñieàn cuûa toâi - choå ñaát naøo anh chaïy qua ñöôïc toâi cho anh ñaát ñoù ñeà caày caáy."

> Saùng hoâm sau - ngöôøi noâng daân ñoù daäy sôùm, baét ñaàu caém ñaàu caém coå chaïy – boû aên, boû nghæ…. Ñeán chieàu toái – anh trôû veà ñöôïc ñeán choã anh ñaõ baét ñaàu töø ban saùng – nhìn laïi ngöôøi noâng daân thaät laø thoûa maõn vì ñaát ñai maø mình ñaõ chaïy qua - quaù roäng ñeán noãi khoâng thaáy ñöôïc nöõa – nhögn cuøng 1 luùc laên ñuøng ra cheát maát…vì quaù kieät söùc

> Luùc ñoù – ngöôøi noâng daân naøy – ñaâu caàn ñaát ñai chi cho roäng nöõa…

nhöng chæ caàn 3 taát ñaát laøm moà cho mình maøthoâi….

> ~Vaät chaát chæ thoûa maõn taïm thôøi 1 choác laùt thoâi – nhöng khoâng bao giôø ban cho c/ta yù nghóa cuûa cuoäc ñôøi naøy ….

> Cuûa caûi vaät chaát caàn thieát – nhöng seõ khoâng bao giôø thoûa maõn nhu caàu taâm linh cuûa c/ta…

b) Nhöng phaûi ao öôùc söï lôùn hôn & söï lôùn hôn heát naøy - ñaõ ñöôïc chính Chuùa GIEÂ-SU traû lôøi trong Math. 6:33

– "Nhöng tröôùc heát haõy tìm kieám nöôùc cuûa ÑCT vaø söï coâng bình cuûa Ngaøi…"

> Khi nghó ñeán chöõ Nöôùc – khoâng coù nghóa laø water

– nhöng noùi ñeán "Ngoâi Vua" – vì coù nöôùc naøo maø khoâng coù vua khoâng?

Nhö vaäy "tìm kieám Nöôùc cuûa ÑCT" laø haï caùi toâi, toäi, toái, toài naøy xuoáng, maø aên naên

& môøi Chuùa GIEÂ-SU vaøo loøng - laøm Vua ñôøi soáng mình!

> Chöõ Nöôùc cuõng noùi ñeán söï cai trò cuûa vò vua mình – ôû döôùi söï höôùng daãn ñieàu kieån cuûa Chuùa Thaùnh Linh

* Nhieàu ngöôøi trong c/ta ñaõ aên naên & môøi Chuùa GIEÂ-SU vaøo loøng mình roài… laø coâng daân cuûa nöôùc ÑCT

Nhöng chöa ñeå Thaàn Linh cuûa Chuùa cai trò taám loøng cuûa mình – tìm kieám söï coâng bình thaùnh khieát cuûa Chuùa

laø ~söï ban cho lôùn hôn heát! Vì theá cuoäc ñôøi c/ta cöù coøn taùnh tham lam hoaøi…

# God wants us to desire Him… not the things that He blessed us with only!IV. Thaéng Tham

* Vaán ñeà cuoái cuøng laø laøm theá naøo ñeå thaéng/cai trò ñöôïc loøng tham lam….

1) Caàu xin Ñöùa Thaùnh Linh ban cho mình 1 ôn phöôùc ñaëc bieät ñoù laø söï thoûa loøng ….trong cuoäc soáng

* Chöõ thoûa loøng theo tieáng anh dòch laø "contentment" - coù nghóa laø the acceptance of "things as they are"

as the wise and loving providence of God - who knows what is best for us.
# Söï thoaû loøng baét nguoàn töø ñöùc tin – nhaän bieát raèng Chuùa bieát moïi nhu caàu cuûa moãi c/ta & seõ ñaùp öùng ~nhu caàu ñoù

# Luca 12:30 – "Cha caùc ngöôi bieát caùc ngöôi caàn duøng moïi söï ñoù roài"….

> Soáng ôû ñôøi - Coù nhieàu "toys" – chöa chaéc laø coù 1 ñôøi soáng haïnh phöôùc!

# Caâu chuyeän cuûa 1 ngöôøi moïi da ñoû soáng vôùi 1 vôï & 2 ñöùa con trong 1 boä laïc – cöù khoâng vöøa loøng vôùi ~gì mình coù

ñeán hoûi 1 ngöôøi coá vaán khoân ngoan – phaûi laøm sao ñaây? ngaøy mai ñem 2 con gaø vaøo leàu ôû chung… khoù chòu – trôû laïi

It doesn't work. Ñem theâm 3 con choù vaøo ôû trong leàu cuûa anh… ngaøy tôùi ñem 1 con deâ, ngaøy tôùi nöõa ñem 1 con boø vaøo trong leàu ôû chung… chòu khoâng noåi – ñuoåi heát ~suùc vaät naøy ra

> baét ñaàu môùi caûm nhaän ñöôïc söï yeân tónh haïnh phöôùc maø mình ñaõ coù tröôùc kia – maø khoâng bieát

# Bieát bao nhieâu cha meï phuï huynh coá gaéng laøm luïng cöïc khoå – ñeå ban cho cho con caùi nhieàu thöù – töôûng seõ ñem ñöôïc haïnh phuùc cho c/noù… nhöng khoâng caån thaän – thì ñeå roài hoái haän vì ñaõ giaùn tieáp daïy con caùi mình1 taùnh tham lam, spoil – chaúng bao giôø thoûa loøng!
* Daáu hieäu cuûa ngöôøi coù söï thoûa loøng > luoân vui veû - daâng lôøi caûm taï trong moïi hoøan caûnh… thay vì öa phaøn naøn

# 1 ngöôøi cha ñem ñöùa con 4 tuoåi mình vaøo MCDonald vaø mua cho noù 1 bòch frenh fries –

ñang luùc ngoài aên – oâng vôùi tay laáy 1 mieáng French fries – ñöùa con ñaån tay cha mình ra vaø noùi "This is my french fries"

Ng cha buoàn vaø töï nghó - taïi sao con mình noù laïi coù haønh vi nhö vaäy….

? Boä noù khoâng bieát chính mình ñaõ mua cho noù bòch frecnh fries ñoù maø

? Boä noù khoâng bieát cha noù coù theå mua cho noù 100 bòch french fries gioáng nhö vaäy nöõa cuõng ñöôïc sao?

? Boä khoâng bieát ba noù coù theå töï mua cho mình 1 bòch X-large french fries – vaø aên 1 mình sao?…

Nhöng roài oâng ngoài vaø suy nghó laïi - thaáy ñoâi khi trong chính ñôøi soáng cuûa mình

> Mình cuõng ñaõ ñoái xöõ vôùi Chuùa cuûa mình gioáng nhö vaäy

– nhieàu khi mình chaüng bieát ñeám caùc phöôùc, thoaû loøng & maø luoân luoân caûm taï Chuùa


2) Laøm sao soáng ñöôïc thoaû loøng - ñeå sanh söï caûm taï….

Tuøy thuoäc vaøo moái lieân heä giöõa moãi c/ta vôùi Chuùa moãi ngaøy….

Neáu c/ta thoaû loøng trong Chuùa GIEÂ-SU – c/ta seõ daäp taét ñöôïc loøng tham lam

– khoâng ham muoán ~thöù khoâng ñöôïc pheùp coù hay ~thöù thuoäc cuûa ~ngöôøi khaùc…

# Vua Ñavít khi coøn laø 1 keû chaên chieân - ñaõ kinh nghieäm ñöôïc ñieàu naøy – khi oâng cheùp trong TT 23

"Ñöùc Gieâhoâva laø Ñaáng chaên giöõ toâi – toâi seõ chaúng thieáu thoán gì" > coù nghóa laø "ñuû roài"! Khoâng caàn chi nöõa!

moái lieân heä giöõa oâng vôùi ÑCT thoûa maõn moïi nhu caàu cuûa mình!

# Coù ngöôøi ng ñaõ noí – "If you have no desire for Jesus > you will want all the things of this world

If you have little desire of Jesus > you will want a lot from this world

But if you have a complete desire of Jesus > you will not want any thing of this world"

> To overcome greediness but have contentment - It's all depending on the relationship betw. you & Jesus each day

# Neáu coù moái lieân heä toát ñeïp vôùi Chuùa – seõ thaáy vôï mình luoân treû & ñeïp hoaì…

thaáy choàng mình luùc naøo cuõng sang heát…. Nhaø mình luùc naøo cuõng ñaày ñuû … vì bieát Chuùa ñaõ xeáp ñaët, ban ôn vaø thoaû maõn moïi nhu caàu cuûa mình - chöù khoâng coù thaáy "the grass looks greener on the other side of the fence!

* Laøm theá naøo ñeå coù moái lieân heä naøy – noù tuøy thuoäc vaøo söï töông giao vôùi Chuùa GIEÂ-SU

moãi ngaøy qua söï caàu nguyeän vaø hoïc Kinh Thaùnh

# Same old truth? – Con caùi Chuùa naøo thöôøng caàu nguyeän & vaø hoïc Kinh Thaùnh (not just Sunday 10:45-12:15)

> chaéc chaén cai trò ñöôïc loøng tham – neáu ACE khoâng tin thì töï xeùt laáy chính ñôøi soáng cuûa mình!
3) Ñieàu thöù 3 – Phaûi xin Ñöùc Thaùnh Linh theá vaøo taám loøng cuûa c/ta ñaày daãy söï thöông ngöôøi….

a) Neáu c/ta thaät söï thöông ~ngöôøi khaùc > c/ta seõ khoâng coù möu keá cöôùp cuûa caûi - thuoäc cuûa ~ngöôøi khaùc

> Neáu c/ta thöông ngöôøi – thì c/ta seõ khoâng noí xaáu sau löng hoï – vì hoï coù ~thöù & ôn hôn mình….

Con boø, con löøa cuûa hoï maäp & nhieàu hôn mình coù

> Neáu thöông ngöôøi – c/ta seõ "Do not Enter" xaâm phaïm vaøo tình yeâu cuûa ~ngöôøi khaùc

…maø cöôùp vôï hay choàng ~ngöôøi khaùc

If you have a heart of loving others – a lot of things - we won't touch & won't enter!
* Loøng thöông ngöôøi baét ñaàu baèng the Golden rule – khoâng muoán mình laøm ~gì tai haïi ñeán cho ñôøi soáng cuûa ngöôøi khaùc - Laø ~ñieàu c/ta khoâng muoán ~ngöôøi khaùc laøm haïi ñeán chính mình hay gia ñình mình
b) Nhöng loøng thöông ngöôøi thaät coøn hôn theá nöõa – laø loaïi yeâu thöông "ban cho" nhieàu hôn laø "thaâu löôïm" vaøo….

Khoâng cöôùp cuûa ~ngöôøi khaùc – maø coøn tìm cô hoäi giuùp ñôõ ~ngöôøi yeáu keùm hôn – khoâng ñieàu kieän, khoâng ñeå ñöôïc traû coâng hay khen!

# Chuùa GIEÂ-SU chính laø ÑCT coù tình yeâu naøy – khi Ngaøi lìa boû thieân ñaøng, trôû neân laøm ngöôøi, chòu ñaùnh ñoøn & cuoái cuøng cheát treân TTGía – chuoäc toäi thay theá cho moãi ngöôøi c/ta… Ngaøi khoâng coù ñeán ñeå cöôùp linh hoàn cuûa c/ta…

nhöng ban cho sö soáng ñôøi ñôøi!

> Haõy nhìn TTG laø daáu chöùng roõ raøng cuûa tình yeâu naøy

– maø ÑTL seõ ban cho c/ta - neáu c/ta xin Ngaøi & ñeå Ngaøi cai trò cuoäc soáng mình…


> Taïi sao nhieàu ngöôøi ñaõ laø con caùi cuûa ÑCT… nhöng cuoäc soáng vaãn chöa tìm ñöôïc haïnh phöôùc troïn veïn maø Chuùa höùa ban cho mình? Lyù do ñôn giaûn… vì c/ta chöa döùt khoaùt ñöôïc ~taùnh tình cuûa con ngöôøi cuõ

– ñeå böôùc theo tieâu chuaån cuûa Chuùa

Vaø 1 trong ~taùnh nguy hieåm nhaát – ñoù laø söï ích kyû cuøng loøng tham khoâng ñaùy trong c/ta….
> Buoåi saùng hoâm nay – ACE coù muoán baét ñaàu 1 ñôøi soáng tìm ñöôïc ~haïnh phöôùc thaät khoâng?

C/ta phaûi ñeán vôùi Chuùa aên naên thaät loøng, xin Chuùa Thaùnh Linh giuùp mình dieät ñöôïc loøng tham…

Vaø theá vaøo ñoù söï thoaû loøng, 1 ñôøi soáng caûm taï vaø bieát yeâu thöông ~ngöôøi khaùc….

> Nguyeän xin Chuùa nhaäm lôøi caàu nguyeän thaønh thaät cuûa moãi c/ta buoài saùng hoâm nay!Lôøi Môøi Goïi


> Trong ngaøy thaùng qua - C/ta ñaõ nghe ñöôïc taát caû 11 baøi giaûng veà 10 ÑR cuûa ÑCT – Caùm ôn Chuùa

# Coù ngöôøi ñaõ khích leä toâi baèng caùch

– MS cheùp thaønh 1 boä saùch, xuaát baûn ñeå giuùp ccaùi Chuùa ñoïc & bieát ~ñieàu daïy doã…

Caùm ôn lôøi khích leä ñoù… nhöng vaán ñeà ôû ñaây khoâng phaûi laø ñoïc, nghe - ñeå bieát hay cheùp thaønh saùch

– nhöng c/ta ñaõ thay ñoåi gì chöa – sau khi nghe?
? C/ta coù toái thieåu thay ñoåi ñöôïc 11 ñieàu gì chöa trong ñôøi soáng cuûa mình

– hay vaãn coøn y nguyeân nhö cuõ - Chìm ñaém trong toäi loãi, tính duïc cuûa con ngöôøi cuõ

Neáu mình ñaõ baét ñaàu thay ñoåi thaät - baèng côù ôû ñaâu?

# Chuùa GIEÂ-SU yeâu c/ta & baèng côù laø TTG, laø ngoâi moä troáng….

Coøn ñöùc tin cuûa mình cho Chuùa GIEÂ-SU – coù baèng côù gì theo sau khoâng?

Baèng côù caên baûn: 1) Coù yeâu Chuùa maø giöõ troïn ngaøy nghæ laøm neân ngaøy thaùnh khoâng?

2) Khoâng coøn aên troäm 1/10 cuûa Chuùa nöõa – laø phaàn thuoäc rieâng cuûa Ngaøi – Do not touch!

3) Yeâu ngöôøi khaùc – baèng caùch bieát hieáu kính cha meï mình, chôù noí doái,

toân troïng tình duïc chaân chính trong vôï & choàng, chôù aên troäm cuûa caûi thuoäc cuûa ngöôøi khaùc khoâng?

> Ñôøi soáng chöa kinh nghieäm 1 ñôøi soáng haïnh phöôùc

– cuõng chæ vì c/ta chöa ñi theo ~tieâu chuaån cuûa Chuùa ñaõ ñaët ra tröôùc

Caàn söï phuïc höng H/T? Söï thaêm vieáng cuûa Chuùa Tlinh… taïi sao caàn? Vì ÑTL khoâng nghe lôøi caàu xin cuûa c/ta nöõa

Cho ñeán khi naøo c/ta aên naên, töø boû toäi loãi & quay trôû laïi vôùi Ngaøi

C/ta seõ khoâng bao giôø kinh nghieäm ñöôïc söï phuïc höng cho ñeán khi c/ta nhaän bieát mình thieáu xoùt

& caàn ñöôïc bieán ñoåi…

Coù bao nhieâu ngöôøi ccaùi Chuùa ôû ñaây sau khi hoïc veà 10 ÑR cuûa ÑCT – thaät thaáy mình thieáu xoùt nhieàu…

Vaø caàn & muoán coù söï phuïc höng trong ñôøi soáng cuûa mình – baét ñaàu töø ngaøy hoâm nay?

--------------------------------------

> Caâu hoûi vaãn luoân laø – baïn coù muoán kinh nghieäm ñöôïc 1 ñôøi soáng haïnh phöôùc khoâng?

Khoâng phaûi chæ laø thaâu löôïm ñöôïc nhieàu cuûa caûi sung tuùc…

vì taát caû ~thöù naøy tuy caàn thieát – nhöng theo thôøi gian seõ hö maát…

Nhöng baét ñaàu tìm ñöôïc yù nghóa cho taâm hoàn mình… c/ta bieát chaéc mình seõ ñi veà ñaâu ñôøi ñôøi…

* Chính Chuùa GIEÂ-SU ñaõ ñeán vaø ban cho c/ta caâu traû lôøi & yù nghóa naøy…

Ngaøi nhaéc c/ta ñeán 1 choã ôû treân thieân ñaøng – 1 söï soáng haïnh phöôùc ñôøi ñôøi…

Vaø Ngaøi ñaõ cheát ñeå chuoäc cho moãi ngöôøi c/ta 1 choã ôû treân ñoù roài….

Vaàn ñeà laø baïn coù saün saøng tieáp nhaän moùn quaø mieãn phí ñoù khoâng?

Chuùa ban cho khoâng ñieàu kieän… free thì baïn cuõng caàn nhaän laáy freely thì môùi coù ñöôïc cho mình

Nhaän bôûi loøng tin vaø mieäng xöng ra….toâi seõ höôùng daãn baïn xöng ra… neáu saùng nay loøng baïn ñaõ tin!


Каталог: files
files -> Sạt-đe rằng: Nầy là lời phán của Đấng có bảy vì thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao
files -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
files -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hương XÂy dựng quy trình quản lý CÁc công trìNH
files -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
files -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung

tải về 106.13 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương