Nghị ĐỊnh hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013tải về 11.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích11.83 Kb.

Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013NGHỊ ĐỊNH

Hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013
Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một só điều của Luật Đất đaiNghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;THÔNG TƯ
Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ địa chính;Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT, ngày 19/5/2014 Quy định về bản đồ địa chính;Thông tư số 76/2014/TT-BTC, ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đấtThông tư 77/2014/TT- BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương