TỈnh bắc ninhtải về 12.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích12.9 Kb.

powerpluswatermarkobject3


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH
Số: 1148/UBND-VX
V/v thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục việc thiếu hụt lao động.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 02 tháng 6 năm 2014.
Kính gửi :

- Các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp;

- Công an tỉnh;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh;

- Liên đoàn Lao động tỉnh.

Thực hiện Công văn số 1722/LĐTBXH-VL ngày 23/5/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện việc giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại sớm trở lại sản xuất kinh doanh,

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức rà soát, nắm chắc nhu cầu lao động bị thiếu hụt của từng doanh nghiệp, nhà thầu trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 13/5/2014; căn cứ vào tình hình thực tế, tổ chức giới thiệu việc làm, cung ứng lao động miễn phí cho doanh nghiệp bị thiếu hụt lao động từ nay cho đến hết năm 2014; tăng tần suất hoặc tổ chức sàn giao dịch việc làm để đáp ứng số lượng lao động thiếu hụt, đào tạo lao động đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các cơ sở dạy nghề, các Trung tâm Giới thiệu việc làm tăng cường liên kết với các địa phương, các doanh nghiệp để đào tạo, cung ứng và hỗ trợ giải quyết kịp thời việc thiếu hụt lao động theo nhu cầu của các doanh nghiệp.

2. Về việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài:

Đối với các doanh nghiệp bị thiệt hại và có nhu cầu bổ sung lao động nước ngoài, được phép áp dụng ngay quy định chuyên gia nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam chỉ cần có trình độ cử nhân trở lên hoặc có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dự kiến làm việc; đối với việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam từ 6 tháng trở lên thì chỉ cần Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp cấp.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người lao động nước ngoài đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật.

3. Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm căn cứ dữ liệu thu bảo hiểm xã hội, phối hợp với doanh nghiệp và các cơ quan liên quan khẩn trương cấp lại sổ bảo hiểm xã hội bị thất lạc, thực hiện chốt sổ bảo hiểm xã hội để làm căn cứ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo kết quả triển khai việc cấp giấy phép lao động, cung ứng lao động, giải quyết lao động bị thiếu hụt về Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), UBND tỉnh trước ngày 15/6/2014 và từ nay đến hết 30/6/2014 thực hiện hàng ngày báo cáo nhanh trước 16 giờ./.
Nơi nhận:

- Như trên;

- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Lưu: VT, VX, PVPVX, CVP.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguyễn Tử Quỳnh

: resources -> ttbql -> items
resources -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 205/2004/NĐ-cp ngàY 14 tháng 12 NĂM 2004 quy đỊnh hệ thống thang lưƠNG, BẢng lưƠng và chế ĐỘ phụ CẤp lưƠng trong các công ty nhà NƯỚC
resources -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
resources -> QuyếT ĐỊnh của bộ TÀi chính số 32/2008/QĐ-btc ngàY 29 tháng 05 NĂM 2008 VỀ việc ban hành chế ĐỘ quản lý, TÍnh hao mòN
resources -> Ban tổ chức số 09-hd/btctw đẢng cộng sản việt nam
items -> Số: 1107/QĐ-ttg Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2006
items -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
items -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 699/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
items -> Gia hạn giấy phép xây dựng đỐi với các dự ÁN ĐẦu tư VÀo khu công nghiệP
items -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 965/QÐ ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương