Ubnd huyện sơn tây phòng vh và thông tintải về 21.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích21.86 Kb.


UBND HUYỆN SƠN TÂY

PHÒNG VH VÀ THÔNG TIN

Số:132/HD-PVHTT


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn Tây, ngày 08 tháng 11 năm 2012HƯỚNG DẪN

Về việc cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke

trên địa bàn huyện Sơn Tây

____________
Căn cứ Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phân cấp cấp giấy phép kinh doanh Karaoke;

Thực hiện Hướng dẫn số 545/HD-SVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2012 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi về việc cấp phép hoạt động kinh doanh Karaoke trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sơn Tây hướng dẫn việc cấp phép kinh doanh Karaoke trên địa bàn huyện Sơn Tây như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG:

1. Đối tượng áp dụng: Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân người Việt Nam và các tổ chức cá nhân là người nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam có nhu cầu kinh doanh dịch vụ Karaoke.

2. Phạm vi áp dụng: Trên địa bàn huyện Sơn Tây.
II. YÊU CẦU VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH:

1. Các tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh Karaoke phải đủ điều kiện sau đây:

a) Địa điểm hoạt động Karaoke phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước từ 200m trở lên.

b) Phòng Karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công trình phụ, đảm bảo các điều kiện về phòng chống cháy nổ.

c) Cửa phòng Karaoke phải là cửa kính không màu, bên ngoài có thể nhìn thấy toàn bộ bên trong phòng.

d) Không được đặc khóa chốt cửa bên trong hoặc đặc thiết bị báo động để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan Nhà nước có thẫm quyền.

e) Đảm bảo ánh sáng trong phòng trên 10lux tương đương 1 bóng đèn sợi đốt 40W cho 20m2.

g) Đảm bảo âm thanh vang ra ngoài phòng Karaoke không vượt quá quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện có trách nhiệm kiểm tra tiêu chuẩn, điều kiện thực tế của cơ sở xin được cấp phép kinh doanh Karaoke theo đúng tiêu chuẩn phê duyệt tại Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 11/7/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Trường hợp tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ Karaoke, phòng Văn hóa và Thông tin huyện sẽ trả lời kịp thời bằng văn bản, nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh Karaoke.


III. THỦ TỤC CẤP PHÉP KINH DOANH KARAOKE:

1. Nơi nộp và nhận hồ sơ kinh doanh:

-Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke nộp hồ sơ về phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sơn Tây.2.Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Đơn xin đề nghị cấp phép kinh doanh Karaoke (Theo mẫu số 1).

b) Bản sao công chứng hoặc chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.3. Thời hạn giải quyết:

Trong thời gian 10 ngày làm việc (không tính ngày thứ bảy và chủ nhật) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.4. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

-Cơ quan có thẫm quyền quyết định: UBND huyện Sơn Tây.

-Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm trình thủ tục hồ sơ đề nghị UBND huyện cấp giấy phép kinh doanh.

-Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép (mẫu số 2).

-Lệ phí: Không.
IV. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

1. Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

2. Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch;

3. Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 của Chính phủ;

4. Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ văn hoa, Thể thao và Du lịch;

5. Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL; Quyết định số 55/1999/QĐ-BVHTTDL;

6. Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 11/7/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2020;

7. Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 14/4/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phân cấp cấp giấy phép kinh doanh karaoke.


V. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC:

-Giấy phép kinh doanh Karaoke do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp trước ngày 01/5/2012 vẫn có hiệu lực.

-Giấy phép kinh doanh karaoke xin cấp mới, gia hạn hoặc đổi lại từ ngày 01/5/2012, tổ chức cá nhân phải xin phép UBND huyện Sơn Tây (thông qua phòng Văn hóa và Thông tin huyện).
Trên đây là hướng dẫn việc cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke, đề nghị lãnh đạo UBND các xã chỉ đạo cán bộ Văn hóa thông tin xã ban hành văn bản hướng dẫn đến các tổ chức, cá nhân đang hoặc có nhu cầu kinh doanh dịch vụ Karaoke tại địa phương để thực hiện các thủ tục hành chính theo luật định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị UBND các xã phản ánh kịp thời về phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sơn Tây để được giải quyết./.


Nơi nhận:

-TT Huyện ủy;

-UBND huyện; Để

-Sở VHTTDL; B/C

-BTG huyện ủy;

-Đ/C Thủ-PCTUB huyện;

-UBND các xã;

-Lưu: VHTT.


KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


Lê Ngọc Hải

: items
items -> BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịCH
items -> Ban tổ chức chưƠng trình trÝ tuÖ th¨ng long hµ néi Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
items -> Căn cứ Luật thuế Bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010
items -> Số: 1107/QĐ-ttg Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2006
items -> TỈnh bắc ninh
items -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
items -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
items -> VĂn phòng quốc hội cơ SỞ DỮ liệu luật việt nam lawdata thông tư
items -> THÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương