Ủy ban an toàn giao thông quốc giatải về 42.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích42.32 Kb.

ỦY BAN AN TOÀN
GIAO THÔNG QUỐC GIA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 256 /QĐ–UBATGTQG

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Thể lệ giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ ba năm 2015

-----------------------


CHỦ TỊCH ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA
Căn cứ Quyết định số 57/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Kế hoạch số 204 /KH - UBATGTQG ngày 10 tháng 6 năm 2015 về tổ chức hoạt động truyền thông và trao giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ ba năm 2015;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ ba năm 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân tham gia giải thưởng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.KT. CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Đc Đinh La Thăng– PCT TT UBATGTQG (để b/c);

- Ban ATGT tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Lưu VT.


PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)


Khuất Việt Hùng
ỦY BAN AN TOÀN
GIAO THÔNG QUỐC GIA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


THỂ LỆ

GIẢI THƯỞNG “VÔ LĂNG VÀNG” LẦN THỨ BA NĂM 2015(Ban hành kèm theo Quyết định số 256 /QĐ-UBATGTQG ngày 3 tháng 7 năm 2015)

I. MỤC ĐÍCH

1. Nhằm tôn vinh các lái xe, các doanh nghiệp vận tải, hợp tác xã vận tải có nhiều đóng góp trong công tác đảm bảo TTATGT.

2. Nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân nói chung và đội ngũ lái xe nói riêng trong việc chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông góp phần thực hiện mục tiêu giảm từ 5-10% tai nạn giao thông năm 2015.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHÍ BÌNH XÉT

1. Giải Vô lăng vàng dành cho cá nhân

Đối tượng:

Các lái xe thuộc các đơn vị kinh doanh vận tải.Tiêu chí bình xét:

a. Giải Vô lăng vàng dành cho cá nhân:

* Không để xảy ra tai nạn giao thông trong năm xét thưởng.

* Không vi phạm luật giao thông đường bộ trong năm xét thưởng.

* Có nghĩa cử, hành động đặc biệt trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông: tham gia cứu nạn người bị tai nạn giao thông; giúp đỡ hành khách trong trường hợp đặc biệt v.v….

* Số km di chuyển tối thiểu trong 1 năm: 26.400km/năm

2. Giải Vô lăng vàng dành cho Doanh nghiệp

2.1. Đối tượng:

Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa bằng ô tô.2.2. Tiêu chí bình xét:

a) Tiêu chí chung:

* Số lượng xe của doanh nghiệp (ít nhất là 20 xe).

* 50% lái xe của doanh nghiệp được ký hợp đồng trên 1 năm.

* Trong năm, đơn vị không có xe để xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

* 100% số xe của đơn vị lắp đặt, khai thác hiệu quả thiết bị giám sát hành trình.

* Trong đơn vị có bộ phận theo dõi công tác ATGT, thường xuyên kiểm tra giám sát hành trình của người lái xe khi người lái xe làm nhiệm vụ; thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị (khi ở đơn vị hoặc đi làm độc lập).

* Trong năm, đơn vị không có xe vi phạm về chở quá tải trọng.

b) Tiêu chí riêng dành cho các Doanh nghiệp đã đạt giải thưởng “Vô lăng vàng” năm 2014:

- 100% các xe ô tô tham gia kinh doanh do đơn vị kinh doanh vận tải quản lý phải dán tem chứng nhận “Vô lăng vàng” do Ủy ban ATGT Quốc gia cung cấp.

- 100% đơn vị kinh doanh vận tải khách đã đạt giải thưởng “Vô lăng vàng” năm 2014 phát TVC tuyên truyền về giải thưởng “Vô lăng vàng” năm 2015 do Ủy ban ATGT Quốc gia cung cấp trên xe ô tô vận tải khách khi xe bắt đầu xuất bến.

III. KÊNH ĐỀ CỬ

Căn cứ vào tiêu chí bình chọn, người tham giao thông, các tổ chức, các lái xe trên cả nước và các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải, các cơ quan truyền thông báo chí trên cả nước có thể phản ánh, giới thiệu và tự ứng cử danh hiệu “Vô lăng vàng” gửi về Ban tổ chức qua 1 trong các kênh:

- Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia 80B Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Điện thoại: 043.8223593/fax: 043.8223592

- Webiste Ủy ban ATGT Quốc gia: http://antoangiaothong.gov.vn/

- Website và tổng đài VOV giao thông: 0437. 91 91 91

- Email: volangvang2015@gmail.comIV. CÁCH THỨC VÀ QUY TRÌNH BÌNH CHỌN, XÉT THƯỞNG

- Giải thưởng “Vô lăng vàng” năm 2015 được trao cho các lái xe, các đơn vị kinh doanh vận tải dựa trên sự giới thiệu, phản ánh, đề cử của người tham gia giao thông (qua điện thoại; Email; Website và tổng đài VOV giao thông), của các tổ chức, các đơn vị kinh doanh vận tải, các cơ quan truyền thông báo chí trên cả nước; đồng thời các lái xe trên cả nước và các đơn vị kinh doanh vận tải cũng có thể tự giới thiệu và ứng cử lập hồ sơ theo hướng dẫn gửi về Ban tổ chức.

Căn cứ tiêu chí bình chọn, qua trích suất bộ giám sát hành trình, qua các thông tin của cơ quan quản lý Nhà nước và sự phản ánh của người dân, Hội đồng bình chọn sẽ chọn ra những cá nhân và tập thể đoạt giải.

- Ban tổ chức sẽ tổ chức Lễ trao giải cấp toàn quốc để trao tặng cho các lái xe và doanh nghiệp đạt danh hiệu “Vô lăng vàng” lần thứ ba năm 2015 vào cuối năm 2015.V. GIẢI THƯỞNG

1. Cơ cấu Giải Vô lăng vàng cá nhân và doanh nghiệp

- Ban tổ chức trao 50 giải “Vô lăng vàng” cho các lái xe đạt giải gồm tiền mặt, cúp lưu niệm và giấy chứng nhận của Ủy ban ATGT Quốc gia.

- Ban tổ chức trao 25 giải “Vô lăng vàng” cho các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải đạt giải Vô lăng vàng gồm tiền mặt, cúp lưu niệm và giấy chứng nhận của Ủy ban ATGT Quốc gia.

- Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ trao thêm một số giải phụ cho các cá nhân và tập thể có những thành tích trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong năm xét thưởng.Lưu ý: Tùy vào tình hình thực tế khi xét giải, số lượng giải thưởng dành cho tập thể và cá nhân có thể thay đổi. Quyết định thay đổi số lượng giải thưởng do Hội đồng bình chọn quyết định.

2. Giá trị giải thưởng

- Giải “Vô Lăng vàng” dành cho cá nhân: 3.000.000đ/giải

+ Giải phụ cá nhân: 1.000.000đ/giải

- Giải “Vô lăng vàng” dành cho doanh nghiệp: 10.000.000đ/giải

+ Giải phụ tập thể: 2.000.000đ/giải

VI. HỒ SƠ XÉT GIẢI VÔ LĂNG VÀNG CỦA NĂM

1. Đối với các cá nhân đạt danh hiệu “Vô lăng vàng”

- Báo cáo thành tích cá nhân (3 bản, dán ảnh 4x6cm ở góc), thành tích được viết rõ ràng chi tiết (gồm: Thời gian lao động, làm việc tại doanh nghiệp; những thành tích trong thời gian lao động, làm việc tại doanh nghiệp và trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông v.v…).

- Công văn của doanh nghiệp cam kết, xác nhận đối với lái xe được đề cử đang lao động và làm việc tại doanh nghiệp đủ 12 tháng trong năm xét thưởng.

2. Đối với tập thể đạt danh hiệu “Vô lăng vàng”

2.1. Báo cáo thành tích:

- Số lượng lái xe đạt giải Vô lăng vàng của năm

- Quy mô kinh doanh, số lượng xe của doanh nghiệp.

- Quy trình khai thác theo dõi thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên các xe.

- Hợp đồng ký với lái xe.

- Chế độ sửa chữa bảo dưỡng phương tiện.

- Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (công tác tuyên truyền, học tập pháp luật an toàn giao thông, số vụ tai nạn giao thông trong năm của doanh nghiệp), bộ phận chuyên trách về an toàn giao thông.Lưu ý: Báo cáo thành tích của các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải phải có xác nhận của Sở Giao thông vận tải nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh xác nhận.

3. Thời gian hoàn thành hồ sơ

Hồ sơ đề nghị khen thưởng cho các nhân và doanh nghiệp gửi về Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trước ngày 15 tháng 11 năm 2015.Địa chỉ liên hệ: Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, 80B Trần Hưng Đạo; Điện thoại: 043.8223593; Fax: 043.8223592; Email: volangvang2015@gmail.com

VII. BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG

1. Ban tổ chức và Hội đồng bình chọn giải thưởng do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ra quyết định thành lập. (bao gồm Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, Vụ Vận tải, Thanh tra, Vụ ATGT - Bộ GTVT; Vụ Vận tải – pháp chế Tổng cục Đường bộ VN, Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an, Hiệp Hội vận tải ô tô Việt Nam, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Kênh VOV giao thông…)

2. Mọi thông tin và thắc mắc liên quan đến giải thưởng “Vô lăng vàng” xin liên hệ về Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Địa chỉ: 80B Trần Hưng Đạo; Điện thoại: 043.8223593; Fax: 043.8223592; Email: volangvang2015@gmail.com.
KT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)


Khuất Việt Hùng


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương