CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúctải về 17.73 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích17.73 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1221/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 20 tháng 11 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt phương án tổ chức khai thác 2 tuyến xe buýt nội tỉnh

Đền Đô (Từ sơn) – Bút Tháp (Thuận Thành) và Phù Khê – Khu công nghiệp Vsip
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12;

Căn cứ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô;

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc Quy định về tổ chức, quản lý, hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Xét đề nghị của sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2515/TTr-SGTVT ngày 10/11/2014 về việc xin phê duyệt phương án tổ chức khai thác 2 tuyến xe buýt nội tỉnh Đền Đô (thị xã Từ Sơn) đi Bút Tháp (huyện Thuận Thành) và tuyến Phù Khê – đi Khu công nghiệp Vsip (thị xã Từ Sơn),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án tổ chức khai thác 2 tuyến xe buýt nội tỉnh Đền Đô (thị xã Từ Sơn) - Bút Tháp (huyện Thuận Thành) và tuyến Phù Khê –Khu công nghiệp Vsip (thị xã Từ Sơn), với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên các tuyến, cự ly vận chuyển, lộ trình, thời gian:

a.Tuyến Đền Đô (thị xã Từ Sơn) - Bút Tháp (huyện Thuận Thành)

- Cự ly vận chuyển: 35,5 km

- Lộ trình: Đền Đô – Phật Tích – Thị trấn Hồ - Phố Dâu – Chùa Bút Tháp và ngược lại

- Điểm đầu cuối:

+ Điểm đầu: Đền Đô, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn

+ Điểm cuối: Chùa Bút Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành

- Thời gian 01 chuyến đi: Dự kiến 1 giờ 30 phút

b. Tuyến Phù Khê (thị xã Từ Sơn) – Khu công nghiệp Vsip Bắc Ninh (thị xã Từ Sơn)

- Cự ly vận chuyển: 18,9 km

- Lộ trình: Công viên Nguyễn Văn Cừ - Đường Nguyễn Văn Cừ (TL277) – đường Trần Phú (TL295B) – Lê Thái Tổ (TL277) – đường trục chính KCN Vsip – Ngã ba Công ty Ojiteck (KCN Vsip) và ngược lại

- Điểm đầu cuối:

+ Điểm đầu: Công viên Nguyễn Văn Cừ, xã Phù Khê, Từ Sơn

+ Điểm cuối: Ngã ba Công ty Ojiteck (KCN Vsip, Từ Sơn)

- Thời gian 01 chuyến đi: Dự kiến 50 phút

2. Cơ sở hạ tầng, tiêu chuẩn phương tiện:

- Xây dựng cơ sở hạ tầng, lắp đặt các biển báo, kẻ vạch sơn dừng đỗ, nhà chờ xe, vv… theo mẫu thiết kế được duyệt.

- Các phương tiện tham gia vận chuyển hành khách đảm bảo các tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật theo Tiêu chuẩn 22/TCVN ngày 02/3/2006 của Bộ Giao thông Vận tải và các tiêu chuẩn khác theo pháp luật hiện hành.

3. Nguồn vốn đầu tư, hình thức quản lý:

a. Nguồn vốn đầu tư:

- Ngân sách nhà nước:

+ Hỗ trợ đầu tư xây dựng lần đầu (cơ sở hạ tầng, biển báo, vạch sơn, nhà chờ).

+ Hỗ trợ giá vé theo quy định (sau 03 tháng chạy thử sẽ tổ chức tổng hợp kết quả xây dựng phương án hỗ trợ giá vé)

b. Hình thức quản lý:

Doanh nghiệp được khai thác vận chuyển: Đầu tư phương tiện, tổ chức quản lý khai thác theo các quy định về tiêu chí phục vụ xe buýt và các quy định của pháp luật hiện hành.

4. Trách nhiệm của sở Giao thông vận tải:

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan: Tổ chức lựa chọn Doanh nghiệp đầu tư khai thác vận chuyển 02 tuyến xe buýt trên đảm bảo hiệu quả theo quy định.

- Phối hợp với các sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, các sở và địa phương có liên quan: Rà soát, xây dựng phương án giá vé và các nội dung khác trước khi triển khai hoạt động.

- Tổ chức thực hiện phương án khai thác 02 tuyến xe buýt trên theo các quy định hiện hành và các quy định khác về quản lý phương tiện giao thông đường bộ.Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Ban quản lý các KCN Bắc Ninh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP KTTH;

- Lưu: VT, CN. XDCB, KTTH.


KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguyễn Tiến Nhường: resources -> ttbql -> items
resources -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 205/2004/NĐ-cp ngàY 14 tháng 12 NĂM 2004 quy đỊnh hệ thống thang lưƠNG, BẢng lưƠng và chế ĐỘ phụ CẤp lưƠng trong các công ty nhà NƯỚC
resources -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
resources -> QuyếT ĐỊnh của bộ TÀi chính số 32/2008/QĐ-btc ngàY 29 tháng 05 NĂM 2008 VỀ việc ban hành chế ĐỘ quản lý, TÍnh hao mòN
resources -> Ban tổ chức số 09-hd/btctw đẢng cộng sản việt nam
items -> Số: 1107/QĐ-ttg Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2006
items -> TỈnh bắc ninh
items -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 699/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
items -> Gia hạn giấy phép xây dựng đỐi với các dự ÁN ĐẦu tư VÀo khu công nghiệP
items -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 965/QÐ ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương