ĐẢng uỷ (chi uỷ)tải về 6.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích6.9 Kb.

Mẫu 17-KNĐ

ĐẢNG BỘ……........................…….

ĐẢNG UỶ (CHI UỶ)……………......

Số….-CN/ĐU (CB)ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………, ngày……tháng……năm……V/v chứng nhận người vào Đảng
đang trong thời gian được tổ chức đảng
xem xét kết nạp”

Kính gửi: - Ban thường vụ………………………………

- Đảng uỷ (Chi uỷ)……………………………


Đảng uỷ (Chi uỷ) cơ sở……………………………………………..….…..

Chứng nhận đồng chí… …………………………….………………….…..

Sinh ngày………...tháng……………năm……………………….…..….…

Quê quán……………………………………………………………..….….

Đang được Đảng uỷ (hoặc chi bộ) chúng tôi giúp đỡ, xem xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, đề nghị các đồng chí giao cho chi bộ tiếp tục phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ đồng chí………………………. phấn đấu vào Đảng.


Nơi nhận:

- Như trên- Lưu VP đảng uỷ.

T/M ĐẢNG UỶ (CHI UỶ)

BÍ THƯ

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

: 3cms -> upload -> vpubnd -> File -> VPUBND
upload -> Chương 1 khái quáT ĐẶC ĐIỂM ĐỊa lý TỰ nhiên vị trí địa lý
upload -> Thủ tục Giải quyết trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945
upload -> Quyết định ban hành Nội quy lao động (Mẫu số 02)
upload -> Ủy ban quốc gia vì SỰ tiến bộ CỦa phụ NỮ việt nam
upload -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
upload -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
upload -> BỘ TÀi chính bộ TƯ pháP
upload -> Thủ tục: Đăng ký hợp đồng cá nhân đối với lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài a Trình tự thực hiện
upload -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ nghị
VPUBND -> VĂn phòng số: 2040 /QĐ-vpubnd cô CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương