VĂn phòng số: 2040 /QĐ-vpubnd cô CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 10.47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích10.47 Kb.

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

VĂN PHÒNG


Số: 2040 /QĐ-VPUBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ph

Quảng Bình, ngày 26 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v kiện toàn Hội đồng Thi đua Khen thưởng Văn phòng UBND tỉnh
CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 23/5/2011 của UBND tỉnh Quảng Bình quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; Thông tư 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 13/9/2011 của UBND tỉnh về Ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng tỉnh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng Thi đua Khen thưởng Văn phòng UBND tỉnh gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Trương An Ninh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Nguyễn Trần Quang, Bí thư Đảng uỷ, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Bà Hoàng Thị Nga, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Công đoàn, Uỷ viên;

4. Ông Hồ Văn Thành, Bí thư Chi đoàn TN Văn phòng UBND tỉnh, Uỷ viên;

5. Ông Phạm Sỹ Hùng, Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức, Uỷ viên Thường trực kiêm thư ký Hội đồng;Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 2373/QĐ-VPUBND ngày 12/12/2014 của Văn phòng UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Văn phòng UBND tỉnh;

Điều 3. Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức, Trưởng các phòng, ban, Giám đốc Trung tâm Tin học Công báo và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ban TĐKT tỉnh (b/c);

- LĐ VP UBND tỉnh;- Lưu VT, HCTC.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký
Trương An Ninh

: 3cms -> upload -> vpubnd -> File -> VPUBND
upload -> Chương 1 khái quáT ĐẶC ĐIỂM ĐỊa lý TỰ nhiên vị trí địa lý
upload -> Thủ tục Giải quyết trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945
upload -> Quyết định ban hành Nội quy lao động (Mẫu số 02)
upload -> Ủy ban quốc gia vì SỰ tiến bộ CỦa phụ NỮ việt nam
upload -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
upload -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
upload -> BỘ TÀi chính bộ TƯ pháP
upload -> Thủ tục: Đăng ký hợp đồng cá nhân đối với lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài a Trình tự thực hiện
upload -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ nghị
VPUBND -> ĐẢng uỷ (chi uỷ)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương